دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این سه وجه اگر بخواهیم به طور مثال از صورت فعلی آن (هرمینویین) بهره گیری کنیم عبارتند از:

یک- اظهار کردن کلمات با صدای بلند

دو- توضیح دادن، همچون تبیین یک موقعیت

سه-ترجمه کردن، همچون ترجمه از زبانی بیگانه

هر سه معنا را می توان با فعل انگلیسیTo interpret بیان نمود، با این همه هریک از این معانی مقوّم معنای مستقل و مهم تأویل می باشد. پس لفظ تأویل می‌تواند به سه چیز نسبتا ً متفاوت اشاره کند: بازگویی شفاهی، تبیین قابل فهم و ترجمه از زبانی دیگر…. با این همه بایستی توجه نمود که مبنای کار هرمس در هر سه مورد باقی می باشد؛ یعنی چیزی که بیگانه، جدا افتاده در زمان، مکان یا تجربه می باشد به صورت آشنا و حاضر و قابل فهم درمی‌آید یا به عبارت دیگر چیزی که محتاج ارائه و تبیین و ترجمه بوده تا اندازه‌ای به فهم درآمده، یعنی تأویل شده می باشد.[1]

 

1-2-2 مختصری در چیستی هرمنوتیک:

هرمنوتیک در زبان اهل ادب و تاریخ و فلسفه؛ علم تفسیر متون و کلمات قدسی و آسمانی و خصوصاً تفسیر عهد قدیم می باشد. اما از قرن نوزدهم به این سو این کلمه در فلسفه وارد شده و معانی دیگر هم پیدا کرده می باشد. همۀ فیلسوفانی که به هرمنوتیک پرداخته‌اند در این مسئله اتفاق نظر دارند که هرمنوتیک عبارت از درک و فهم معناست. ظاهراً هرمنوتیک به معنای عام و وسیع لفظ با تاریخ فلسفه پدید آمده می باشد اما حقیقت چنان می باشد که سابقه‌اش به قبل از تاریخ فلسفه می‌رسد، زیرا که هرمس به عالم قبل از فلسفه تعلق داشت. در آن دوران بشر می‌توانست سخن هرمس را بشنود و هنوز نیاز به هرمنوتیک نبود. در حقیقت هرمنوتیک جانشین سخن هرمس شده‌می باشد. [2]

در غیاب هرمس، در دوران جدید، نیازمند هرمنوتیک شده‌ایم. به معنایی محدودتر، هرمنوتیک سروکار داشتن با گفتار و نوشتار می باشد و از این رهگذر با تأویل متون.[3] گویی همواره دو جهان هست. یکی جهان گوینده می باشد و امروزه همچون گذشته هدف اصلی هرمنوتیک، رفع هرگونه چالش[1] پالمر 127

[2] حسن‌پور 19

(به نقل از رضا داوری، نامۀ فرهنگ، شمارۀ 18، ص55 و 60)

[3] احمدی؛ ساختار و تأویل متن 501

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه