عوامل بازاریابی رابطه مند:

تئوری بازاریابی رابطه مند از عوامل و پی بند های مختلفی تشکیل شده است که در موفقیت آن تأثیر گذارهستند.اگر چه عوامل متعددی را به عنوان پی بند های بازاریابی رابطه مند ذکر کرده اند به تشریح 4 عامل یعنی اعتماد،تعهد،برقراری ارتباط و تعارض زدایی و مطالعات صورت گرفته درباره هر کدام از آنها پرداخته خواهد شد.

1)اعتماد و تعهد:

یکی از معروف ترین پژوهش های صورت گرفته درباره بازاریابی رابطه مند مربوط به مقاله ای است تحت عنوان “تئوری اطمینان،تعهد بازاریابی رابطه مند”که در سال 1994،توسط مورگان و هانت در مجله بازاریابی 1به چاپ رسیده است آنها به آزمودن رابطه بین تعهد و اطمینان مشتری با وفاداری مشتریان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به یک همبستگی مثبتی بین این دو عامل و وفاداری مشتریان وجود دارد و این که اطمینان و تعهد از فاکتورهای کلیدی موفقیت بازاریابی رابطه مند هستند. مورگان و هانت اشاره کردند که اطمینان زمانی یافت می شود که یک بخش از روابط به قابلیت اعتماد و درستی طرف دیگر رابطه اطمینان دارد و به منظور دستیابی به اطمینان مشتریان،استراتژی یک شرکت باید فرمهای روابط مشتری را پذیرفته و از شهرت و اعتبار منفی پرهیز کنند.مورگان و هانت در این پژوهش تعهد را “یک تمایل مستمر به حفظ یک رابطه با ارزش”تعریف کرده اند که برای رسیدن به آن،استراتژی شرکت ها باید مشتری محور،بلند مدت و بر اساس منافع دو طرف باشد.گرونروس نیز در مقاله ای تحت عنوان “از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی رابطه مند،به سمت یک جا به جایی پارادایم در بازاریابی”که در سال 1994 در مجله “تصمیم مدیریت”2به چاپ رسید.اعتماد و تعهد را دو عنصر اساسی در بازاریابی رابطه مند ذکر کرده و عنوان کرده که این دو عنصر نقش تعیین کننده ای در ایجاد،حفظ و ارتقاء یک رابطه دارند.در بعد نقش اعتماد به عنوان یکی از عناصر بازاریابی رابطه مند گانسان[1]در مقاله ای تحت عنوان “عوامل تعیین کننده گرایش بلند مدت خریدار و فروشنده”که در سال 1994در مجله بازاریابی به چاپ رسید اعتماد را در حوزه بازاریابی رابطه مند یک متغیر مهم برای موفقیت روابط بین خریدار و فروشنده دانسته است.

2)برقراری ارتباط

برقراری ارتباط با مشتری یکی دیگرازعنصرهای بازاریابی رابطه مند است.اندرسون و ناروس[2]در مقاله ای تحت عنوان “مدل چشم انداز توزیع کننده از روابط کاری توزیع کننده و تولید کننده”که در سال 1984در مجله بازاریابی به چاپ رسید اذعان کردند که امروزه یک نگاه جدید به بر قراری ارتباط به صورت یک دیالوگ تعاملی بین شرکت و مشتریان وجود دارد،که درمدت پیش از فروش ،فروش،مصرف و مراحل پس از مصرف اتفاق می افتد.ان دوبیسی و چان[3]در مقاله ای تحت عنوان “تجزیه و تحلیل عاملی و تفکیکی پی بند های بازاریابی رابطه مند و رضایت مندی مشتریان “که در سال 2005در مجله بین المللی بازاریابی بانکی[4]به چاپ رسید برقراری ارتباط را از پی بند ها و عناصر اساسی بازاریابی رابطه مند دانسته و اظهار کردند که برقراری ارتباط در بازاریابی رابطه مند به معنی حفظ تماس با مشتریان با ارزش ،تهیه اطلاعات به موقع و موثق درباره خدمات و تغییر خدمات و بر قراری ارتباط با مشتری در زمانی که در تحویل کالا یا ارائه خدمات مشکلی رخ می دهد،می باشد.دی و این بال و همکاران در مقاله ای تحت عنوان “نقش برقراری ارتباط و اعتماد در تشریح وفاداری مشتریان”که در سال 2004در مجله اروپایی بازاریابی [5]به چاپ رسید اظهار کردند که برقراری ارتباط اشاره ارتباطات نوشتاری از قبیل نامه های خصوصی،پست مستقیم،وب سایت،پست الکترونیکی و دیگر تعاملات از طریق تکنولوژی بعلاوه ارتباط داشتن با کارکنان ارائه دهنده خدمات قبل از ارائه خدمت،در طول ارائه خدمت و پس از آن دارد و آن را به عنوان عنصری تأثیر گذار در بازاریابی رابطه مند دانسته اند.

3)تعارض زدایی

تعارض زدایی یک مورد ویژه در تعاملات مشتری است.تعارض زدایی تدریجی می تواند منجر به رفتار های فرصت طلبانه مشتریان و رویگردانی از عرضه کننده کالا یا خدمات شود(Morgan and Hunt 1994,48).

دی وایر و همکاران در مقاله ای تحت عنوان “توسعه روابط خریدار و فروشنده”که در سال 1987در مجله بازاریابی به چاپ رسید رفع تعارض با مشتریان را به عنوان یک متغیر مهم بازاریابی رابطه مند ذکر کرده و آن را به صورت “توانایی یک عرضه کننده خدمات یا کالا در اجتناب از تعارضات بالقوه با مشتری و بر طرف کردن تعارضات قبل از آنکه تبدیل به مشکل و مطرح کردن راه حل، زمانی که مشکلات بالا می گیرد”تعریف کرده اند.

1Journal of marketing2Management Decision3Ganesan

[2] Anderson and Narus

[3] Ndubisi and Chan

[4] International Journal of Bank Marketing

[5] European Journal of Marketing

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عنوان :بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین  در شهر تهران