دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

شناخت عبارت از آگاهی و علم به واقعیت­هاست و می­توان آن را معادل یا مترادف کلمه معرفت دانست.[1]

1-1-2. مفهوم شناخت

شناخت از مفاهیم بدیهی می باشد و قابل تعریف نمی­باشد؛ لذا تعاریفی که برای شناخت گفته شده یا توضیح لفظی می باشد ویا توضیح الاسم می باشد.[2] آیت­الله جوادی آملی درمورد دلیل این که شناخت قابل تعریف نمی باشد، می­فرمایند:” ما همه چیز را به علم می­شناسیم، اگر علم را به علم بخواهیم تعریف نمائیم، این تعریف دوری خواهد بود و اگر به غیر علم بخواهیم بشناسیم، غیر علم چیزی نیست که با آن، علم را بتوان شناخت.” [3]

1-1-3. حقیقت شناخت

در تبیین حقیقت شناخت و علم بین دانشمندان و فلاسفه اختلاف نظر هست. از دیدگاه فلاسفه الهی و حکمای اسلامی، شناخت و ادراک، حقیقتی ماورای طبیعی دارد و اساساً درک، کار روح می باشد؛ و از آن جا که روح مجرد می­باشد، علم و ادراک نیز از امور ماورای ماده می باشد. اما دانشمندان مادی معتقدند شناخت و ادراک، محصول عالی ماده می باشد و از آن جا که آن­ها به ماوراءالطبیعه و روح اعتقادی ندارند، به نظر آنان علم و درک برای بشر در نتیجه فعل و انفعالات شیمیایی سلول­های مغزی و سیستم اعصاب در ارتباط با موجودات و پدیده­های طبیعت حاصل می­گردد؛ و در حقیقت شناخت، هیچ جوهر ماورایی وجود ندارد. لازم به ذکر می باشد که هیچ متافیزیسین در این حقیقت تردید ندارد که شرایط اجتماعی در اندیشه و شناخت بی­تاثیر نیست و آدمی هنگام تفکر به وسیله فعالیت سلولهای مغز و سیستم اعصاب می­اندیشد و در این ارتباط مساله تغذیه و تنفس و سایر فعالیتهای ارگانیزم بدن مطرح می­باشد. اما حکمای الهی با همه این­ها، حقیقت شناخت و ادراک را وجود مجرد و ماورای مادی می­دانند. زیرا بدیهی می باشد که ماده دارای ویژگی­ها و خصوصیاتی می باشد که هرگاه موجودی هیچ یک از آن ویژگی­ها را نداشت، آن موجود مادی نخواهد بود؛ مانند تصویری بر آیینه و تابلو که برای آیینه و تابلو شناخت نمی­آورد.[4]

دسته برپا کرده می باشد و اختلاف نظر در مساله­ی سوم می باشد که عقاید و نظریات دانشمندان را درمورد­ی فلسفه تعقلی که با ارزش­ترین مصداقش فلسفه اولی (متافیزیک) می باشد و قدماء آن را علم کلی و فلسفه حقیقی می­خوانند مختلف کرده می باشد، به طوری که گروهی پژوهش در این فن و قضاوت درمورد مسایل به آن­ را نفیاً و اثباتاً از حدود و توانایی ذهن بشر، خارج دانسته­اند و گروهی به عکس این فن را یقینی­ترین و بی­نیاز­ترین فنون دانسته­اند. [5]

1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی

در فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی، شناخت به صورت فصل مستقلی، تحت عنوان(نظریه المعرفه) مورد بحث و مطالعه قرار نگرفته می باشد. اما اغلب مسایلی که در باب شناخت مطرح می باشد به طور متفرقه در مسایل مربوط به علم و ادراک و عقل و معقول، مسایل مربوط به وجود ذهنی، مسایل مربوط به  نفس و کیفیات نفسانی هست.[6] شناخت در فلسفه اسلامی یک نحوه از وجود دانسته شده می باشد و یک گونه از هستی می باشد و از این جهت در ردیف مسایل فلسفه قرار می­گیرد.”صدر المتالهین شیرازی”معروف به”ملاصدرا” در تعریف فلسفه می­فرماید: “الفلسفه استکمال النفس الانسانیه[1] محمودی،محمد،”در قلمرو شناخت”،تهران،سروش،چاپ اول:1361،ص 29.

[2] مصباح یزدی، محمد تقی، ” ایدئولوژی تطبیقی “، قم، موسسه در راه حق و اصول دین، چاپ اول: 1359، صفحه 42.

[3] جواد آملی، عبد الله،” شناخت شناسی در قرآن”، محققان گروه فلسفه یک بنیاد فرهنگی باقرالعلوم (ع)، ویراستاری حمید پارسا، {بی جا} : مرکز نشر فرهنگی رجاء . چاپ دوم :1372 ، صفحه 107 .

[4] محمودی ، سید محمد،پیشین،تلخیص از صفحه 25-30.

[5] طباطبایی، محمد حسین،”اصول فلسفه و روش رئالیسم”(5جلد)، با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، قم، نشر صدرا، {بی تا}، جلد دوم، تلخیص از صفحه 4-3.

 [6]سبحانی،جعفر،پیشین،ص 9./ مطهری، مرتضی، “شناخت”، ص..

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن