است؟
۲٫ تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر خنج به چه میزان است؟
۳٫ نوع تعهد سازمانی غالب در مدارس شهر خنج کدام است؟
۴٫ آیا رابطه معناداری بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی معلمان وجود دارد؟
۵٫ آیا انواع ارتباطات سازمانی پیش بینی کننده معنادار انواع تعهد سازمانی معلمان می باشد؟
۶٫ آیا تفاوت معناداری بین نوع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه وجود دارد؟
۷٫ آیا تفاوت معناداری بین انواع تعهد سازمانی معلمان زن و مرد وجود دارد؟

۱-۶-تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۶-۱- ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها (هبلس و وور۷۵، ۲۰۰۱) و تعاملات (برگر۷۶ ۲۰۰۸) یا پردازشی (کُری۷۷، ۱۹۹۵؛ سِیبُلد و شیا۷۸، ۲۰۰۱؛ استُل و چِنی۷۹، ۲۰۰۲) که افراد و اعضای سازمان از طریق آن در پیامها و اطلاعات، ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می شوند (هبلس و وور، ۲۰۰۱) و پیامها را رد و بدل می کنند (کُری، ۱۹۹۵؛ سِیبُلد و شیا، ۲۰۰۱؛ استُل و همکاران، ۲۰۰۲). این فرایند نه تنها گفتار و نوشتار، بلکه زبان بدن، سبک و منش فردی (هر چیزی که معنایی را به پیام بیافزاید) را نیز شامل می شود (هبلس و وور، ۲۰۰۱). به طور کلی، ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها و تعاملاتی که بین افراد در سازمان صورت گرفته و پیامها و اطلاعات از طریق آن رد و بدل می شود و دارای انواعی به شرح زیر است:
۱-۶-۱-۱- ارتباطات خطی:
الگوی خطی ارتباطات که اولین بار توسط شانن و وور۸۰ (۱۹۴۹) ارائه شده است، به معنای انتقال پیام از یک منبع (مانند تلویزیون) به دیگری است (هان و همکاران، ۲۰۱۱، باتلند۸۱، ۲۰۱۲، هلمز و هندلی۸۲، ۱۹۹۸) و ارتباطات را به عنوان فرایندی یک جانبه ترسیم میکند که در آن فردی، دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد (وود۸۳، ۲۰۱۰، نارولا۸۴، ۲۰۰۶). به طور کلی، الگوی خطی ارتباط، فرایند ارتباطی یک سویه را به تصویر می کشد.

۱-۶-۱-۲- ارتباطات تعاملی:
الگوی تعاملی، ارتباطات را به عنوان فرایندی ترسیم میکند، که در آن شنونده از طریق بازخورد به پیام واکنش نشان می دهد(وود، ۲۰۱۰، باتلند، ۲۰۱۲، هلمز و هندلی، ۱۹۹۸). این الگو بر تعامل بین فرستنده و گیرنده (نارولا، ۲۰۰۶) و ارتباط گیرنده و فرستنده با زمینه عمومی شامل مهارتها، نگرشها، عقاید، نظامهای اجتماعی و فرهنگ تأکید دارد(باتلند، ۲۰۱۲). به طورکلی، الگوی تعاملی ارتباطات، فرایند ارتباطی دوسویه را به تصویر می کشد.

۱-۶-۱-۳- ارتباطات تبادلی:
الگوی تبادلی ارتباطات، بر پویایی های فرایند ارتباطات و نقش های چندگانه افراد، طی فرایند ارتباطات تأکید میکند (وود،۲۰۱۰، باتلند، ۲۰۱۲، هلمز و هندلی، ۱۹۹۸). در این الگو هر دو طرف به طور همزمان، نقش فرستنده و گیرنده را ایفا می کنند و رمزگذاری و رمزگشایی نیز همزمان روی می دهد (هان و همکاران، ۲۰۱۱، هلمز و هندلی، ۱۹۹۸) و پاسخهای همزمان، بجای بازخورد خطی محور ارتباط قرار می گیرد(نارولا، ۲۰۰۶). همچنین در این مدل آغاز و پایان مشخصی برای ارتباط وجود ندارد و ارتباط غیرکلامی، زمینه اجتماعی، تجارب فرهنگی و نگرشها نقشی عمده در فرایند ارتباطات ایفا می کنند(باتلند، ۲۰۱۲). به طورکلی، الگوی تبادلی ارتباط، فرایند ارتباطی چندسویه و همه جانبه را به تصویر می کشد.

۱-۶-۲- تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی به معنای شناسایی و هویت بخشی اعضا، از طریق عضویت در سازمان خاص و سطح مشارکت در آن می باشد (لوک، وانگ، وستوود، کروفورد۸۵، ۲۰۰۷) و مفهومی چندبعدی است که وفاداری و هویت بخشی کارمند با سازمان، تمایل به ماندن در سازمان و تمایل به گسترش تلاش در سازمان را در برمی گیرد (چونگ، وانگ و لو۸۶، ۲۰۱۱، اپل بام، بِیلی، بِرگ و کلبرگ۸۷، ۲۰۰۰، چِن، تسو و فار، ۲۰۰۲۸۸). این متغیر نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام جهت ادامه فعالیت در سازمان می باشد (می یر و آلن، ۲۰۰۷) و وفاداری کارمند به کارفرمای خود و اهداف سازمان را نیز شامل می شود (دانشگاه پنسیلوانیا۸۹، ۲۰۱۱). به طورکلی، تعهد سازمانی به معنای وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان می باشد.
۱-۶-۲-۱- تعهد عاطفی۹۰:
عمومی ترین جنبه تعهد سازمانی است و در بردارنده پیوند و دلبستگی عاطفی کارمند به سازمان و اهداف آن می باشد(نور و نور۹۱، ۲۰۰۶، می یر و آلن، ۲۰۰۶، دانشگاه پنسیلوانیا، ۲۰۱۱، دردوایس۹۲، ۲۰۰۴) به نحوی که فرد هویت خود را با سازمان خود معرفی می کند(لوتانز، ۲۰۰۸) و تمایل دارد که در سازمان باقی بماند(می یر و آلن، ۲۰۰۶، مودی و همکاران، ۲۰۰۶). به طورکلی، تعهد سازمانی به عنوان دلبستگی عاطفی فرد به سازمان و تمایل وی به عضویت در سازمان تعریف شده است.

۱-۶-۲-۲- تعهد مستمر۹۳:
تعهد مستمر به معنای وابستگی شناختی (والش و تایلر۹۴، ۲۰۰۲) و ابزاری (بک و ویلسون۹۵، ۲۰۰۰) کارمند به سازمان می باشد. در واقع در این حالت فرد از روی آگاهی و شناخت، مزایای تداوم عضویت در سازمان و هزینه های ناشی از ترک آن را مدنظر قرار می دهد(چن، ۲۰۰۳، چونگ و همکاران، ۲۰۱۱، لوتانز، ۲۰۰۸، والش و تایلر، ۲۰۰۲). به طورکلی، تعهد مستمر به عنوان نیاز فرد به عضویت در سازمان تعریف شده است.
۱-۶-۲-۳- تعهد هنجاری۹۶:
در این صورت کارمند برمبنای هنجارها و ارزشهای شخصی (چونگ و همکاران، ۲۰۱۱) احساس می کند که وظیفه دارد در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز، ۲۰۰۸، والش، ۲۰۰۲) در واقع بین فرد و سازمان التزامی دوجانبه وجود دارد (سلیمان و لیس۹۷، ۲۰۰۰، مکدونالد و ماکین۹۸،۲۰۰۰). به طورکلی، تعهد هن
ج
اری به معنای احساس وظیفه فرد در قبال سازمان می باشد.

۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱- نوع ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی در این پژوهش نمره ای است که معلمان براساس انواع ارتباطات سازمانی خطی، تبادلی و تعاملی (هان و همکاران، ۲۰۱۱، باتلند، ۲۰۱۲، وود، ۲۰۱۰، نارولا، ۲۰۰۶) به مقیاس محقق ساخته ارتباطات سازمانی مدارس خود اختصاص می دهند.

۱-۷-۲- تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی نمره ای است که معلمان برحسب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری (کوهن، ۲۰۰۷، چانگ و همکاران، ۲۰۰۷) در پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (۱۹۹۷) کسب می کنند.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی چارچوب نظری و ادبیات پژوهش می پردازیم. از آنجا که پژوهش ما درصدد بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان می باشد، لازم است ابتدا مروری اجمالی و دقیق بر پیشینه نظری این مباحث داشته باشیم. همچنین تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این موضوعات نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۲- پیشینه نظری
۲-۲-۱- ارتباطات سازمانی:
در دنیای کنونی که به آن اصطلاح دهکده جهانی داده اند، اطلاعات به طور مداوم بین کشورهای مختلف رد و بدل می شود. به طوری که حتی اگر برای مدت کوتاهی بنا به دلایلی ارسال اطلاعات بین کشورها قطع گردد، به جهات مختلفی می تواند به کشورهای جهان لطمه جبران ناپذیری وارد نماید. حجم اطلاعات در جوامع بشری به طور روز افزونی در حال افزایش است و روندی شتابان به خود گرفته است.
در تحقیقی که به وسیله دانشگاه آکسفورد انگلستان انجام شد، در سال ۱۹۰۰ میلادی هر صد سال، در سال ۱۹۵۰ هر ۵۰ سال، در سال ۱۹۷۰ هر ۲۰ سال و در سال ۱۹۹۰ میلادی هر ۵ سال حجم اطلاعات بشر دو برابر شده است. با توجه به آمار و ارقام فوق می توان ادعا نمود که رد و بدل اطلاعات و معلومات که به زبان ساده ارتباطات نامیده می شود، چقدر در جوامع بشری تکامل یافته است. نیاز به انجام ارتباطات صحیح که بتواند راه گشای مشکلات افراد در جوامع امروزی باشد، موضوعی اساسی و ضروری است (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸). بعلاوه ارتباطات تنها شامل صحبت کردن نمی شود، زمانی که در کلاس درس به سئوالی جواب می دهی، مورد تعریف و تمجید قرار می گیری، عقاید و ایده های فرد دیگری را به چالش می کشی، با اعضای خانواده تعامل برقرار می کنی، در مصاحبه شغلی یا جلسه گروهی شرکت می کنی، به ارائه کلاسی گوش می دهی، سلام میکنی و یا لباسی را برای پوشیدن انتخاب میکنی، در واقع به نوعی ارتباط برقرار می کنی. ارتباطات دوستانه قابل توجه، روابط خانوادگی موفق، موفقیت شغلی و تحصیلی، همگی به توانایی برقراری ارتباط بستگی دارد. مطالعه فرایند ارتباطات و یادگیری ارتباطات مؤثر نه تنها اقدامی علمی است؛ بلکه در عمل نیز به ما کمک می کند مهارتهای ارتباطی خود را بهبود بخشیم (برکو و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات:
امروزه فرایند ارتباطات یکی از اجزای اصلی فعالیتهای سازمانهای مختلف گردیده است. از طریق این فرایند رهبری در سازمان به اجرا درآمده و هماهنگی ایجاد می شود. اهمیت این فرایند به حدی است که صاحب نظران مدیریت در نوشته های خود تأکید بسیاری بر ارتباطات سازمان داشته اند. چستر برنارد۹۹ اولین وظیفه مدیران را گسترش قلمرو سیستم اطلاعاتی می داند. همچنین هنری مینتزبرگ۱۰۰ نقش اطلاعاتی و ارتباطی مدیر را جزء اساسی ترین نقشهای او قلمداد کرده است. ارتباط، تارو پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود. کلیه سطوح مدیریت مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح را برعهده دارند. به جرأت می توان گفت موفق ترین و کارآمدترین مدیران در سازمانها افرادی هستند که دارای مهارت ارتباطی بالایی باشند.
بسیاری از مشکلات سازمانی، روابط مبهم بین افراد، سوء تفاهم ها و ناهنجاری ها معلول ارتباط ضعیف یا نادرست هستند که خود یکی از علل کند شدن روند کار سازمان بوده و کارائی سازمان را کاهش می دهد. ضمن این که ارتباطات موفق و مؤثر باعث ایجاد روحیه بالا، کارایی زیاد و در نهایت رابطه مطلوب کارمندان با هم می گردد. می توان ارتباطات در سازمان را به جریان خون در بدن تشبیه نمود. همانطور که هرچه جریان خون در بدن یکنواخت تر و منظم تر باشد، تمام سیستم ها و ارگانهای بدن بهتر به کار خود ادامه می دهند، ارتباطات سازمانی نیز چنین نقشی را در سازمان ایفا می کند.
مدیران برای هدایت توفیق آمیز باید ارتباط روشنی بین اهداف سازمانی و کارمندان برقرار کنند، و با این ارتباطات کارمندان را برانگیزند تا به رهبری آنان اعتماد کنند و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند. دنیای مدیران دنیایی از کلمات است، پس چه بهتر که مدیران بدانند چگونه از این کلمات استفاده نمایند تا ارتباطات موفقیت آمیزی داشته باشند. خصوصاً هرچه مدیر در سطح بالاتری از مدیریت قرار داشته باشد بایستی از مهارتهای ارتباطی بیشتری برخوردار باشد. مدیران رده بالا چه در سازمان و چه در خارج و محیط پیرامون آن بیشتر از سایر رده های مدیریتی نیاز به برقراری ارتباط دارند (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).
پایه و اساس ارتباطات به سه عنصر برمی گردد که اگر در ارتباطات متجلی نباشند، ارتباطات مؤثر و تأثیرپذیری را شاهد نخواهیم بود. این سه
عنصر عبارتند از:
۱٫ تشویق۱۰۱
۲٫ احترام۱۰۲
۳٫ پذیرش۱۰۳

و به چهار دلیل ارتباطات مرکز کل فرایندهای سازمانی است:
• ارتباطات فرایند اتصال مدیریتی است. ارتباطات طریقی است که مدیران کارکردهای برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی، کارگزینی، جهت دهی و کنترل را هدایت می کنند. ارتباطات قلب تمام سازمانهاست.
• ارتباطات ابتدائی ترین وسیله ایست که مردم از طریق آن کسب و تبادل اطلاعات می کنند. تصمیمات غالباً براساس کمیت و کیفیت اطلاعات دریافتی است. اگر اطلاعاتی که براساس آن تصمیم گیری می شود، ضعیف یا ناقص باشد، تصمیمات غالباً ناصحیح خواهد بود.
• بیشترین فعالیتهای زمان برای مدیران ارتباطات است. مدیران ۷۰ تا ۹۰ درصد زمان خود را صرف ارتباط با کارمندان و دیگر مشتریان داخلی و خارجی می کنند.
• اطلاعات و ارتباطات نمایانگر قدرت یک سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *