دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

برهم‌کنش هسته‎ای و برانگیختگی الکترومغناطیسی می‌گردد. این برخوردها، سبب گسیل از سطح نمونه می‌شوند. هر گسیل از طریق سطح مقطع برهم‌کنش مخصوص به خود، اندازه‌گیری و در نهایت به صورت طیف جمع می‌گردد که طیف جمع شده، حامل اطلاعاتی در مورد ترکیبات شیمیایی، ساختار، خواص شیمیایی و الکتریکی نمونه‌ها می‌باشد. این گسیل‌های متفاوت، سبب توسعه روش‌های مختلف ریزسنجه هسته‌ای[1] شده‌اند. بهره گیری همزمان از چند روش در آنالیز با باریکه یونی (IBA)[2]، موجب شده تا مطالعه بهتری در مشخصه‌یابی مواد نسبت به روش‌های منفرد، صورت پذیرد. با در نظر داشتن نوع و انرژی باریکه یونی ، مطالعه عمق­های متفاوتی از نمونه ممکن می‌گردد. به عنوان مثال تفاوت بهره گیری از باریکه‌های الکترون و پروتون در شکل 2-1 قابل مشاهده می باشد. این تصویر طرحی جانبی ازمقایسه تفرق طولی و عمق نفوذ پروتون‌ها و الکترن‌ها را نسبت به هم نشان می‌دهد. با در نظر داشتن اندازه جریان باریکه، روش‌های آنالیز با باریکه یونی را می‌توان در دو دسته قرار داد؛ دسته‌ای که به مقصود دستیابی به آمار بسنده برای تصویربرداری و آنالیز، نیاز به باریکه با جریان بالا[3] دارند. و دسته دوم که روش‌های جریان پائین[4] هستند.

روش‌های جریان کم مانند IBIC، STIM، تصاویر مفیدی را در زمانی قابل قبول ایجاد می‌کنند، که تنها به جریان باریکه‌ای در حد چند فمتوآمپر (fA) نیاز دارند.

بیش از 80 سال از مطالعه نظریه و آزمایش نحوه اتلاف انرژی و پراکندگی یون‌ها در برخورد با الکترون‌های اتمی و هسته می‌گذرد. این مطالعه‌ها با مشاهدات گایگر[5] و مارسن[6] در مورد پس‌پراکندگی از1 Nuclear Microprobe

2 Ion Beam Analysis

3 Large current

4 Low current

1 Giger

2 Marson

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی