ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
9
13.5
-4.5
20.25
1.50
کم
11
13.5
-2.5
6.25
0.46
متوسط
5
13.5
-8.5
72.25
5.35
زیاد
29
13.5
15.5
240.25
17.80
54
54
25.11
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (11/25) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس بین برنامه ریزی موضوع محور و پیشرفت تحصیلی دردختران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم : سوال اول
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
17
16
1
1.00
0.06
کم
15
16
-1
1.00
0.06
متوسط
14
16
-2
4.00
0.25
زیاد
18
16
2
4.00
0.25
64
64
0.63
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (63/0) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) کوچکتراست پس بین برنامه ریزی دانش آموز محور و پیشرفت تحصیلی درپسران رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه هفتم : سوال دوم
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
9
16
-7
49.00
3.06
کم
19
16
3
9.00
0.56
متوسط
13
16
-3
9.00
0.56
زیاد
23
16
7
49.00
3.06
64
64
7.25
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (25/7) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) کوچکترراست پس بین برنامه ریزی دانش آموز محور( برنامه ریزی براساس شرایط دانش آموزان ) و پیشرفت تحصیلی درپسران رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه هشتم : سوال اول
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
14
13.5
0.5
0.25
0.02
کم
22
13.5
8.5
72.25
5.35
متوسط
5
13.5
-8.5
72.25
5.35
زیاد
13
13.5
-0.5
0.25
0.02
54
54
10.74
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (74/10) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس بین برنامه ریزی دانش آموز محور و پیشرفت تحصیلی دردختران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه هشتم : سوال دوم
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
6
13.5
-7.5
56.25
4.17
کم
15
13.5
1.5
2.25
0.17
متوسط
25
13.5
11.5
132.25
9.80
زیاد
8
13.5
-5.5
30.25
2.24
54
54
16.37
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (37/16) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس بین برنامه ریزی دانش آموز محور( برنامه ریزی براساس شرایط دانش آموزان ) و پیشرفت تحصیلی دردختران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه نهم : دختران
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
15
13.5
1.5
2.25
0.17
کم
17
13.5
3.5
12.25
0.91
متوسط
17
13.5
3.5
12.25
0.91
زیاد
5
13.5
-8.5
72.25
5.35
54
54
7.33
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (33/7) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) کوچکتراست پس بین برنامه ریزی جامعه محورو پیشرفت تحصیلی دردختران رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه دهم : پسران
گزینه ها
o
e
(o-e)
خیلی کم
9
16
-7
49.00
3.06
کم
19
16
3
9.00
0.56
متوسط
13
16
-3
9.00
0.56
زیاد
23
16
7
49.00
3.06
64
64
7.25
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (25/7) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) کوچکتراست پس بین برنامه ریزی جامعه محورو پیشرفت تحصیلی درپسران رابطه معناداری وجود ندارد.
فزضیه یازدهم :
289
196
289
256
196
576
64
400
49
36
196
225
100
100
144
400
361
625
676
400
225
289
289
16
25
64
81
144
100
121
196
400
169
16
25
144
225
36
121
361
289
289
324
17
14
19
17
16
13
24
8
20
7
6
13
15
10
10
12
20
19
25
26
20
15
17
17
4
5
8
9
12
10
11
14
20
13
4
5
12
15
6
11
19
17
17
18
144
100
400
196
324
361
25
49
169
441

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *