دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

فویل طلا، ثبت سطح مقطع پراکندگی توسط رادرفورد[1] و توسعه مدل اتمی بوهر[2] آغاز شده می باشد. از آنجا که محاسبات ریاضیاتی برای تحلیل برهم‌کنش یون با ماده نیاز به حل معادلات پیچیده‌ای دارد، لذا بهره گیری از روش‌های آزمایشگاهی همچون PIXE، NRA، ERDA و IBIL برای اندازه‌گیری میزان اتلاف انرژی، بازده پراکندگی، احتمال یونیزاسیون عناصر مختلف و … و در نهایت اندازه‌گیری ترکیبات عنصری مواد، سودمند می‌باشد [1].

2-1-1 اتلاف انرژی الکترونی

یون‌ها پس از ورود به درون ماده، انرژی جنبشی خود را در مسیر حرکت‌شان بر اثر برخورد با ابر الکترونی اتم یا با هسته‌های اتمی از دست می‌دهند. اتلاف انرژی موجب کاهش سرعت یون‌ها و در نهایت توقف آنها در عمقی از ماده می‌گردد. از آنجا که هسته‌های اتمی کوچک هستند، لذا برخورد بین هسته‌ها و یون‌ها به ندرت رخ می‌دهد، پس بیشتر انرژی یون‌ها در برخورد با الکترون‌های اتمی تلف می‌گردد. البته همواره بایستی هر دو حالت اتلاف انرژی ناشی از برخورد یون با الکترون‌های اتمی و هسته‌های اتمی در نظر گرفته گردد. در مورد بهره گیری از یون‌های سبک با انرژی از مرتبه MeV، اتلاف انرژی ناشی از برخورد با هسته‌های اتمی، اندک بوده و پس اتلاف انرژی الکترونی برای توصیف فاصله‌ای که یون درون ماده طی می‌کند، کافی می باشد. آهنگ متوسط اتلاف انرژی الکترونی در مسافت بر حسب میکرون که یون در ماده طی می‌کند، به صورت dE/dz تعریف شده و واحد آن کیلو الکترون ولت بر میکرومتر (keV/μm) می‌باشد. این تعریف ساده برای میکروسکوپی در حالت انرژی پائین، سرعت یون نسبت به الکترون‌های پوسته درونی در اتم‌ها کمتر می باشد، پس دیگر نمی‌توان اتم را در برابر یون ساکن در نظر گرفت. در برخورد یون در حالت با انرژی پائین با جامد، انرژی به طور کامل به الکترون‌های هدف داده نمی‌گردد، لذا متوسط بار یون مثبت، کمتر از e1Z می باشد. در فرایند اتلاف انرژی، الکترون‌های پوسته درونی برای انرژی‌های یونی پائین‌تر، تأثیر کاهشی را دارند. به همین خاطر تعداد الکترون‌های اتمی درگیر در فرایند برانگیختگی کاهش می‌یابد. افزایش انرژی در حالت انرژی پائین موجب افزایش در اتلاف انرژی می‌گردد، که نسبت به افزایش آن در

3 Rutherford

4 Bohr

 

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی