دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

حالت انرژی بالا بیشتر می باشد. در حالت انرژی پائین نیز آهنگ اتلاف انرژی و نوع برهم‌کنش یون با اتم‌ها، به طبیعت شیمیایی مواد بستگی دارد.

آهنگ اتلاف انرژی یون در حالت انرژی بالا، نخستین بار توسط بوهر استخراج گردید. وی برای این کار از مدل میدان نیروی مرکزی پراکندگی یون در ابری از الکترون‌های آزاد با انتقال تکانه ثانویه به الکترون‌های اتمی بهره گیری نمود. سپس با محاسبات بته[۱] و بلوخ[۲]، اتلاف انرژی در شرایط برخورد نزدیک با انتقال بزرگ‌تر تکانه وقتی یون درون پوسته‌های الکترونی می باشد، مشخصه‌یابی گردید. از طرفی فاصله برخوردها نیز با انتقال کوچک تکانه وقتی یون بیرون پوسته‌های اتمی می باشد، توسط ایشان محاسبه گردید.

اتلاف انرژی به صورت زیر اظهار می‌گردد؛

=  Ln                              (۲-۱)

که در آن ۱Z و ۲Z مربوط به عدد اتمی یون فرودی و هسته­ی هدف می باشد. همچنین ۱v سرعت یون فرودی و me جرم الکترون می‌باشد. متوسط انرژی برانگیختگی الکترون eV2Z 10 ≈ I می باشد، که در آن از تغییرات ساختار پوسته الکترونی و انرژی بستگی الکترون چشم پوشی شده می باشد. فرمول اتلاف انرژی بته و بلوخ، تصحیحاتی را برای شرایط نسبی یون در حالت انرژی بالا و همچنین اثرات قوی باریکه یونی (IBIC)[3] می‌باشد [۱۱]. فرایندهای بازترکیبی تابشی منجر به ایجاد فوتون می‌شوند، که در حقیقت اساس و پایه میکروسکوپی لومینسانس ذره- القائی (IBIL) هستند.

۲-۱-۲ برد یون

یون‌های با انرژی از مرتبه MeV، با ورود به درون ماده، طی برخوردهایی انرژی خود را از دست داده و در نهایت در عمقی مشخص متوقف می‌شوند. رسیدن به عمق بیشتری از ماده برای آنالیز مناطق گوناگون درون ماده حائز اهمیت می باشد. آهنگ اتلاف انرژی در آغاز به دلیل افزایش نفوذ یون در ماده افزایش یافته و در نهایت به بیشترین مقدار می‌رسد. این حد بیشینه مربوط به محدوده پایانی انرژی یون می‌باشد.

۱ Bethe

۲ Bloch

۳ ion beam induced charge

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی