شود. اثر این برابری را در قوانینی که به مثل مقابله میکنند و به اصل چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اعتقاد دارند به روشنی میتواند دید و در آن دسته از قوانین هم که محدوده مقابله به مثل را دقیقاً مشخص نمیسازند بلکه به دنبال یک تناسب علمی میگردند این اندیشه که به آزار وارد شده باید پاداشی در خور جرم داده شود نیز هرگز نفی نشده است.
 ج – تحقیر آمیز بودن: جامعه در قبال جرم انجام یافته آسیب دیده است و لذا آسیب زنندگان یا آسیب رسانندگان نباید مصئون از تحقیر فردی و اجتماعی باشند. این تحقیر، پاداش عدم توجه  به مقرراتی است که جامعه به آنها احترام میگذارد و حریم آنها را محفوظ میدارد. عدم رعایت تقدس حریم اجتماعی موجب میشود تا متجاوزان تنبیه شوند و در عین حال با دور کردن آنها از اجتماع و دیوار کشیدن بین آنها و دیگر افراد جامعه تحقیر گردند و سابقه زندگی آنها مخدوش شود. این تحقیر حتی در نحوه اجرا نیز منعکس است اجرای مجازات در ملاء عام، انتشار حکم به جزا در رسانههای گروهی، به منظور اعمال این تحقیر است که هر چند از ذات تحقیرآمیز بودن جزا جداست  اما نموداری از جوهر مجازات را ارائه میدارد.
 د – جبران ضرر و زیان ناشی از جرم : جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد میکند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران، صرفنظر از ریشه غالباً غریزی آن، در این جا نیز نقش خود را بازی میکند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات، چگونگی، نوع جرم، شخصیت مجرم  و میزان خسارت وارده مشخص میشود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هر چند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشه جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن میکند.
 تبصره : بسیاری از حقوقدانان عبرتانگیز بودن مجازاتها و نیز معین بودن آنها را از زمره ویژگیهای جزا میدانند. به اعتقاد دکتر رضا نوربها مؤلف کتاب زمینه حقوق جزای عمومی، هر یک از ویژگیهای عنوان شده مانند ترس، تحقیر یا آزار مجرم در بطن خود عبرتانگیز است و نمیتوان مستقلاً خصوصیت عبرتانگیز بودن را عنوان کرد. در مورد معین بودن مجازاتها نیز باید گفت که این مسأله تنها خصوصیت مجازات نیست بلکه در اقدامات تأمینی هم گاه وجود دارد.
اهداف مجازاتها
اهداف مجازاتها را میتوان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت مجرم و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص  نسبت به مجرمان  و شرکاء یا معاونان  آنها به شکل عام نسبت به جامعه  و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یاد شده نباید  موجب محدود ساختن آنها شود. و به خصوص نظم عمومی  که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمره اهداف مجازاتها به نظر بعضیها چندان صحیح نیست.
 الف – هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت )
بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم  یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یادآور میشویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع  فعلی با خصوصیاتی  که ذکر کردیم به نظر طرفداران آنها  برای اصلاح و تربیت مجرم  از سویی و اصلاح جامعه از سوی دیگر است، زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر یا جزا، تأدیب و اصلاح شود و ” باز اجتماعی ” شدن او تسهیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد، اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان  غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل میدهد و در اعمال این جزاها رعایت مسایل مختلف میشود، میتوان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مجرم کمک میکند. همچنین وقتی جامعه با مجازات مجرمان مواجه میگردد و به ارزیابی اعمال آنها میپردازد، این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیها و کمیهای آن تأثیر میگذارد و بهعلاوه به ” پیشگیری از جرم” نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام میانجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی میشناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آن که خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. بهعبارت دیگر هر چند امروز اصلاح و تربیت مجرم بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد نمیتوان صرفاً به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.
 ب – هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت )
چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟ پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام میشود، حبس میگردد و یا غرامت میپردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه میگوید : “عدالت اجرا شده است”.
مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر میشود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد( مانند مجازات اعدام) آزادی را مورد آسیب قرار دهد( مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد( مانند مجازات توقیف یا مصادره اموال) و