دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

که a0 شعاع بوهر و برابر با Å 53/0 می باشد، و atf به طور معمول مقداری بین 1/0 تا 2/0 آنگستروم دارد.

این شعاع هنگامی که از پتانسیل استتار به جای پتانسیل کولنی محض بهره گیری می‌کنیم به کار گرفته می‌گردد تا بتوان مدل صحیحی از سینماتیک[1] برخورد هسته- یون را ارائه نمود.

با بهره گیری از یون‌های پروتون، حد پایین‌تر انرژی از مقداری کمتر از keV 10 برای عناصر سبک، تا نزدیک keV 200 برای عناصر سنگین تغییر می‌کند. با افزایش انرژی، یون تا فاصله‌ای قابل مقایسه با شعاع هسته، به هسته‌های اتم نزدیک می‌گردد. در این صورت، یون به درون هسته نفوذ کرده و نیروهای هسته‌ای در برخورد شرکت می‌کنند. به همین دلیل برهم‌کنش تنها با بهره گیری از پتانسیل کولنی محض قابل توضیح نمی‌باشد [1].

مقطع پراکندگی رادرفورد مربوط به پروتون به صورت تابعی از عدد اتمی برای سه زاویه پراکندگی مختلف، مطابق معادله (2-6)، در شکل (2-3) نشان داده شده می باشد. تعداد یون‌های پراکنده شده با افزایش زاویه پراکندگی از صفر درجه تا 90 درجه به سرعت افزایش، و پس از آن به کندی کاهش می‌یابد.

1 kinematic

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی