کند ، ثانیا یادگیرنده استعداد وعلاقه کافی برای یادگیری داشته باشد تا بتواند اطلاعات ارائه شده را دریافت و از آن استفاده کند . مسلما چنانچه یادگیرنده ،مسائل و مشکلاتی داشته باشد قادر به یادگیری نخواهد بود . در این زمینه نیز مشاور به کمک یادگیرنده می‌شتابد و با حل مشکلات و شناخت رغبت‌ها و استعدادها ،جریان یادگیری را تسهیل می‌کند. متاسفانه گاهی عده ای تصور می‌کنند که یادگیری فقط یک بعد دارد و آن همان ارائه اطلاعات و یا پیشنهاد تجربیات جدید از جانب معلم به دانش آموزان است ، در این مورد بهترین معلم کسی است که بیشترین اطلاعات را در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس دانش آموزان قرار دهد، باید اعتراف کنیم که اکثر معلمان ما در نظام آموزشی در انجام امور در این بعد بسیار موفق بوده اند و در نتیجه دائما بر تعداد و بر حجم دروس افزوده می‌شود و همه روزه وسایل کمک آموزشی جدیدی برای تدریس مطالب بیشتر و به طریق بهتری وارد نظام آموزشی می‌شود ،تعداد اندکی از معلمان با خود می‌اندیشند که هدف از ارائه این همه اطلاعات و محفوظات به دانش آموزان چیست ؟و دانش آموزان با این همه اندوخته و اطلاعات ذهنی چه باید بکنند؟ در مراکز تربیت معلم نیز بیشتر تلاش بر آن است که به معلمان آینده بیاموزند که چگونه اطلاعات و محتوای کتابهای درسی را به دانش آموزان منتقل سازند. نحوه انتقال اطلاعات ذهنی و حفظ مطالب در نظام آموزشی ما اهمیت ویژه ای دارد، و بر کاربرد آن در زندگی توجه چندانی نمی‌شود ، به عنوان مثال ،همه خواند ه اید و می‌دانیدکه رانندگی صحیح چیست و رعایت قوانین رانندگی را لازم می‌شمارند ولیکن در عمل عده کمی‌آن را بکار می‌بندند، از این رو اشکال نظام آموزشی ما در ارائه میزان وحجم اطلاعات نیست،بلکه مهترین نقص آن در عدم استفاده و کاربرد اطلاعات آموخته شده است. در مدارس به دانش آموزان فرصتی داده نمی‌شود که در باره مطالب خوانده شده بیاندیشند و نحوه کاربرد آن را یاد بگیرند،گلاسر2 (1965)عقیده دارد که در یک نظام آموزشی موفق ، برای دانش آموزان امکان تفکر،کشف معنی،و تعیین کاربرد از مطالب آموخته شده فراهم می‌آید ،مشاور می‌تواند با فراهم آوردن موقعیتی برای دانش آموزان – که در آن بجای آنکه محتوای درس مرکز توجه باشد،خود دانش آموز در مرکز فعالیتهای آموزشی قرار گیرد و برنامه‌ها با توجه به نیازهای دانش آموزان تغییر یابند به بهبود در رفتار و پیشرفت یادگیری آنان کمک کند. برای یاری رساندن به دانش آموزان به منظور بهبود رفتار و افزایش میزان یادگیری پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
1-ایجاد احساس نیاز وعلاقه به مطالب آموختنی2- شناخت خود و ارزشهای وابسته به آن3 – تاکید بر اینجا و اکنون4- دادن فرصت برای تفکر و خود-یابی5- تجدید نظر در برنامه‌های مراکز تربیت معلم. (شفیع آبادی 1371)
بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیامشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی تاثیر دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعیتی بغرنج و پیجیده ، برای انسان مشکلاتی را بوجود آورده که حل آن ، مشاوره را ضرورت می‌بخشدو ماشین‌ها و کامپیوترهای غول پیکر به حل این مسائل قادر نیستند و مشکلات انسان باید توسط خود او حل و فصل شود .برای توجیه ضرورت مشاوره در آموزش و پرورش که هدفش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌های سنجیده است ، شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادها مستلزم شناسائی و پی بردن به کم و کیف آنهاست.کار معلم در انتقال مطالب درسی زمانی با موفقیت قرین خواهد شد که به حل مشکلات رفتاری و سازشی دانش آموزان اقدام گردد،معلم به تنهایی قادر به حل مشکلات دانش آموزان نیست و باید از کمک مشاور استفاده کند ؛لذا حضور مشاور در مدرسه ضروری است (شفیع آبادی، 1371).
. مشاوره به صورت فرایندی آموزشی، تربیتی و درمانی عمل می‌کند و با توجه به استعداد افراد به تسهیل رشد انان کمک می‌کند . مشاوره به حل مشکلات موقعیتی ، آموزش حل مسا له و کمک به تصمیم گیری می‌پردازد. مشاوره به خانواده‌ها در بررسی و حل مشکلا ت اعضای خانواده یاری می‌رساند و با ارائه کمکهای مشورتی ، روابط انسانی را در سازما نها بهبود می‌بخشد (احمدی، 1383).
برخی دانش آموزان با وجود این که افت تحصیلی ندارند، اما ممکن است نیاز به آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه و روش‌های بهسازی حافظه داشته باشند. آموزش چنین روش هایی می‌تواند به جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموز و بالا بردن بهره وری او کمک کند. مشکلات دانش آموزان، زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگر و نظام مند به استعدادها و توانایی‌ها و علائق، شخصیت، ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است. مشاور مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ مشکلات تحصیلی با زمینه‌های روانی – اجتماعی دانش آموزان، با استفاده از متون و روش‌های راهنمایی و مشاوره از طریق شیوه‌های مختلف فردی، گروهی و خانوادگی به دانش آموزان کمک می‌کند تا با بررسی‌های همه جانبه مشکل بتوانند راه حل یا راه حل‌های مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود یابد. مشاوره می‌تواند یک مهارت برای پیش‌گیری از حاد شدن مشکلات عادی، شکست تحصیلی، بحران‌های عاطفی و بزه‌کاری در دانش‌آموزان به‌شمار آید. هم‌چنین مشاوره می‌تواند یک راهکار برای ایجاد محیط سالم به منظور کمک به دانش‌آموزان در مواجهه با فشارهای روانی و تعارضاتی که در رشد و تکامل خود با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند قلمداد گردد و یک نیروی محرّک عمده برای کمک به دانش‌آموزان به هنگام رویارویی با مشکلات باشد تا از طریق ارزیابی و شناخت مشکل خود، مشاوره‌ی فردی یا گروهی، مشورت با والدین یا معلّم و ایجاد تغییرات در محیط به فرد کمک نماید (تامپسون و رادولف1988،به نقل از سقایی 1392). بنابراین ضرورت و اهمیت بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی قابل توجه می‌باشد .
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف کلی
هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد.
1-4-2- اهداف کاربردی
1-تعیین میزان تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی.
2-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی.
3-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی.
1-5- فرضیات تحقیق
1-مشاوره تحصیلی باعث بالا بردن انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.
2- مشاوره تحصیلی باعث شناخت هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌شود.
3- مشاوره تحصیلی باعث ارتقاء سلامت بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.
1-6- تعاریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی‌مشاوره تحصیلی3:
مشاوره تحصیلی نوعی رابطه یاورانه فردی ،گروهی است که به دانش آموزان در شناخت توانایی‌ها ، استعدادها و شیوه یادگیری ، برنامه ریزی، انتخاب رشته تحصیلی و حل مشکلات آموزشی و انظباطی کمک می‌کند، تا بدین ترتیب آنان بتوانند تواناییهای خود را شکوفا سازند، و از امکانات موجود استفاده بهینه نمایند، مشکلات تحصیلی خود را حل کنند و با محیط آموزشی سازگار شوند (احمدی،1380).
تعریف عملیاتی مشاوره تحصیلی:
در این پژوهش منظور از آموزش مشاوره تحصیلی بکار بردن اصول و قواعد این مشاوره در طول 10جلسه آموزش گروهی 90 دقیقه ای می‌باشد که به روی گروه آزمایش اجرا شد.
تعریف مفهومی‌انگیزش تحصیلی4:
روان شناسان انگیزش را چیزی می‌دانند که به آدمی‌انرژی می‌دهدوفعالیت اورا هدایت می‌کند.به رفتار نیرو می‌بخشد و به آن جهت می‌دهد.به عبارت دیگر،انگیزش ،حالت درونی ارگانیزم است که موجب هدایت رفتاربه سوی هدف می‌شود.(خیاطی نسرین1390)
تعریف عملیاتی انگیزش تحصیلی:
جهت سنجش میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان از مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
5 استفاده شد. سوالات پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر: یک فرم 33 سوالی (17 سوال برای انگیزش درونی و 16 سوال برای انگیزش بیرونی) وشش پاره مقیاس برای سنجش ترجیح چالش-انگیز بودن مسائل درسی ،تمرکز بر کنجکاوی،تمایل به تسلط مستقلانه، به عنوان سه بعد انگیزش درونی و ترجیح کار آسان ،تمرکز بر خوشایندی معلم و کسب نمره‌های خوب و وابستگی به قضاوت معلم به عنوان ابعاد انگیزش  بیرونی در نظر گرفته می‌شود.
تعریف مفهومی‌هویت فردی6:
مجموع تمایلات، عادات، رسوم و طرز تلقی‌های فرد از یک موضوع را هویت فردی گویند(میر محمدی ،1383).
تعریف عملیاتی هویت فردی:
برای سنجش هویت فردی از پرسشنامه هویت فردی بردبار استفاده شد.پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر 40 سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی را مورد سنجش قرار می‌دهد. سوالات مرتبط با هر بعد مشخص شده است.
تعریف مفهومی‌بهد اشت روان7:بهداشت روان علمی‌است برای بهتر زیستن و رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش آمدهای زندگی که تمام زوایای زندگی از اوّلین محیط خانه گرفته تا مدرسه ، دانشگاه، محیط کار و …را در بر می‌گیرد(خیاطی، 1390).
تعریف عملیاتی بهداشت روان:
جهت سنجش متغیر بهد اشت روان از پرسشنامه سلامت عمومی‌( (GHQگلدبرگ8 استفاده شد. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس کارکرد جسمانی9، کارکرد اجتماعی10، اضطراب11،افسردگی12 است و هر کدام از آنها دارای 7 سوال می‌باشد.و به طور کلی پرسشنامه دارای 28 سوال می‌باشد.
2-1- مقدمه
مشاور مدرسه در حوزه‌های تخصصی متنوع و گوناگونی در مدارس مسئولیت دارد . عوامل متعددی حدود و وسعت کارکرد مشاوران را تعیین می‌کند. از جمله این عوامل می‌توان ویژگی‌های شخصی وسطح رشد دانش آموزان،صلاحیت‌های شخصیتی و علمی‌و دانش به روز مشاوران، ماهیت و ارزشی که مدرسه و جامعه برای خدمات مشاوره ای قایل است، دامنه برنامه‌های درسی مدرسه، میزان پذیرش مشاوران توسط مدیر و معلمان مدرسه و منابع در دسترس مدرسه را نام برد.نخستین و مهمترین وظیفه مشاور، مشاوره کردن است.نقش‌های دیگر او مانند مشورت کردن، پژوهش گری و مربی گری همه در راستای نقش اصلی او هستند. مشاوران کارآمد باید با خلاقیت‌های خود پیوسته راه‌های تازه ای جهت اجرای مسئولیت‌های حرفه‌ای خود بیابند (نوابی نژاد، 1380).
دانش آموزان دوره متوسطه، سن نوجوانی را سپری می‌سازند. نوجوانی دوره پیچیده ای از زندگی است که معمولا سنین 11تا 16سالگی را شامل می‌شود.در این دوره، مجموعه عوامل مرتبط و به هم پیوسته زیستی- روانی – اجتماعی باعث تغییرات مشخص در شکل و اندازه ظاهری بدن و دگرگونی در رفتار و عواطف نوجوان می‌گردد. لازم به یاد آوری است که شرایط اجتماعی – اقتصادی- فرهنگی و جغرافیایی در آغاز و پایان این دوره موثرند(شفیع آبادی، 1384).
به همراه تغییرات جسمانی احساسات و تمایلات و تخیلات نوجوان نیز کم و بیش دگرگون می‌شوندو در نتیجه توازون و آرامش دوره کودکی بر هم می‌خورد. نوجوان حساس، زودرنج، بهانه گیر، گوشه گیر، ناسازگار، درونگرا و رویایی می‌شود وبه تقلید از دوستان و شخصیت‌های ایده آل خود می‌پردازد،و سپس افکارواحساساسات خود را در قالب رویا و خیال یعنی بدان گونه که می‌خواهد و نه آن طوری که هست، ارائه می‌دهد