دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

فردریش ارنست دانیل شلایرماخر متأله و با سنت هرمنوتیک دینی آشنا بود. از آنجا که او با جنبش رمانتیک‌های آلمانی نزدیکی و پیوند داشت، مفاهیم جدید در نظریۀ ادبی را به خوبی می‌شناخت.[1]

او را بایستی اندیشمندی دانست که نظریه‌‌پردازان هرمنوتیکی اواخر قرن نوزدهم در رشته‌ها و جهت‌های فکری بسیار متفاوت در آلمان نشان تفکر او را بر خود داشتند.[2]

با این همه، برنامۀ فکری او را بایستی ادامۀ کار اندیشمندانی دیگر تلقی نمود. چنان‌که وی از عقاید یوهان مارتین کلادینوس (1759 – 1710 م.) تأثیر زیادی گرفته می باشد… کلادینوس همان کسی می باشد که حکم اصلی هرمنوتیک کلاسیک یعنی نیّت مؤلف را پایه گذاشت.[3]

شلایر ماخر می‌گوید که هرمنوتیک نظریه‌ایست فلسفی و شناخت‌شناسیک و نه صرفاً روشی برای شناخت پیچیدگی‌های متون کهن؛ از این رو هرمنوتیک تکامل روش شناسیک اصول شناخت می باشد. لیکن صحیح بودن هر شناخت نسبی می باشد و ادراک ناکامل در کنش شناخت و فرایند هرمنوتیک اجتناب ناپذیر می باشد. لذا وظیفۀ هرمنوتیک و متأول، شناخت شرایط تاریخی متن می‌باشد. بدین لحاظ هرمنوتیک در نظر شلایر ماخر عبارت می باشد از ارائۀ تأویلی استوار به شناخت دقیق، نقادانه و بهره‌مند از روش درست و استوار به کنش آگاهانه جهت آشکار ساختن معنای متن در تمامی سویه‌هایش با گذار به فراسوی شرایط تاریخی پیدایش متن.[4]

او که پدر علم هرمنوتیک نیز لقب گرفته، در تعریفی جامع می‌گوید:

«هرمنوتیک عبارت می باشد از ارائۀ تأویلی استوار به شناخت دقیق، نقادانه و بهرمند از روش درست و استوار به کنش آگاهانه جهت آشکار ساختن معنای متن در تمامی سویه‌هایش با گذار به سوی فراسوی شرایط تاریخی پیدایش متن.»[5]

آلمان آن روز به صورت یک تفکر غالب وجود داشت و دیگری رمانتیسم که اثر ادبی را ناشی از ذهن خلاق و نبوغ صاحب اثر می‌دانست و به ویژگی‌های فردی او توجه داشت.

[1] – احمدی، ساختار و تأویل متن 522

[2] – پالمر 171

[3] – احمدی، ساختار و تأویل متن 523

[4] – حسن‌پور 20

[5] – حسن‌پور 1

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه