کمک به دانش آموزان ابتدا باید اطلاعات لازم را به صورت فردی به دانش آموزان بدهد، مخصوصا آنهای که در معرض خطراند.برای حل مشکلات جنسی قبل از هر چیز مشاور به ارزیابی و شناخت مشکل جنسی می‌پردازدو مشکلات بیماریهای بدنی ، اشکال در ایجاد هویت شخصی، اشکال در روابط خانوادگی، اشکال در روابط اجتماعی، افسردگی، اضطراب، مشکلات تحصیلی، مشکلات مالی، ناآگاهی جنسی، بزهکاری، اعتیاد، و بیماری روانی را بررسی می‌کند. سپس با استفاده از روشهای رفتاری – شناختی به فرد کمک می‌کند تا ارزش خود را باز یابد. مشاور از مشاوره گروهی برای کمک به پذیرش جمعی، از مشاوره خانوادگی و از مشاوره تحصیلی و شغلی برای حل مشکلات تحصیلی و کمک به انتخاب شغل مناسب و راهنمایی برای آمادگی و احراز شغل استفاده می‌کند. مشاوره توانبخشی نیز در موارد لزوم بکار می‌رود(احمدی، 1383).
مرحله دهم) کمک به فرد برای دستیابی به فلسفه مناسب درزندگی. جوانان غالبا داشتن نوعی فلسفه زندگی را برای خود ضروری می‌دانند. آنان وقتی برای اولین بار به دنیای اطراف خود نگاه می‌کنند تلاش می‌کنند تا شخصیت خود را ارزیابی کنند. آنان احساس می‌کنند که در باره جهان هستی، معنای وجود و وجود خودشان به پاسخ نیاز دارند. مشاور به جوانان کمک می‌کند تا معنایی برای زندگی خود بیابند و فلسفه واقع بینانه، ارزشمند، هدفدار و متعالی در پیش گیرند (احمدی، 1383).
مرحله یازدهم) مشاور خانواده و جلب همکاری با آنان. مشاور از خانواده‌ها دعوت می‌کند تا به تبادل نظر در مورد چگونگی رفتار با فرزندان خود بپردازند. والدین باید بدانند که در این سن جوانان بیش از پیش به محبت، تفاهم و احترام نیاز دارند. درک جوانان به وسیله والدین کلید حل بسیاری از مشکلات در این دوره است. در مشاوره خانوادگی اعضای خانواده از آسیب شناسی خانواده، تاثیر متقابل اعضاء بر یکدیگر آشنا می‌شوند و فضایی را ایجاد می‌کنند که در آن اعضا رشد کنند و در پیشگیری و حل مشکلات یکدیگر را یاری نمایند (احمدی، 1383).
مرحله دوازدهم) ایجاد هماهنگی در دبیرستان و تلاش برای ایجاد جو سازمانی کارآمد. مشاور در دبیرستان نقش هماهنگ کنند را دارد. او تلاش می‌کند که به مدیر دبیرستان در اداره مدرسه کمک کندو از بروز مسائل انضباطی جلوگیری و در حل آنها اقدام نماید. او به دبیران کمک می‌کند تا روند آموزشی آنان به خوبی پیش رودو مشکلات اجتماعی در کلاس حل شود، همچنین به دانش آموزان در داشتن انضباط و رعایت مقررات کمک می‌کند. مشاور با شرکت موثر در شوراهای مربوط تلاش می‌کند تا مشکلات را بررسی و راه حلهای مناسب را پیشنهاد نماید و با همکاری همه دست اندر کاران دبیرستان به حل آنها کمک کند (احمدی، 1383).
2-19- پیشینه تحقیق
2-19-1- پیشینه داخلی تحقیق
آقایی و همکاران(1390) درپژوهشی به بررسی تأثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی‌های آینده تحصیلی ـ شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان پرداختند. پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 60نفر (30 دختر و 30 پسر) از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش طی 9 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای مشاوره شغلی گروهی به شیوه یادگیری کرومبولتز را دریافت کرد. دانش‌آموزان گروه‌های آزمایش و کنترل طی 3 مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه پرسشنامه‌های انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی‌های آینده تحصیلی ـ شغلی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دادند، ارائه مشاوره شغلی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی‌های آینده تحصیلی – شغلی دانش‌آموزان موثر بوده است. در حالی که مشاوره شغلی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر معنادار نداشته است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دادند که تأثیر ارائه مشاوره شغلی پس از گذشت 3 ماه از آخرین جلسه مشاوره بر روی انگیزش پیشرفت و نگرانی‌های آینده تحصیلی – شغلی پایدار بوده است.
مجیدی و همکاران(1390) در پژوهشی با هدف « بررسی اثر بخشی برنامه مشاوره ی تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان دخترانه در شهر برازجان» انجام دادند. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان دخترانه در شهر برازجان به تعداد 052 نفر بوده و با روش تصادفی ساده تعداد 52 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب و سپس به دو گروه 25نفری، (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند، برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه آموزش برگزار گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر برنامه مشاوره تحصیلی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان معنی دار بوده و بین انگیزه ی دانش آموزانی که مورد مشاوره ی تحصیلی قرار گرفته اند با دانش آموزانی که مورد مشاوره واقع نشده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.
عثنی عشری(1389) به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی بارویکرد الیس بر عملکرد تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهر زرند پرداختند.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر شهر زرند بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر (برای دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل ) انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده پرسشنامه عملکرد تحصیلی و پرسشنامه عزت نفس مدرسه ای کوپراسمیت استفاده شد و برای تحلیل نمره‌های دو گروه از آزمون پارامتریکt مستقل استفاده شد.در این تحقیق عملکرد تحصیلی ،ابعاد مختلف عملکرد تحصیلی خودکار آمدی ، تأثیرات هیجانی ، برنامه ریزی ، فقدان کنترل پیامد ،و انگیزش و عزت نفس با توجه به شیوه مشاوره گروهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان داد که مشاوره گروهی بر خودکارآمدی ، ،برنامه ریزی فقدان کنترل پیامد ، انگیزش و عزت نفس موثر است ،اما بر تأثیرات هیجانی ، تأثیری ندارد.
گل میرزایی و همکاران(1390) در پژوهشی با عنوان تأثیر مشاوره حمایتی برای دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ضعیف پرداختند. در این مطالعه نشان داده شده است که فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر برنامه مشاوره حمایتی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری مورد تأیید قرار نگرفته است و اختلاف معناداری بین دو گروه دریافت‌کننده مشاوره (مورد) و گروه بدون دریافت مشاوره (شاهد) مشاهده نشده بود در حالی که تفاضل میانگین قبل و بعد از انجام مطالعه در پسران به طور معناداری افزایش یافته بود.
فاضلی(1383) در تحقیقی به تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخت.جامعه آماری این تحقیق مراکز مشاوره دانشجویی بودند. یافته‎ها حاکی از آن است که بین مراکز مشاوره دانشجویی از نظر دارا بودن فضا و نیروی‎انسانی متخصص تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ ارائه خدمات بعضی از آنها، از نظر اینکه قادر به رفع نیازهای روز افزون دانشجویان باشند، محدود است. ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که در میان عوامل چهارگانه کلیدی مدل نظری همبستگی وجود دارد. همچنین، نتایج عملیات رگرسیونی و مدل‎سازی معادله ساختاری نشان می‎دهد که مراکز مشاوره دانشجویی می‎توانند درموارد چهارگانه مذکور در مدل نظری به دانشجویان کمک کنند و این امر می‌تواند در حل مسائل آموزشی به پیشرفت تحصیلی مؤثر منجر شود. مهم‎ترین عامل در فرایند ارائه این خدمات، کمک به کسب و ارتقای خود پنداری مثبت در دانشجویان است.
2-19-2- پیشینه خارجی تحقیق
ولز(2002) در پژوهشی که با هدف کمک به دانشجویان در غلبه بر موانع اقتصادی و فرهنگی آموزشی عالی طراحی شده ، نتایج نشان داد که دانش جویان ثبت نام شده در برنامه حمایتی دو برابر بیشتر از سایر دانشجویان احتمال بافی ماندن تا زمان فارغ التحصیل را دارند.
توماس (2001) تأثیر مشاوران در حل مشکلات تحصیلی دانش آموزان را بررسی کرد.او نظرات 2365نفر از مراجعان به مراکز مشاوره و 637 نفر از دانش آموزان و دانش جویان پسر را مورد سنجش قرار داد . نتیجه تحقیق نشان داد که مشاوران در حل مشکلات تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نقش به سزایی داشته اند.
هدلی (1988)در پژوهش خود نتیجه گرفت که فعالیت‌های راهنمای و مشاوره تأثیر مثبتی روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.
3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش حاضر پرداخته میشود. در ادامه ابزارهای پژوهش و سپس به طرح پژوهش پرداخته شده و بعد روش اجرای پژوهش و جلسات آموزشی توضیح داده میشود و در آخر روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ارائه میگردد.
3-2- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی پسر دوره دوم متوسطه شهرستان باوی که در سال تحصیلی 94-93 در رشته‌های علوم تجربی ، علوم انسانی، فنی و حرفه ای و سال اول دبیرستان مشغول به تحصیل می‌باشند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد، به این شکل از بین دبیرستان‌های شهرستان باوی دو دبیرستان به صورت تصادفی (مرحله اول) و سپس از میان این دو دبیرستان 60 نفر انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند.
3-3- طرح تحقیق
این تحقیق یک طرح آزمایشی میدانی حقیقی با پیش آزمون و پس آزمون است که در آن از دو گروه آزمایش و گواه استفاده شده است.
جدول 3-1 طرح تحقیق
پس آزمون
مداخله آزمایشی
پیش آزمون
انتخاب تصادفی
گروهها
O2
X*
O1
RE
آزمایش
O4

O3
RC
کنترل
3-4- ابزارهای پژوهش
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر، پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ،و پرسشنامه هویت فردی بردبار،شرح محتصر هریک در زیر آمده است.
3-5-پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر:
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می‌باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(1981،1980)به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.همان‏گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر،انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک قطب آن‏ انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط می‏تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد.از آنجا که در بسیاری موضوع‏های‏ تحصیلی انگیزه‏های درونی و بیرونی هردو نقش دارند،لپر و همکاران (2005) مقیاس هارتر را به‏ شکل مقیاس‏های معمول درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی‏ در نظر می‏گیرد.
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی (1388) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می‌باشد.
نام متغیر
میزان آلفای کرونباخ
انگیزش تحصیلی
92/0
3-7- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ
پرسشنامه سلامت عمومی‌توسط گلدبرگ30 و هیلر31 در سال 1972 تهیه شده و به طور گسترده در پژوهش‌های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از شناخته‌ترین ابزارهای غربالگری در پژوهش‌های مربوط به سلامت روانی است. گلدبرگ و همکارانش ابتدا این پرسشنامه را برای غربالگری اختلالات روان‌شناختی