اثر پیلایی
908/0
3
33
9/108
0001/0
908/0
00/1
آزمون لامبدای ویلکز
092/0
3
33
9/108
0001/0
908/0
00/1
آزمون اثر هتلینگ
904/9
3
33
9/108
0001/0
908/0
00/1
آزمون بزرگترین ریشه روی
904/9
3
33
9/108
0001/0
908/0
00/1
همان طوری که در جدول 4ـ3ارائه شده است با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی گروه‌های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود(0001/0p< و9/108=F). برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول نشان داده شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 908/0 می‌باشد، به عبارت دیگر،908/0 درصدتفاوت‌های فردی در نمرات پس آزمون متغیرهای وابسته مربوط به تأثیر مشاوره تحصیلی می‌باشد. توان آماری برابر با 00/1 است، به عبارت دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. فرضیه اول : مشاوره تحصیلی باعث بالابردن انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد. جدول4ـ4: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون متغیر منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری p مجذور اتا توان آماری انگیزش تحصیلی پیش آزمون 15.438 1 15.438 589/0 448/0 016/0 116/0 گروه 995/2872 1 995/2872 52/109 0001/0 747/0 00/1 خطا 562/970 57 26.231 همان طوری که در جدول 4ـ4 مشاهده می‌شود با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی در گروه‌های آزمایش و گروه گواه از لحاظ میزان انگیزش تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود (0001/0>p و 52/109=F)، بنابراین فرضیه فوق تأیید می‌گردد. به عبارت دیگر، مشاوره تحصیلی بر افزایش میزان انگیزش تحصیلی با توجه به میانگین انگیزش تحصیلی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به میانگین دانش آموزان گروه گواه، موجب افزایش میزان انگیزش تحصیلی گروه آزمایش شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 747/0 می‌باشد، به عبارت دیگر، 747/0 درصد تفاوت‌های فردی در نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی مربوط به تأثیر مشاوره تحصیلی می‌باشد. توان آماری برابر با 00/1 است، به عبارت دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
نمودار4-1 مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون نمرات انگیزش تحصیلی گروه‌های آزمایش و گواه
فرضیه دوم : مشاوره تحصیلی باعث شناخت هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی
می‌شود.
جدول4ـ5: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
متغیر
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح
معنی داری p
مجذور اتا
توان آماری
هویت فردی
پیش آزمون
922/4
1
922/4
196/0
660/0
005/0
072/0
گروه
950/4690
1
950/4690
06/187
0001/0
835/0
00/1
خطا
828/927
57
076/25
همان طوری که در جدول 4ـ5 مشاهده می‌شود با کنترل پیش آزمون دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه‌های آزمایش و گروه گواه از لحاظ میزان هویت فردی تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود (0001/0>p و 06/187=F)، بنابراین فرضیه فوق تأیید می‌گردد. به عبارت دیگر، مشاوره تحصیلی بر افزایش میزان هویت فردی با توجه به میانگین هویت فردی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به میانگین دانش آموزان گروه گواه، موجب افزایش هویت فردی گروه آزمایش شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 835/0 می‌باشد، به عبارت دیگر، 835/0 درصد تفاوت‌های فردی در نمرات پس آزمون هویت فردی مربوط به تأثیر مشاوره تحصیلی می‌باشد. توان آماری برابر با 00/1 است، به عبارت دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.گ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *