نگرش نسبت به مدرسه
مفهوم نگرش در حال حاضر، احتمالا بارزترین و ضروریترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی است. هیچ اصطلاحی خواه در زمینه تجربی یا نوشته های نظری، تا این اندازه پرکاربرد نبوده است. علت چنین مقبولیتی این است که اصطلاح نگرش به هیچ یک از مکاتب فکری روان شناسی اجتماعی تعلق ندارد، همچنین این مفهوم خود را از مناقشه بر سر تاثیر نسبی وراثت و محیط دور می گیرد (آلپورت و جونز، 1991ترجمه منشی طوسی، 1371)
نگرش به حد کافی قابلیت انعطاف دارد تا در مورد فـرد یا افراد یا برای الگـوهای گسترده فرهنگ (نگرشهای مشترک ) هر دو به کار آید لذا؛ روان شناسان و جامعه شناسان برای بحث و تحقیق وجه مشترکی برای این مفهوم سودمند یا به قول برخی آرامش بخش، می یابند (همان منبع). واژه (attitude) که در زبان فارسی « نگرش » ترجمه شده است، در زبان انگلیسی مانند بسیاری از کلمات، معانی گوناگونی دارد. این واِژه از کلمه لاتینی « aptus » گرفته شده که از سویی معنی مناسبت، سازش یافتگی و اشارت ضمنی می دهد که همین معنی در زبان انگلیسی در شکل دیگر این کلمه یعنی «aptitude» به معنی « حالت آمادگی ذهنی یا فکری برای عمل » دیـــده می شود. (آلپورت و جونز،1991 ترجمه منشی طوسی، 1371). اهمیت نگرش ها در همین عبارت کوتاه به وضوح نشان داده شده است و تقویت نگرش دانش آموزان کمک بسیار شایانی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد کرد.
« با امانت گرفتن عبارتی از ویلیام جیمز می توان گفت، نگرشها به دنیا معنی می بخشند؛ حد و مرز مشخص می کنند و فضایی به وجود می آورند که خارج از آن چیزی جز هرج و مرج نیست، آنها روشهای برای یافتن راه در جهانی پر رمز و راز هستند » (آلپورت و جونز، 1991 ترجمه منشی طوسی، 1371 صفحه 120).
کریمی (1379) معتقد است « در سالهای اخیر غا لب صاحبنظران و اهل فن “نگرش” را برای واژه انگلیسی « attitude » پذیرفته اند». اصطلاح « attitude » در زبان فارسی به صورتهای مختلفی ترجمه شده است از آن جمله : گرایش، برخورد، استار، بازخورد، طرز فکر، گرایش ذهنی، رویه، طرز تلقی، وجهه نظر، نگره، نحوه برخورد، طرز رفتار، وضع، تمایل فکری، وضع رفتار، وضع روانی، هیئت روانی، نهش، رفتار و کردار، وضع، حا ل، شیوه و برخورد ( صفوی، 1375).
نگرش مفهومی انتزاعی است و به حسب انتزاعی بودنش بین صاحبنظران در مورد نگرشها اختلاف نظر وجود دارد. تا کنون تعاریف متعدد و متنوعی از نگرش شده است که اگر از منظر تاریخی به آن نگاه کنیم تعاریفی که اخیرا از نگرش صورت گرفته به دقیق تر و عینی تر شدن این مفهوم گرایش پیدا کرده اند. شایان ذکر است که غالب این تعاریف دارای وجوه تشابه و مبنای مشترکی نیز هستند (کریمی، 1379). کریمی، 1379 به نقل از توماس، 1971 معتقد است که مفهوم چند بعدی نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری است، مقبولترین تعریف برای نگرش است. «” نگرش نظامی با دوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک تمایل عمل است”» (فریدمن و همکاران، 1970 به نقل از کریمی، 1375). همچنین بیشتر روان شناسان بر روی تعریف سه عنصری نگرش اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک شیء یا اندیشه است. عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معمولا نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل ما به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه های خاص اطلاق می شود ( کریمی، 1375). بنابراین در این پژوهش نگرش یک مفهوم ذهنی است که احساسات مطلوب و نامطلوب فرد را نسبت به یک موضوع نشان می دهد (کوبالا، 1988به نقل از پاپاناستازیو، 2002) که موضوع آن نگرش نسبت به مدرسه می باشد.