دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

هرگونه کوشش برای شناخت متون از راه زندگی مؤلف آن‌ها را محکوم به شکست می‌دانست… او بر خلاف آن چیز که در آغاز به چشم می‌آید اساساً به نیّت مؤلف باور نداشت و می‌گفت که مؤلف از آن‌چه که می‌آفریند بی‌خبر می باشد و همواره سویه‌هایی از اثر خود را نمی‌بیند و نمی‌شناسد… شناخت تأویل کننده از مؤلف بارها بیش از شناختی می باشد که مؤلف از خویشتن دارد. او از بسیاری از چیزها خبر ندارد. چیزهایی که تأویل کننده از آن‌ها باخبر می باشد…[البته] نباید از این نکته که شلایز ماخر به نیّت مؤلف بی‌اعتنا بود به این نتیجه برسیم که او معنای نهایی، اصلی و قطعی متن را هم رد می‌نمود… او با قاطعیت می‌نوشت که هر واژه در هر عبارت دارای یک معناست… شلایر ماخر به صراحت فرض چند معنایی را رد کرده می باشد… [به نظر وی] هر روشی را دنبال کنیم بایستی به معنای نهایی و قطعی برسیم.[1]

1-3-2-6 دور هرمنوتیکی:

این‌که معنای نهایی و باطنی پنهان می باشد و ما همواره به آن نزدیک می‌شویم اما به آن دست نمی‌یابیم، خود، یکی از دستاوردهای نظری رمانتیک‌ها بود، و البته از نظر شلایر ماخر موجب بروز مشکل ها و ناسازه‌هایی هم در کار می‌گردد. یکی از این ناسازه‌ها، مسئلۀ دور هرمنوتیکی می باشد که هست و بایستی به آن دقیق شویم. ما معنای یک عبارت را از چه طریقی می‌فهمیم؟ از طریق دقت به معنای واژه‌هایی که در آن به کار رفته می باشد. از سویی دیگر بیشتر واژه‌ها معناهای گوناگون و متفاوتی دارند، ما چگونه معنای خاص را از هر یک از آن‌ها درک می‌کنیم؟ از راه جایگاه آن‌ها در عبارت. به این ترتیب گرفتار یک دور منطقی هستیم. شلایر ماخر برای رهایی از این دور، گریز‌راهی یافته بود:

عبارت از یک سو به قاعده‌های قراردادی که آن را بامعنا می‌کنند (قاعده‌های دستوری، صرفی، نحوی، مجازی و غیره) متصل می باشد و از سویی دیگر به زمینۀ تاریخی، یعنی فهم عبارت با تأویل‌های فنی و دستوری آغاز می‌گردد و در نتیجه زیرا در موقعیت تاریخی قرار می‌گیرد مسأله‌ساز نخواهد بود.[2]

 

1-3-3 ویلهلم دیلتای (Wilhelm Dilthey ) (1911-1833 م.):

[1] – احمدی، ساختار و تأویل متن 536

[2] – احمدی، ساختار و هرمنوتیک 77و78

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه