تجمعی
1500-1518
0.01
0.00
0.00
1400-1500
0.81
0.32
0.32
1300-1400
3.66
1.44
1.76
1200-1300
5.52
2.16
3.92
1100-1200
5.74
2.25
6.17
1000-1100
8.06
3.16
9.33
900-1000
8.10
3.18
12.50
800-900
11.74
4.60
17.10
700-800
15.19
5.95
23.06
600-700
21.87
8.57
31.63
500-600
55.01
21.56
53.19
400-500
67.90
26.61
79.80
300-400
43.51
17.05
96.85
200-300
7.97
3.12
99.98
193-200
0.06
0.02
100.00
کل
255.17

شکل2-73- نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T36)

شکل 2-74- منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T36)
جدول 2-39- توزیع کلاس های ارتفاعی کل حوزه ( T)
طبقه ارتفاعی
مساحت ( Km2 )
درصد مساحت
درصد مساحت تجمعی
1500-1518
0.01
0.00
0.00
1400-1500
0.81
0.27
0.28
1300-1400
3.66
1.24
1.51
1200-1300
5.52
1.86
3.38
1100-1200
5.74
1.94
5.32
1000-1100
8.06
2.72
8.04
900-1000
8.10
2.74
10.77
800-900
11.74
3.96
14.74
700-800
15.90
5.37
20.11
600-700
28.25
9.54
29.65
500-600
67.60
22.83
52.48
400-500
79.73
26.93
79.40
300-400
51.13
17.27
96.67
200-300
9.78
3.30
99.98
193-200
0.07
0.02
100.00
کل
296.11

شکل2-75- نمودار آلتیمتری کل حوزه ( T)

شکل 2-76- منحنی هیپسومتری کل حوزه ( T)

شکل 2-77- نقشه هیپسومتری حوزه بالادست رودخانه شیرین آب

2-3-5- تعیین ارتفاع‌ متوسط وزنی‌، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی
2-3-5-1- ارتفاع متوسط وزنی
ارتفاع متوسط وزنی حوزه و هر یک از زیرحوزه ها برآورد و در ستون پنجم جدول شماره (2-40) ارائه شده است.

2-3-5-2- ارتفاع‌ میانه‌
با استفاده از نمودارهای هیپسومتری تهیه شده، رقم ارتفاعی مربوط به 50 % مساحت تجمعی برآورد و بعنوان ارتفاع میانه هر زیرحوزه محاسبه و درستون هفتم جدول شماره (2-40) آورده شده است.

2-3-5-3- ارتفاع‌ متوسط مستقیم‌
ارتفاع متوسط مستقیم جهت هر زیرحوزه تعیین و در ستون ششم جدول شماره (2-40) آورده شده است.

2-3-5-4- ارتفاع‌ بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی)
بلندترین ستون مربوط به نمودارآلتیمتری مشخصه نمای ارتفاعی حوزه است. این گزینه درستون چهارم جدول شماره (2-40) به تفکیک زیر حوزه ها آورده شده‌است.

جدول2-40- مشخصات توپوگرافی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها
1
2
3
4
5
6
7
نام زیر حوزه
حداقل ارتفاع (m)
حداکثر ارتفاع (m)
ارتفاع بیشترین فراوانی
ارتفاع متوسط
ارتفاع میانه

وزنی
مستقیم

T1
677.6
1518.0
920
1004.1
1097.8
972.9
T2
594.0
1518.0
900
921.0
1056.0
890.0
T3
439.6
1518.0
520
770.2
978.8
716.8
T4
439.6
904.4
580
604.2
672.0
591.4
T5
439.5
1518.0
560
735.4
978.8
660.0
T6
837.8
1481.0
1200
1195.0
1159.4
1199.0
T7
897.7
1488.0
1300
1218.2
1192.9
1250.2
T8
630.7
1488.0
1300
1118.7
1059.4
1127.8
T9
633.3
1481.0
1200
1086.5
1057.2
1095.8
T10
630.7
1488.0
1220
1103.2
1059.4
1115.2
T11
479.6
1123.8
620
714.3
801.7
694.1
T12
439.4
1123.8
580
657.2
781.6
617.6
T13
439.1
862.8
700
636.4
651.0
633.8
T14
418.7
599.0
480
511.1
508.9
520.0
T15
397.4
1518.0
520
646.3
957.7
562.3
T16
476.5
1488.0
1220
1013.5
982.3
1050.6
T17
474.3
1203.5
860
769.2
838.9
752.6
T18
359.6
604.1
460
471.2
481.9
464.8
T19
338.6
1518.0
480
600.5
928.3
535.6
T20
338.6
1123.8
460
567.1
731.2
556.3
T21
300.0
1518.0
480
557.4
909.0
515.0
T22
380.0
1159.0
500
573.1
769.5
535,5
T23
437.7
1127.4
520
645.7
782.6
620.0
T24
380.0
1127.4
520
608.9
753.7
568.2
T25
360.0
1159.0
500
563.1
759.5
521.4
T26
360.0
1488.0
1080
878.6
924.0
882.9
T27
360.0
1488.0
500
703.5
924.0
603.0
T28
300.0
1488.0
500
670.5
894.0
560.0
T29
250.0
1518.0
480
601.9
884.0
522.7
T30
192.9
755.0
440
491.0
474.0
496.3
T31
338.1
732.0
560
525.6
535.1
530.4
T32
338.4
732.0
560
552.6
535.2
559.0
T33
240.0
732.0
440
505.6
486.0
506.0
T34
219.6
1518.0
480
595.2
868.8
520.0
T35
240.0
755.0
540
543.0
497.5
551.7
T36
192.9
1518.0
480
587.1
855.5
514.8
Tکل
192.9
1518.0
480
573.8
855.5
511.0

2-3-5 -5- تهیه نقشه شیب از (DEM)
نقشه شیب با توجه به توضیحی که در فصل یک آمده تهیه گردید.

2-3-5-6- کلاس بندی نقشه شیب
باتوجه‌ به‌ اهداف‌ مطالعه یعنی کنترل سیل ‌ونظر ناظر فنی پروژه کلاس‌های‌ شیب‌ به‌ شرح زیرانتخاب گردید:
1. کلاس شیب صفر تا 2 درصد
2. کلاس شیب 2 تا 5 درصد
3. کلاس شیب 5 تا 8 درصد
4. کلاس شیب 8 تا 12 درصد
5. کلاس شیب 12 تا 20 درصد
6. کلاس شیب 20 تا 30 درصد
7. کلاس شیب 30 تا 60 درصد
8. کلاس شیب بیشتر از 60 درصد

2-3- 5-7- تعیین مساحت کلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه‌ها
جدول‌ شماره (‌2-41) وشکل شماره (2-78) نشان‌ دهنده‌ وضعیت‌ توزیع‌ شیب‌ حوزه بالادست رودخانه شیرین آب می باشد.

جدول (2-41) توزیع کلاس های شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیرحوزه ها
نام زیر حوزه
کلاس شیب0-2
کلاس شیب2-5
کلاس
شیب5-8
کلاس شیب8-12
کلاس شیب12-20
کلاس شیب20-30
کلاس
شیب30-60
کلاس شیب
بیشتر از 60

مساحت
(km2)
درصد م
ساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
مساحت
(km2)
درصد مساحت
T1
0.00
0.01
0.01
0.14
0.03
0.43
0.10
1.42
0.46
6.54
0.53
7.61
2.60
37.00
3.29
46.85
T2
0.02
0.17
0.03
0.26
0.14
1.30
0.36
3.47
1.15
11.02
1.11
10.55
3.83
36.58
3.84
36.66
T3
0.23
1.26
0.96
5.22
1.26
6.87
1.60
8.71
2.50
13.57
1.84
10.01
5.56
30.19
4.45
24.17
T4
0.02
0.48
0.15
3.15
0.27
5.44
0.33
6.78
0.71
14.50
0.71
14.54
2.13
43.68
0.56
11.43
T5
0.26
1.10
1.11
4.79
1.53
6.57
1.94
8.31
3.21
13.77
2.55
10.96
7.69
33.02
5.01
21.50
T6
0.04
0.45
0.07
0.85
0.08
0.96
0.25
3.14
0.80
10.15
1.06
13.45
4.00
50.78
1.59
20.22
T7
0.05
0.72
0.06
0.83
0.21
2.95
0.59
8.33
1.20
16.95
1.08
15.28
2.83
39.99
1.06
14.94
T8
0.06
0.48
0.08
0.60
0.33
2.56
0.94
7.20
2.15
16.54
1.88
14.43
5.18
39.85
2.39
18.34
T9
0.04
0.35
0.11
0.91
0.13
1.13
0.45
3.74
1.42
11.83
1.63
13.61
5.63
47.03
2.56
21.41
T10
0.10
0.42
0.19
0.75
0.47
1.87
1.38
5.54
3.57
14.29
3.50
14.03
10.81
43.29
4.95
19.81
T11
0.01
0.17
0.07
0.93
0.08
1.07
0.23
3.21
0.79
11.09
1.11
15.48
3.45
48.25
1.42
19.80
T12
0.11
1.03
0.62
5.63
0.59
5.32
0.60
5.42
1.31
11.92
1.54
13.95
4.45
40.32
1.81
16.41
T13
0.04
0.80
0.31
6.67
0.44
9.39
0.76
16.47
0.90
19.44
0.63
13.55
1.19
25.63
0.37
8.05
T14
0.19
3.34
0.70
12.03
0.89
15.33
0.85
14.57
0.82
14.19
0.51
8.83
1.39
23.97
0.45
7.74
T15
0.64
1.73
2.50
6.77
3.40
9.20
3.84
10.39
5.59
15.15
4.20
11.37
10.90
29.54
5.85
15.86
T16
0.13
0.40
0.37
1.14
0.75
2.32
1.76
5.44
4.52
13.97
4.63
14.31
13.84
42.78
6.35
19.64
T17
0.02
0.22
0.08
0.77
0.24
2.42
0.42
4.32
1.28
13.04
1.35
13.76
4.30
43.93
2.11
21.53
T18
0.02
0.61
0.15
4.83
0.22
7.08
0.32
10.39
0.66
21.45
0.53
17.18
0.98
32.08
0.20
6.38
T19
0.85
1.78
3.30
6.88
4.62
9.63
5.47
11.40
8.29
17.27
5.94
12.37
13.30
27.69
6.23
12.99
T20
0.71
2.63
2.32
8.56
2.20
8.14
2.65
9.80
4.05
14.98
3.66
13.52
8.47
31.27
3.01
11.10
T21
2.47
2.73
7.59
8.35
8.62
9.49
10.37
11.42
15.64
17.22
12.01
13.22
24.30
26.76
9.82
10.81
T22
0.33
1.82
0.58
3.26
1.09
6.10
2.14
11.95
3.58
19.99
2.72
15.20
5.46
30.45
2.02
11.25
T23
0.35
1.37
1.41
5.57
1.90
7.52
3.11
12.30
4.99
19.76
3.75
14.84
7.42
29.34
2.35
9.30
T24
0.64
2.07
2.13
6.81
2.57
8.24
4.11
13.17
6.13
19.65
4.52
14.50
8.44
27.07
2.65
8.48
T25
1.63
2.62
4.58
7.36
5.38
8.64
7.99
12.83
12.34
19.83
9.60
15.42
15.81
25.40
4.92
7.90
T26
0.49
0.97
1.18
2.36
1.83
3.67
3.48
6.97
7.53
15.07
6.96
13.93
19.55
39.14
8.94
17.89
T27
2.12
1.89
5.76
5.13
7.21
6.43
11.47
10.22
19.87
17.71
16.56
14.76
35.36
31.51
13.85
12.35
T28
2.68
2.11
7.33
5.76
8.90
6.99
13.65
10.73
23.02
18.09
18.58
14.60
38.29
30.09
14.81
11.64
T29
5.52
2.29
16.30
6.77
19.59
8.14
26.73
11.10
42.93
17.83
34.19
14.20
68.22
28.33
27.28
11.33
T30
0.40
0.97
0.94
2.29
1.40
3.41
2.51
6.14
5.28
12.90
6.62
16.17
18.46
45.08
5.34
13.03
T31
0.15
1.00
0.53
3.48
0.71
4.67
1.25
8.19
2.37
15.60
2.52
16.54
6.45
42.42
1.23
8.10
T32
0.02
0.32
0.06
1.17
0.11
2.07
0.26
5.02
0.60
11.68
0.81
15.85
2.79
54.28
0.49
9.62
T33
0.27
1.06
0.75
2.90
1.00
3.88
1.82
7.05
3.75
14.54
4.45
17.25
11.60
44.96
2.16
8.36
T34
5.59
2.26
16.40
6.64
19.66
7.96
26.84
10.87
43.22
17.51
34.60
14.01
70.66
28.62
29.89
12.11
T35
0.08
0.86
0.14
1.47
0.25
2.59
0.39
4.09
0.80
8.39
1.05
10.96
4.36
45.56
2.49
26.07
T36
5.70
2.23
16.60
6.51
19.89
7.80
27.27
10.69
44.14
17.30
35.72
14.00
74.80
29.31
31.05
12.17
Tکل
6.09
2.06
17.54
5.92
21.29
7.19
29.78
10.06
49.42
16.69
42.34
14.30
93.26
31.49
36.38
12.29

جدول 2-42- شیب متوسط وزنی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها

نام زیر حوزه
شیب متوسط وزنی%
نام زیر حوزه
شیب متوسط وزنی%
T1
59.54
T20
29.00
T2
51.64
T21
27.65
T3
39.13
T22
29.60
T4
33.99
T23
27.78
T5
38.05
T24
26.26
T6
42.49
T25
25.34
T7
35.66
T26
37.17
T8
37.95
T27
30.61
T9
42.32
T28
29.55
T10
40.04
T29
28.88
T11
41.72
T30
35.80
T12
36.09
T31
30.97
T13
25.31
T32
35.51
T14
22.84
T33
32.03
T15
32.31
T34
29.69
T16
39.78
T35
45.67
T17
41.19
T36
29.94
T18
26.87
Tکل
30.75
T19
29.71

شکل 2-79- نقشه شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب

2-3-5-8- تهیه نقشه جهت
نقشه جهت با توجه به توضیحی که در فصل یک آمده تهیه گردید.

باتوجه‌ به‌
اهداف‌ مطالعه و نظر ناظر فنی پروژه کلاس‌های‌ جهت هشت گانه به‌ شرح زیر انتخاب گردید:
1- جهت شمالی (North)
2- جهت جنوبی (South)
3- جهت شرقی (East)
4- جهت غربی (West)
5- جهت شمال شرقی North-East))
6- جهت جنوب شرقی South-East))
7- جهت جنوب غربی (South-West)
8- جهت شمال غربی North-West))
2-3-5-9 تعیین توزیع مساحات کل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی
جدول‌ شماره (‌ 2-43) و شکل شماره (2-80) نشان‌ دهنده‌ وضعیت‌ توزیع‌ جهات جغرافیایی بالادست رودخانه شیرین آب می‌باشد.
جدول 2-43- توزیع طبقات جهات جغرافیایی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب
طبقه جهت
مساحت ( Km2 )
درصد مساحت
درصد مساحت تجمعی
East
28.97
9.79
9.79
North
34.92
11.79
21.58
North-East
26.77
9.04
30.62
North-West
32.66
11.03
41.65
South
45.11
15.24
56.89
South-East
38.26
12.92
69.81
South-West
49.44
16.70
86.51
West
39.95
13.49
100.00
کل
296.11

شکل 2-80- نقشه جهت حوزه بالادست رودخانه شیرین آب
2-4- برآورد موارد مربوط به شبکه آبراهه و شکل حوزه
2-4-1- تعیین ترتیب آبراهه‌های اصلی و فرعی
شکل (2-81) نشان دهنده شبکه آبراهه و رتبه‌بندی آن می‌باشد.

2-4-2- تعیین ضریب دو شاخه شدن
براساس جدول شماره (2-44 ) نسبت انشعاب ( ضریب دو شاخه شدن ) از 56/3 تا 17/7 در نوسان می باشد.

جدول 2-44 – خصوصیات مربوط به رتبه‌بندی آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها
نام زیر حوزه
رتبه 1
رتبه2
رتبه3
رتبه4
رتبه 5
رتبه 6
رتبه7
نسبت انشعاب

طول (km)
تعداد
طول (km)
تعداد
طول (km)
تعداد
طول (km)
تعداد
طول (km)
تعداد
طول (km)
تعداد
طول