سايت مقالات فارسی – نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق …

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
۱) هدف پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوق کشوری به ویژه مسئولان مربوط با نظام حقوق بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها
۲) روش پژوهش:
توصیفی- تحلیلی می باشد
۳) نتیجه گیری:
با بررسی قوانین و مقررات داخلی برخی از کشور های باستانی این نتیجه حاصل شد که متاسفانه اغلب این کشور ها علی رغم تعهدات بین المللی شان صرفاً خروج غیر قانونی اموال فرهنگی را جرم انگاری نمو ده اند و متعرض ورود غیر قانونی اموال فرهنگی کشورهای دیگر نشده اند.

مناسب است
مناسب نیست 
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تاریخ و امضاء
فهرست اجمالی مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل ۷
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی ۸
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی ۲۱
فصل دوم غیرقانونی اموال فرهنگی ۳۵
ملی کشورهای باستانی ۳۶
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ۵۲
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی ۸۲
فصل سوم: در نظام حقوقی بین الملل ۸۷
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل ۸۸
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده ۹۹
نتیجه گیری ۱۰۹
فهرست منابع ۱۱۲
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل ۷
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی ۸
۱٫ایران ۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.