مولفه‌های اصلی و عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی

بار-آن[1] (1985) به دنبال دو دهه پژوهش درباره هوش عاطفی 15 خرده مقیاس زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف) مولفه‌های درون فردی[2]: توانایی‌های شخص را در آگاهی از هیجان‌ها و کنترل آنها مشخص می‌کند.

 1. خودآگاهی عاطفی (هیجانی)[3]: میزان آگاهی فرد از احساسات خویش و درک و فهم این احساسات را بررسی می‌کند.
 2. جرات‌مندی[4]: ابراز احساسات، باورها، افکار و دفاع منطقی و مطلوب از حق و حقوق خویشتن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 3. حرمت نفس[5]: توان خودآگاهی و درک و پذیرش خویش و احترام به خود را بررسی میکند.
 4. خودشکوفایی[6]: توانایی تشخیص استعدادهای ذاتی و استعداد انجام دادن کارهایی را که شخص می‌تواند و می‌خواهد و از انجام دادن آنها لذت می‌برد، بررسی می‌کند.
 5. استقلال عمل[7]: توانایی خود رهبری، خویشتن داری فکری و عملی و رهایی از وابستگی‌های هیجانی را بررسی می‌کند.

ب) مولفه‌های سازگاری: انعطاف پذیری و توان حل مساله و واقع گرایی شخص را مورد بررسی قرار

می‌دهد.

 1. آزمون واقعیت: توانایی ارزیابی رابطه بین تجربه عاطفی و عینیت‌های موجود را بررسی می‌کند.
 2. انعطاف‌پذیری: توانایی کنار آمدن با هیجان‌ها، افکار و رفتارهای فرد را در شرایط و موقعیت

متغیرهای مختلف بررسی می‌کند.

 1. حل مساله: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات و خلق و کاربست راه حل‌های موثر را مورد مطالعه

قرار می‌دهد.

پ) مولفه‌های خلق و خوی عمومی کلی: نشاط و خوش بینی فرد را مورد بررسی قرار میدهد.

 1. خوش بینی: توانایی توجه به جنبه‌های روشن‌تر زندگی و حفظ نگرش مثبت را حتی هنگام وجود

احساسات منفی و ناخوشایند مورد بررسی قرار می‌دهد.

 1. نشاط: توانایی احساس رضایت از زندگی، احساس رضایت از خود و دیگران، سرزندگی و ابراز

احساسات مثبت را بررسی می‌کند.

ت) مولفه‌های میان فردی: تواناییهای شخص را برای سازگاری با دیگران و مهارتهای اجتماعی بررسی

میکند.

 1. هم حسی: توان آگاهی از احساسات دیگران و درک و تحسین آن احساسات را بررسی میکند.
 2. مسئولیت اجتماعی: توانایی فرد را در معرفی خود به عنوان عضوی مفید و سازنده و دارای حس

همکاری در گروه اجتماعی خویش را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 1. روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که نزدیکی عاطفی، صمیمیت و

داد و ستد مهرآمیز از ویژگی‌های آن است را بررسی می‌کند.

 

ث) مولفه‌های کنترل تنش‌ها:[8]

 1. تحمل تنشها: [9]توان تحمل فرد را در برابر رویدادهای ناخوشایند و شرایط تنش‌زا و هیجان‌های شدید بررسی می‌کند.
 2. کنترل تکانه‌ها :[10] توانایی مقاومت فرد را در برابر تنش‌ها یا وسوسه و کنترل هیجان‌های خویش

بررسی می‌کند.

[1] Barann

[2] Interapersonal components

[3] Emotional Self Awareness

[4] Assertiveness(AS(

[5] Self Regard(SR)

[6] Self –Actualization(SA)

[7] Independence (IN)

[8] Management – Components(MC)

[9] Stress-Tolerance(ST)

[10] Impulse-Control(IC)