دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

بین متن و مفسر متن یا به عبارتی دفع فاصله‌ها و رسیدن به بطن متون می باشد.[1]

دانش هرمنوتیک را امروزه به سه دوره تقسیم می‌کنند:

یک- دورۀ اقدم که از سدۀ ششم قبل از میلاد تا اول مسیحیت به درازا می‌کشد.

دو- دورۀ قدیم مربوط به دوران مسیحیت، یعنی سده اول میلاد تا سدۀ شانزدهم می باشد که به دورۀ میانه شهرت پیدا نمود.

سه- دورۀ جدید از سدۀ هفدهم و با تدوین کتاب هرمنوتیک مقدس در 1654 توسط دان هاوسر آغاز و با نشر کتاب درآمدی به تأویل صحیح از سخن‌ها و کتاب‌های خردمندان در سال 1742 توسط کلادینوس که بخش نخست کتابش را عنوان هرمنوتیک داد نضج گرفت. [2]

در سیر تاریخی هرمنوتیک، بعضی از محققان آن را به سه گرایش عمده تقسیم کرده‌اند:

یک- هرمنوتیک خاص: در این قسم هرمنوتیک به تفسیر متون مختلف توجه می‌شده می باشد. آثار خلق‌شده در هریک از شاخه‌های مختلف علوم، مانند ادبیات، فلسفه، حقوق و کتب مقدس، متنی تلقی می‌شده که نیاز به تفسیر دارند و برای تفسیر هریک از متون هر رشته بایستی به قواعد خاص به خود را مطرح نمود. نخستین نویسندگان هرمنوتیک طرفدار هرمنوتیک خاص بودند و هرچند معتقد بودند که بعضی از اصول و قواعد برای تفسیر متون مختلف، عام می باشد، اما هر علمی قواعد تفسیری خاص خود را دارد.

دو- هرمنوتیک عام: در این قسم از هرمنوتیک، متون مختلف از روش واحد تفسیری پیروی می‌کنند. به اظهار دیگر قواعد فهم و تفسیر عام هستند و بر هر متنی حاکم‌اند. شلایر ماخر، دیلتای و هرش از طرفداران این نوع هرمنوتیک هستند.

سه- هرمنوتیک فلسفی: این قسم هرمنوتیک به تفکر در اصل پدیده فهم توجه دارند و به اصول و قواعد تفسیر و فهم کمتر توجه دارند. از نظر هایدگر و گادامر بایستی به جای روش فهم به ماهیت فهم توجه نمود. تفسیر اشاره کردند که زمینۀ پیدایش هرمنوتیک را فراهم می‌آورد. هرمنوتیک به عنوان یک شاخۀ علمی در قرن شانزدهم میلادی یعنی دورۀ رنسانس و اصلاح دینی تحقق پیدا نمود. در سال 1654 دان هاوسر کتابی به عنوان هرمنوتیک قدسی نگاشت و در آن از[1] بلخاری 38 و 39

[2] حسن‌پور 2

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه