دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

چهارمین بعد مسئولیت سازمان ها ، بعد اخلاقی می باشد .از سازمان ها انتظار می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش ها ، هنجارها ، اعتقادات و باورهای مردم تکریم گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و  فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند .بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را ” پاسخ گویی اجتماعی” می گویند.

2-5  سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی

2-5-1 مسئولیت اجتماعی چگونه رشد و تغییر نمود؟

در طول دهه های گذشته مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیچیده بین صاحب نظران دانشگاهی و سایر افراد توسعه یافته می باشد . از بین اولین صاحبنظران این مفهوم می توان به پرفسور آدلف و برل (استادان دانشگاه هاروارد )اشاره نمود که آنها معتقد بودند مدیران تنها مسئول سهامدارن شرکت خود هستند ، در حالی که پروفسور داد معتقد بود مدیران نه تنها مسئول سهامداران هستند بلکه مسئول کل جامعه هستند.او همچنین معتقد بود مدیران علاوه بر مسئولیت اقتصادی ، مسئولیت اجتماعی نیز در قبال جامعه دارند زیرا قانون به شرکت ها اجازه می دهد و آنها را ترغیب می کند تا به جامعه خدمت ارائه دهند.( Dodd ,1932,1145)

در طول دهه های  1950و 1960 آمریکا شاهد جنبش های فعال و مدرن بود که این جنبش ها شامل جنبش مصرف کنندگان ، جنبش محیط زیست وجنبش های اجتماعی بود.همچنین سازمانهای غیر انتفاعی که تأکیدشان روی اعمال اخلاقی کسب و کارهاست ، به وجودآمد و با همکاری این سازمانها با رسانه های عمومی ، آگاهی های مردمی از فعالیت ها و اقدامات شرکتها افزایش یافت . توجه رسانه ها به اقدامات شرکت ها می تواند موجب لکه دار شدن اعتبار شرکتها گردد که این به نوبه خود منجر به کاهش فروش و کاهش رضایت کارمندان و مصرف کنندگان  می گردد و منجر به وضع قوانین و مقرراتی می گردد که به ضرر شرکت ها می باشد.از دهه 1970″ مسئولیت اجتماعی شرکت ها ” به” پاسخ گویی اجتماعی شرکت ها ” تغییر یافته می باشد .

عملکرد اجتماعی شرکت اولین بار توسط ستی در سال 1975 وضع گردید و توسط کارول در سال 1979 تغییر نمود و توسط وارتیک و کچران در سال 1985 دوباره تعریف گردید. ایده عملکرد اجتماعی شرکت شناخت این مسأله می باشد که شرکت ها تعهدات اخلاقی دارند و باید پاسخ گوی اقدامات خود و فشار های اجتماعی باشند.

حقوق بشر ، حقوق کارگر ، آموزش و توسعه محلی ، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه و غیره

3- مسئولیت زیست محیطی : رویکرد های احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب، حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیت بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند توسعه و انتشار  فن آوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره (گروه کارشناسان ایران ،1386 ،5 )

 

7-2 سطوح مسئولیت اجتماعی :

مسئولیت اجتماعی در سه سطح سازمان ها ،ناحیه ای بخشی و ملی مطرح می گردد .

1-  سازمان ها

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید