کردم . سوالات طوری طراحی شده که متغیر های مورد نظر در بر بگیرد برای هر فرضیه دو سوال در نظر گرفته شده بعد از اینکه سوالات بعد از دقت زیاد طراحی شد سوالات را نزد دو تن از اساتید دانشگاه برای بررسی و تایید روایی آن بردیم .اساتید محترم با برسی سوالات و تصحیح آنها با توجه به فرضیات سوالات مورد نظر را تایید کردند .
پرسشنامه برای بررسی فرضیات طراحی شده ساخته شده است و چون فقط برای این پژوهش با این موضوع ساخته شده و همین ممکن است تا حدی نتایج بدست آمده را با مشکل تعمیم پذیری مواجه کند . در این تحقیق برای سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در این تحقیق از طریق بررسی معدل سال قبل دانش آموزان استفاده کرده ایم :
روش پایای آزمون:
یک آزمون در صورتی داری پایایی است که اگر آن را دریک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گرده واحدی از افراد بدهیم نمرات حاصل از این چندین بار اجرا به هم باشد .
رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که آزمون باید پایا باشد تا روا باشد . ( سیف ، 1381 ، ص 272 ) .
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای به دست آوردن پایایی آزمون محقق ساخته
XY
Y
X
195
140
81
120
64
84
77
154
96
90
169
100
81
100
64
36
121
196
68
100
225
196
81
144
64
196
49
121
144
81
13
10
9
10
8
6
11
14
8
10
15
14
9
12
8
14
7
11
12
9
پایایی دو پرسنامه مورد نظر از روش دو نیمه کردن استفاده شده است.
RXY =0/60
Pxt=
Pxt=
روایی:
با این مسئله سرو کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را که اندازه گیری می‌کند که ما فکر می‌کنیم پرسیدن این سوال از سوی محقق بسیار مهم است ابزار اندازه گیری آموزش و روانشناسی برای اندازه گیری سازمان‌هایی نظیر پیشرفت تحصیلی ، هوش،خلاقیت،
استعداد تحصیلی ، نگرش ، انگیزه ، و نظایر آن طراحی شده است.(بیابانگرد ، 1386،ص335)
روایی نشان می‌دهد که آزمون برای آنچه که قرار است اندازه گیری شود صفت یا خصیصه اندازه گیری شده مناسب است یا خیر؟ به عبارت دیگر آزمون قادر است هدفهای مورد نظر را برای گروهی خاص از دانش آموزان اندازه بگیرد یا خیر؟.(کیامنش ، 1373 ، ص 102)
نحوه بدست آمدن روایی پرسشنامه محقق ساخته
برای تعیین روایی یک آزمون الزاماً باید نتیجه آزمون را با یک معیار خارجی ، که قبلا تهیه شده است مقایسه
کرد مثلا با نتایج آزمون دیگر از همین نوع که قبلا روا بودنش به اثبات رسیده است اما اگر این آزمون وجود نداشته باشد یا فرصت اجرای آن ممکن نباشد مثل استفاده از آزمون محقق ساخته در این گونه موارد می توان نتایج را با ارزیابی چند داور صلاحیت دار از متغیر مورد نظر مقایسه کرد ( گنجی ، 1389 ، ص 34 )
ما دراین تحقیق برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کرده ایم پرسشنامه را در اختیار دو تن از اساتید دانشگاه قرار دادم اساتید محترم با بررسی سوالات پرسشنامه و رفع ایرادات آن پرسشنامه مورد نظر را تایید کردند .
پایایی:
پایایی یک آزمون بیانگر ثبات اندازه‌گیری چیزی است که آزمون اندازه می‌گیرد در آزمونهای هنجاری مفهوم پایایی یا پراکندگی در نمره آزمون ارتباط دارد. اگر نتایج حاصل از دوبار اندازه گیری یک صفت یا یک آزمون (نظیر دو بار تصحیح اوراق توسط یک نفر ) یا دو بار اندازه‌گیری یک صفت یا دو وسیله همتا ( نظیر تصحیح اوراق توسط دو نفر بصورت مستقل کم و بیش یکسان باشد ابزار اندازه گیری را پایا گویند.(نیک منش ، 1373 ، ص 102)
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری (X2) و Tاستودنت استفاده کردیم:
توضیح درباره روش Tاستودنت:
t=
این فرمول tاستودنت است که برای انجام عملیات آماری بر روی فرضیه‌ها از این فرمول استفاده می‌شود. نسبت t تفاوت میانگینهای نمونه را بر حسب خطای استاندارد تفاوت بین میانگین‌ها تعیین می‌کند هنگامی که نسبت tمحاسبه شد، می‌توان احتمال تفاوتهای بین میانگین‌ها را که از خطای نمونه گیری ناشی شده محاسبه کرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول می ـوان تعیین کرد تفاوت بین دو نمونه ناشی از شانس است یا خیر.
فرض صفر می‌گوید دو نمونه‌ای قرار است بین میانگین‌های آنها آزمون شودچیزی بیشتر یکی یا چند نمونه تصادفی از یک جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت میانگین‌های آنها صفر است نیستند.
یعنی تفاوت میانگین‌ها در نتیجه شانس است. چنانچه تفاوت بین میانگین‌های ناشی از شانس باشد فرض صفر تأیید می‌شود.اما در صورتی که تفاوت بین میانگین‌ها شانسی نباشد فرض صفر رد می‌شود و معقولانه است که گفته شود تفاوت بین میانگین‌ها در اثر تفاوت بین متغییر‌های آزمایش است.
تفاوت بین دو میانگین
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه دوم
تعداد اعضای نمونه اول
تعداد اعضای نمونه دوم
N1
N2
مجذور کا( X2)
آزمون مجذور کا به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیهایی که در طبقه‌های مختلف قرار گرفته به کار برده می‌شود . به عنوان مثال داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع کتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است که تعیین کند دانشجویان چه نوع کتابی را بر بقیه ترجیح می‌دهند. یکی از موارد استفاده از این آزمون زمانی است که اطلاعات از یک نمونه جمع آوری شده است.(دلاور ، 1385،ص 482)
فراوانی مشاهده شده یا اندازه گیری شده = O
فراوانی مورد انتظار = E
مجموع = ?
برای محاسبه X2 باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنیم:
1 – هر یک از فراوانی‌های مشاهده شده را از فراوانی‌های مورد انتظار کم کنیم
2 – هر یک از تقاضاهای محاسبه شده در مرحله اول را به توان 2 می‌رسانیم تا بدست آید.
3 – مجذور تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتضار را بر فراوانی موید انتضار تقسیم می‌کنیم تا به این ترتیب به دست آید.
4 – حاصل جمع (?) خاج قسمت مجذور کا تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار بر فراوانی مورد انتظار را جمع می‌کنیم X2 به دست می‌آید.
تعیین درجه آزادی: 1-K = DF
محدودیت ها:
1 – جامعه آماری در این پژوهش فقط دانش آموزان مقطع متوسطه بوده و نمی‌توان آنرا به جامعه های دیگر تعمیم داد
2- به علت استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نتایج با سوگیری همراه است
3 – چون فقط از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است ممکن است که تمام متغیرهای پژوهش را پوشش ندهد .بهتر است که از شیوه های دیگر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها غیر از پرسشنامه استفاده شود .
4 – انتخاب نمونه کوچک به علت محدودیتهای مالی و زمانی
فرضیه اول :سوال اول
(پسران ) تعداد نمونه دانش آموزان پسر 64 نفر می باشد
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
10
16
-6
36.00
2.25
کم
19
16
3
9.00
0.56
متوسط
8
16
-8
64.00
4.00
زیاد
27
16
11
121.00
7.56
64
64
14.38
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (38/14) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتر است پس بین برنامه ریزی با توجه به ویژگیهای فیزیکی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه اول: سوال دوم :
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
11
16
-5
25.00
1.56
کم
22
16
6
36.00
2.25
متوسط
5
16
-11
121.00
7.56
زیاد
26
16
10
100.00
6.25
64
64
17.63
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (63/17) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتر است پس بین برنامه ریزی با توجه به توانایی های ذهنی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه دوم : سوال اول( دختران )
تعداد نمونه دانش اموزان دختر 54 نفر
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
10
13.5
-3.5
12.25
0.91
کم
15
13.5
1.5
2.25
0.17
متوسط
5
13.5
-8.5
72.25
5.35
زیاد
24
13.5
10.5
110.25
8.17
54
54
14.59
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (59/14) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتر است پس بین برنامه ریزی با توجه به ویژگیهای فیزیکی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : سوال دوم
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
13
13.5
-0.5
0.25
0.02
کم
20
13.5
6.5
42.25
3.13
متوسط
5
13.5
-8.5
72.25
5.35
زیاد
16
13.5
2.5
6.25
0.46
54
54
8.96
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (96/8) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتر است پس بین برنامه ریزی با توجه به توانایی های ذهنی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه سوم :سوال اول پسران
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
15
16
-1
1.00
0.06
کم
11
16
-5
25.00
1.56
متوسط
14
16
-2
4.00
0.25
زیاد
24
16
8
64.00
4.00
64
64
5.88
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (88/5) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) کوچکتر است پس بین برنامه ریزی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود ندارد
فرضیه چهارم : سوال اول : دختران
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
16
13.5
2.5
6.25
0.46
کم
10
13.5
-3.5
12.25
0.91
متوسط
9
13.5
-4.5
20.25
1.50
زیاد
19
13.5
5.5
30.25
2.24
54
54
5.11
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (11/5) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) کوچکتر است پس بین برنامه ریزی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه پنجم : سوال اول :
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
21
16
5
25.00
1.56
کم
2
16
-14
196.00
12.25
متوسط
13
16
-3
9.00
0.56
زیاد
28
16
12
144.00
9.00
64
64
23.38
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (38/23) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس بین برنامه ریزی برای اجرای کلاس تقویتی برای درس خاص( موضوع محور ) و پیشرفت تحصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه پنجم : سوال دوم
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
14
16
-2
4.00
0.25
کم
22
16
6
36.00
2.25
متوسط
5
16
-11
121.00
7.56
زیاد
23
16
7
49.00
3.06
64
64
13.13
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (13/13) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس بین برنامه ریزی موضوع محور و پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم : سوال اول
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
12
13.5
-1.5
2.25
0.17
کم
3
13.5
-10.5
110.25
8.17
متوسط
22
13.5
8.5
72.25
5.35
زیاد
17
13.5
3.5
12.25
0.91
54
54
14.59
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (59/14) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس بین برنامه ریزی برای اجرای کلاس پرورشی ( موضوع محور ) و پیشرفت تحصیلی دردختران رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه ششم : سوال دوم
گزینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *