دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

2-4-4-1 فرایندهای بدون تابش

فرایندهای سرد شدن مولکول برانگیخته، به بهترین شکل با نمودار جابولانسکی (شکل 2-11) نمایش داده می‌گردد. با در نظر داشتن این نمودار، مولکولی که در حالت S0 می باشد، در اثر جذب انرژی ناشی از تابش (فوتون و …) به یکی از حالت‌های تکتایی (مثلاً S2) برانگیخته می‌گردد. این مولکول که ممکن می باشد در یکی از حالت‌های ارتعاشی S2 باشد، از راه‌های مختلف (مثلا برخورد با یک مولکول از نوع2-4-4-2-1 پدیده‌ی فلورسانس

عامل محرک (نور، باریکه یونی و …)، حالت پایه تکتایی (S0) مولکول را به حالت برانگیخته تکتایی S1 می‌رساند. در حین انتقال، مولکول به طور ارتعاشی نیز برانگیخته می‌گردد. برخورد با محیط احاطه کننده مولکول (مثلاً در مواد معدنی، شبکه جامد مربوط به ماده) باعث انتقال ارتعاشی بدون تابش می‌گردد. این اقدام به این دلیل رخ می‌دهد که مولکول‌های محیط احاطه کننده، قادرند انرژی ارتعاشی مولکول برانگیخته را از آن جذب کرده و مولکول را وادار سازند از ترازهای بالای ارتعاشی به تراز صفر S1 نزول نماید. در این صورت امکان وقوع دو حالت هست. فرایند اول اینکه مولکول انرژی خود را به محیط اطراف منتقل نماید که در این صورت تابشی نخواهیم داشت. اما در فرایند دوم، مولکول برانگیخته فوتون نشر داده و از حالت S1 به حالت S0 اولیه خود برمی‌گردد. این فرایند را فلورسانس می‌گویند. غالب بودن این دو فرایند به شرایط محیطی وابسته می باشد که تنها اگر برهم‌کنش مولکول با محیط اطراف قوی باشد، فرایند اول غالب می باشد، اگر این طور نباشد مولکول با نشر فوتون به حالت اولیه خود برمی‌گردد. در این فرایند، به محض اینکه عامل برانگیختگی متوقف گردد، فلورسانس سریعاً خاموش می‌گردد.

سرعت گسیل فلورسانس معمولاً 8-10 فوتون بر ثانیه می‌باشد، پس زمان عمر فلورسانس معمول نزدیک به 10 نانوثانیه می باشد. زمان عمر فلورسانس متوسط زمان بین برانگیختگی و بازگشت به حالت پایه می باشد. در نظر داشتن این نکته ارزشمند می باشد که زمان عمر nm 1 در چارچوب سرعت نور می‌باشد [2]. طول عمر فرایند فلورسانس را به طور کلی می‌توان به صورت زیر نوشت:

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی