دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

ماخر در باب معنای نهایی متن که اساسی‌ترین مسئلۀ هرمنوتیک محسوب می‌گردد با دیدگاه کلاسیک موافق می باشد و بر وجود معنایی خاص تأکید دارد که مفسر در جستجوی آن می باشد و هرقدر به آن نزدیک‌تر گردد به همان اندازه در تفسیر خود کامیاب خواهد بود. اما به اعتقاد شلایر ماخر معنای نهایی متن به آن‌چه در متن اظهار شده و در حد عبارات متن، محدود نمی‌گردد. بلکه معنای نهایی متن چیزی می باشد که مؤلف در آن متن خاص در جستجوی آن می‌باشد و آن همانا تمام زندگی مؤلف می باشد. وی معتقد می باشد نویسنده در هنگام خلق یک اثر تمام توانایی‌ها و همۀ هستی خود را به ظهور می‌رساند و مفسر برای دستیابی به معنای نهایی متن بایستی تمام هستی او را بازشناسی کند.

شلایر ماخر نشان داد که جایگاه اصلی هرمنوتیک، زبان و به‌گونه‌ای خاص زبان نوشتاری می باشد. او شناخت واژگان و قاعده‌های نگارش را همچون گام نخست پذیرفت، اما گام اصلی را معنا شناسیک دانست. در گام بعد او هرمنوتیک را روش ندانست، بل آن را هنر تأویل خواند، و این اصطلاحی می باشد که پیش از او کلادنیوس به کار برده بود. [1]

بعضی از مهم‌ترین نظریات هرمنوتیکی شلایر ماخر از این قرار می باشد:

 

1-3-2-2 فن فهم:

نقطۀ شروع هرمنوتیک مورد نظر شلایر ماخر چگونگی فهمیده شدن همۀ گفته‌ها، چه مکتوب و چه ملفوظ بشر بود. تا آن‌جا که وی علم هرمنوتیک را فن شنیدن می‌نامید؛ در هر هم‌سخنی یا گفتگویی دو اقدام کاملاً متمایز گفتن و فهمیدن آن‌چه گفته شده می باشد هست. شلایر ماخر، مبحث علم هرمنوتیک را اقدام دوم یعنی فن فهم می‌دانست. از نظر او حتی تبیین و توضیح این فهم هم بیرون از علم هرمنوتیک قرار می‌گرفت، با این توضیح که همین که توضیح از حد گذشت بیرون از فهم قرار می‌گیرد و به فن ارائۀ اظهار بدل می‌گردد.[2]

1-3-2-3 بازسازی:

از آن چیز که آمد نمی‌توان به این نتیجه رسید که شلایر ماخر می‌خواست به یاری تأویل فنی مؤلف را بشناسد، نکتۀ اصلی به نظر او قدرت دادن به شگردهایی بود که برای پژوهش معنا به کار می‌آیند. به همین دلیل شلایر ماخر[1] – احمدی، ساختار و تأویل متن 527

[2] – پالمر 96 و 97

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه