پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، راحه الصدور، عبدالفتاح، دانش پژوه

0 Comments

(نامه مینوی)، زیرنظر؛ حبیب یغمایی و ایرج افشار، تهران، انتشارات سنایی، دوم، بی تا
111. دهخدا، علی اکبر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، 1372ش
112. دیلمی، محمد بن‌حسن، قواعد عقائد آل محمد (بیان مذهب الباطنیه وبطلانه)، تحقیق؛ اشتروتمان، پاریس، دار البیبلیون، بی تا
113. ـــــــــــــ ، قواعد عقائدآل محمد، نسخه خطی، مکتبه الیمن الکبری
114. دینوری، احمد بن‌داود، اخبار الطوال، تحقیق؛ عبد المنعم عامر، قم، منشورات الرضى، 1368ش
115. ذهبی، محمد بن‌احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تحقیق؛ عمر عبد السلام تدمرى، بیروت، دار الکتاب العربى، دوم، 1413ق
116. ـــــــــــــ ، سیر الاعلام النبلاء، اشراف؛ شعیب الارنووط و تحقیق؛ حسین الاسد، بیروت، موسسه الرساله، نهم، 1413ق
117. رابینو، ه. ل.، ولایت دار المرز ایران (گیلان)، ترجمه؛ جعفر خمامی زاده، رشت، انتشارات طاعتی، چهارم، 1374ق
118. رافعی، عبدالکریم بن‌محمد، التدوین فی اخبار قزوین، تحقیق؛ عزیز الله عطارودی، مشهد، نشر عطارود، اول، 1376
119. راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات نگاه، دوم، 1382ق
120. راوندی، محمد بن‌علی، راحه الصدور و آیه السرور، تحقیق؛ محمد اقبال و مجتبی مینوی، تهران، نشر امیر کبیر، دوم، 1364ش
121. رشید الدین فضل الله، فضل الله بن‌ابی الخیر همدانی، جامع التواریخ (اسماعیلیان)، تحقیق؛ محمد روشن، تهران، میراث مکتوب، اول، 1387ش
122. سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، قم، موسسه النشر الاسلامی،
123. ستوده، منوچهر، از آستارا تا استارباد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دوم، 1374ش
124. سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، ترجمه به عربی؛ محمود فهمی حجازی، قم، مکتبه المرعشی، دوم، 1412ق
125. سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق، مطلع سعدین و مجمع بحرین، تحقیق؛ عبدالحسین نوایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، اول، 1383ش
126. سمعانی، عبدالکریم بن‌محمد، الانساب، تحقیق؛ عبدالله عمر البارودی، بیروت، دارالجنان، اول، 1408ق
127. سهمی، حمزه بن‌یوسف، تاریخ جرجان، بیروت، عالم الکتب، چهارم، 1407ق
128. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، بغیه الوعاه فی طبقات اللغویین والنحاه، تحقیق؛ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، المکتبه العصریه، اول، 1427ق
129. ـــــــــــــ ، لب اللباب فی تحریر الأنساب، بیروت، دارصادر، بی تا
شبانکاره ای، محمد بن‌علی، مجمع الانساب، تحقیق؛ میرهاشم محدث، تهران، امیر کبیر، اول، 1381ش
130. شجری، یحیی بن‌حسین، الامالی الاثنینیه، تحقیق؛ عبدالله بن‌حمود العزی، صنعاء، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1429ق
131. ـــــــــــــ ، سیره امام مؤید بالله هارونی، تحقیق؛صالح عبدالله قربان، صنعاء، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1424ق
132. شرف الدین، سیره ابوالطیر، نسخه الکترونیکی، www.alshamelah.com
133. شرفی، احمد بن‌محمد، عده الاکیاس فی شرح المعانی الاساس،صنعاء، دار الحکمه الیمانیه، اول، 1415ق
134. شهاری، علی بن‌عبدالله، بلوغ الارب و کنوز الذهب فی معرفه المذهب، تحقیق؛ عبدالله احمد الحوثی، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1423ق
135. شهرستانی، محمد بن‌عبدالکریم، تحقیق؛ محمد بدران، قم، الشریف ارضی، سوم، 1374ش
136. شوشتری، قاضی نورالله، مجالس المومنین، تهران، انتشارات اسلامیه، چهارم، 1377ش
137. شوکانی، محمد بن‌علی، نیل الاو طار من احادیث سید الاخیار، بیروت، دارالجیل، 1973م
138. گیلانی، ملا شیخ علی، تاریخ مازندران، تحقیق؛ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352ش
139. صابی، ابراهیم بن‌هلال، التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه، (مجموعه اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان)، جمع آوری و تحقیق؛ ویلفرد مادلونگ، بیروت، مطبعه المتوسط، 1987م
140. صدوق، محمد بن‌علی، الامالی، قم، موسسه البعثه، اول، 1417ق
141. ـــــــــــــ ، علل الشرایع، تقدیم؛ محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف، مکتبه الحیدریه، 1385ق
142. ـــــــــــــ ، معانی الاخبار، تحقیق؛ علی اکبر غفاری، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1379ق
143. صفدی، صلاح الدین خلیل بن‌ایبک، الوافی بالوفیات، تحقیق؛ احمد الارنووط و ترکی مصطفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، اول، 1420ق
144. صفی الدین بغدادی، عبدالمومن بن‌عبدالحق، بیروت، دار الجیل، اول، 1412ق
145. طبرسی، فضل بن‌حسن، مجمع البیان، تحقیق؛ لجنه من العلماء، بیروت، موسسه الاعلمی، اول، 1415ق
146. طبری، محمد بن‌جریر، تاریخ طبری (تاریخ الامم و الملوک)، ترجمه؛ ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، پنجم، 1375ش
147. طوسی، محمد بن‌حسن، اختیار معرفه الرجال، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، موسسه آل البیت، 1404ق
148. ـــــــــــــ ، تهذیب الاحکام، تحقیق؛ سید حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، سوم، 1364ش
149. ـــــــــــــ ، رجال طوسی، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، موسسه النشر الاسلامی، اول، 1415ق
150. ـــــــــــــ ، الفهرست، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، موسسه النشر الفقاهه، اول، 1417ق
151. عارف، احمد عبدالله، الصله بین الزیدیه و المعتزله، صنعاء، المکتبه الیمنیه، اول، 1407ق
152. عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیه، لندن، ریاض الریس للکتب، اول، 1991ق
153. عاملی، جعفر مرتضی، اکذوبتان، حول الشریف الرضی، بیروت، مرکز الاسلامی لدراسات، دوم،1425ق
154. عبدالجلیل قزوینی، عبدالجلیل، نقض بعض مثالب النواصب، تصحیح؛ جلال الد
ین ارموی، تهران، انجمن آثارملی، 1358ش
155. عبیدلی، محمد بن‌جعفر، تهذیب الانساب، تحقیق؛ محمد کاظم محمودی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1413ق
156. علامه حلی، حسن بن‌یوسف، خلاصه الاقوال، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، نشر الفقاهه، اول، 1417ق
157. علوی عمری، علی بن‌محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق؛ احمد مهدوی دامغانی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق
158. عمادالدین طبری، محمد بن‌ابی القاسم، بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، موسسه النشر الاسلامی، اول، 1420ق
159. غضایری، حسین بن‌عبیدالله، شرح تکمله رساله ابی غالب زراری فی آل اعین، بی جا، 1399ق
160. فخر رازی، محمد بن‌عمر، تفسیر الرازی، بی جا، بی تا
161. ـــــــــــــ ، الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق
162. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، کوشش؛ جلال الدین خالقی مطلق، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، اول، 1386ش
163. فرمانیان، مهدی، درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، قم، نشر ادیان، اول، 1386ش
164. فسوی، یعقوب بن‌سفیان، المعرفه و التاریخ، تحقیق؛ اکرم ضیاء عمری، مدینه منوره، مکتبه الدار، اول، 1410ق
165. فومنی، ملا عبدالفتاح،تاریخ گیلان، تحقیق؛ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، اول، 1349ش
166. فندرسکی، رضا، دیلمیان،رشت، فرهنگ ایلیا، اول، 1386ش
167. قاضی عبدالجبار، عبدالجبار بن‌احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق؛ جورج قنواتی، قاهره، دارالمصریه، 1965م
168. قزوینی، زکریا بن‌محمد، آثار البلاد و اخبار العباد، بیروت، دارصادر، بی تا
169. قلقشندی، احمد بن‌علی، صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، تحقیق؛ محمد حسین شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی تا
قمی، شیخ عباس، الکنی والالقاب، تهران، بی تا
170. کاشانی، عبدالله بن‌محمد، تاریخ اولجایتو، تحقیق؛ مهین همبلی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، دوم، 1384ش
171. ـــــــــــــ ، زبده التواریخ، تحقیق؛ محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اول، 1366ش
172. کسروی، احمد، شهریاران گمنام،تهران، نشر جام، ششم، 1377ش
173. کنانی، علی بن‌محمد، تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاحادیث الشنیعه الموضوعه، تحقیق؛ عبدالله بن‌صدیق الغماری و عبدالوهاب عبداللطیف، مصر، مکتبه القاهره، اول، بی تا
174. کیا گیلانی، سیداحمد بن‌محمد، سراج الانساب، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق
175. گیلانی، یوسف بن‌ابی الحسن،رساله یوسف بن‌ابی الحسن (نامه به یمن)،در: اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان، جمع آوری و تحقیق؛ ویلفرد مادلونگ، بیروت، مطبعه المتوسط، 1987م
176. مادلونگ، ویلفرد،تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، (سلسله‌های کوچک شمال ایران)، ترجمه؛ حسن انوشه، تهران، 1363ش
177. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، تحقیق؛ محیی الدین مامقانی، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث،اول، 1427ق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *