پایانامه در رابطه با : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

 

و ارتباط علّت و معلولی را نشان داده می باشد. از این رو، روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می باشد. زیرا تاثیر بین متغیرها با مدل معادلات ساختاری اندازه گیری می گردد ،روش آماری تحلیل مسیر می باشد و از نرم افزار لیزرل بهره گیری می گردد.

  • 10قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی: مصرف کنندگان مرکز خرید هایپراستار می باشد.

قلمرو زمانی: نیمسال دوم تحصیلی90-91

قلمرو موضوعی :از نظر موضوعی کانون اصلی این تحقیق مسئولیت اجتماعی می باشد.

 

1-11جامعه آماری

با در نظر داشتن تعریف ، جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (حافظینا، 1377، 98) بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر مصرف کنندگانی که در طول یک سال گذشته از مرکز خرید هایپراستار،خرید کرده اند می باشد.

1-12نمونه آماری و روش نمونه گیری:

با  در نظر داشتن  ویژگی‌های  جامعه  آماری، روش  نمونه‌گیری  تصادفی ساده می باشد.

تعداد نمونه آماری 384 نمونه بر اساس جدول مورگان می باشد. جمع آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه می باشد.

1-13ابزار اندازه گیری و شاخص های سنجش تحقیق:

– انتخاب مغازه های اختصاصی وخدمات محور

– انتخاب مغازه های ارزان

– ارزش پول در مغازه ها

– سری خدماتی مثل کتابخانه،اداره پست ،بانک ها ،سلمانی ها،آژانس مسافرتی،داروخانه و دفاتر کار

– نظم بخشیدن به خیابان و محل زندگی

فعالیت های اجرایی شامل مواردی زیرا انتخاب مغازه های خدمات محور و اختصاصی ،انتخاب   مغازه های ارزان قیمت ، ارزش پول در مغازه ها ، سری خدماتی مثل کتابخانه ، پست ،بانک ، سلمانی و آژانس مسافرتی ، داروخانه ،دفاتر کار ، نظم بخشیدن به خیابان و محل زندگی ،پارکینگ و دسترسی به آن و کمک به  مردم نیازمند محلی ومردم دیگر کشورها می باشد.

( Oppewal , Alexander , Sullivan , 2006, 261)

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید