غیر سایکوتیک، در مراکز درمانی و سایر جوامع طراحی و تدوین کردند. فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال بوده است که متن سوالات درباره وضع سلامتی و ناراحتی‌های فرد و به طور کلی سلامت عمومی‌او، با تاکید بر مسائل روان‌شناختی و اجتماعی در زمان حال می‌باشد. که بعدها فرم‌های کوتاه‌تری مشتمل بر 12، 20، 28، 30 و 44 ماده نیز تهیه شد. این پرسشنامه علاوه بر استخراج نمره کلی وضعیت سلامت روان افراد، از چهار زیر مقیاس نیز تشکیل یافته که هر کدام از آن‌ها دارای هفت سؤال می‌باشند. سؤال‌های هر زیر مقیاس به ترتیب پشت سر هم آمده است. به گونه‌ای که از سؤال یک تا هفت مربوط به زیرمقیاس نشانه‌های جسمانی، از سؤال هشت تا 14 مربوط به زیرمقیاس اضطراب، از سؤال 15 تا 21 مربوط به زیر مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سوال 22 تا 28 مربوط به زیر مقیاس افسردگی می‌باشند. نمره‌گذاری آزمون براساس مقیاس لیکرت می‌باشد، که در آن برای هر فرد پنج نمره بدست می‌آید، که چهار نمره به مقیاس‌های فرعی و یک نمره به کل مواد پرسشنامه مربوط می‌شود. در نتیجه نمره کل یک فرد، از صفر تا هشتاد و چهار و نمره هر زیر مقیاس از صفر تا بیست و یک متغیر خواهد بود. که نمره بیشتر در هر مقیاس، نشانگر وضعیت نامطلوب آزمودنی می‌باشد. (ساعتچی و همکاران 1390)
چهار زیر مقیاس عبارتند از: علایم جسمانی‌سازی، علایم اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی؛ که در زیر مقیاس علایم جسمانی‌سازی: وضعیت سلامت عمومی‌و علایم جسمانی، در زیر مقیاس اضطراب: علایم و نشانه‌های بالینی اضطراری شدید، بی‌خوابی، تحت فشار بودن، عصبانی بودن و دلشوره و در زیر مقیاس کارکردی اجتماعی: توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مقید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت‌های روزمره زندگی و در زیرمقیاس افسردگی: علایم اختصاصی افسردگی از قبیل احساس بی‌ارزشی، ناامیدی، بی‌ارزش بودن زندگی، افکار خودکشی، آرزوی مردن و ناتوانی در انجام کارها را می‌سنجد. پایایی پرسشنامه سلامت عمومی‌28 سوالی (GHQ-28)در فرهنگ‌های مختلف تایید شده است. برای مثال، شیمجی، مینو، تیسودا (2000) با انجام این پرسشنامه برروی کارمندان ژاپنی ضریب پایانی (آلفای کرونباخ،90/0، را برای این پرسشنامه گزارش کردند. چونگ و اسپیرز (1994) ضریب پایانی این پرسشنامه را در گروه کامبوج‌های ساکن نیوزلند، به کمک روش بازآزمایی با فاصله زمانی 2 تا 4 هفته و با استفاده از فرمول ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به میزان 55/0 برآورد نمودند و ضریب هماهنگی درونی این پرسشنامه را با روش نمره‌گذاری لیکرت به میزان 85/0 گزارش کردند (به نقل از قاسمی، 1388).
هومن (1376) در هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی‌28 سوالی در ایران، هماهنگی درونی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های فرعی، به ترتیب 85/0، 87/0، 79/0 و 91/0 گزارش نمود و برای کل مقیاس که نشان‌دهنده سلامت عمومی‌است، برابر با 85/0 برآورد کرده است.
گلدبرگ و بلک‌ول (1972) با استفاده از یک چک لیست مصاحبه بالینی در مورد 200 نفر از بیماران بخش جراحی در انگلستان، به این نتیجه رسیدند که بیش از 90% گروه نمونه توسط پرسشنامه به درستی به عنوان بیمار و سالم طبقه‌بندی می‌شوند. به علاوه ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی‌28 سؤالی را با نتیجه ارزیابی بالینی شدت اختلالات 80/0 گزارش نمودند. همچنین حساسیت و ویژگی آن به ترتیب 84/0 و 82/0 گزارش نمودند.
گلدبرگ و هیلر (1976) همبستگی بین داده‌های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی‌و فهرست علایم روانی SCL-90، برروی 224 آزمودنی را به میزان 78/0 گزارش نمودند. پالاهنگ در سال 1374 در هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی‌28 سوالی برروی 619 نفر از ساکنان بالاتر از 15 سال شهر کاشان، با روش نمره‌گذاری لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برای مردان و 81/0 برای زنان گزارش نموده است.
پرسشنامه سلامت عمومی‌را می‌توان بعنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه‌های مشترک مرضی که در اختلال‌های مختلف روانی وجود دارند تشکیل شده است و بدین ترتیب می‌تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می‌پندارند متمایز کند.
بنابراین هدف این پرسشنامه دستیابی به تشخیصی خاص در سلسله مراتب بیماریهای روانی نیست بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت روانی است.
در ایران یعقوبی در سال 1375 کار هنجاریابی آن را بر روی 625 نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی صومعه سرا، انجام داد.
3-8- اعتبار و روایی
ضریب آلفای 5/86/0 و 82/0گزارش نموده است.
مقیاس‌های ارزیابی
در سلامت عمومی‌بالاترین نمره 100 میباشدو دارای چهار زیر مقیاس به شرح ذیل میباشد.
علائم جسمانی (نشانه‌های بدنی(
شامل مواردی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنها است و نشانه‌های بدنی را دربر می‌گیرد. این زیر مقیاس، دریافتهای حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگیهای هیجانی همراهند، ارزشیابی میکند.
علائم اضطرابی و اختلال خواب (اضطراب و بیخوابی)
شامل مواردی است که با اضطراب و بیخوابی مرتبطند.
کارکرد اجتماعی
گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته‌های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره می‌سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی، آشکار میکند.
علائم افسردگی
دربرگیرنده موادی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبطند.
3-9 – پرسشنامه هویت فردی بردبار
پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر 40 سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی دانش آموزان را مورد سنجش قرار می‌دهد.
اعتبار و روایی
برای بدست آوردن پایایی این آزمون از 30نفر پیش آزمون گرفتیم و از طریق نرم افزار Spssضریب الفای کرنباخ برابر با 87/0 که حد مطلوبی است بدست آمد.
نام متغیر
میزان آلفای کرونباخ
هویت فردی
87/0
3-10- روش اجرا
ابتدا 60 نفر به صورت تصادفی در قالب دو کلاس از بین دبیرستان‌ها انتخاب شدند .بر روی آن‌ها پیش آزمون برگزار شد. وسپس به صورت تصادفی به دوگروه آزمایش وگواه تقسیم شدند. سپس برای گروه آزمایشی برنامه آموزش مشاوره تحصیلی در قالب 10 جلسه 90 دقیقه ای برگزارگردید، بلافاصله پس از اتمام جلسات پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. پکیج آموزش که شامل عناوین بهداشت روان، انگیزش تحصیلی و هویت فردی و مهارتهای زندگی بود. در هریک از جلسات آموزش، یک یادو مهارت مطرح شده در راهنمای برنامه آموزش مشاوره تحصیلی براساس دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما آموزش داده شد.
نحوه انجام کار به این ترتیب بود که در هر جلسه در مورد هر موضوع ابتد ا توضیحاتی داده می‌شد و در صورت لزوم در موردمفاهیم مربوط به آن موضو ع، سؤالاتی مطرح می گردید و با جمع بندی نظرات شرکت کنندگان آن مفاهیم تعریف می‌شد و بعد فایده انجام فعالیت های عملی مربوط به موضوع مورد بحث قرارمی‌گرفت.
بیان و چگونگی انجام آن فعالیت برای شرکت کنندگان توضیح داده می‌شدپس از اتمام فعالیت که غالباٌ در دو یا چند گروه کوچک یا بزرگ انجام می‌شد، از شرکت کنندگان هر گروه درخواست می‌شد که در مورد کاری که انجام داد ه اند، توضیح دهند و نتیجه ای را که از آن مطرح می‌شود و نکاتی که برای بحث گرفته اند، بیان کنند. آنگاه سؤالاتی تحت عنوان نظرهای شرکت کنندگان جمع بندی و سپس به موضوعات بعدی پرداخته می‌شد. در پایان جلسه نیز برگه های تکلیف خانگی که براساس یکی از موضوعات مطرح شده برای آموزش یک مهارت خاص تنظیم شده بود، در بین شرکت کنندگان توزیع می گردید و از آنها خواسته می‌شد که در طول هفته آینده این تکلیف را انجام دهند. سپس در آخرین جلسه پس آزمون اجرا ‌گردید .
3-11- روش تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر جهت انجام محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری زیر استفاده گردید.
روشهای آمار توصیفی:میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمرههای افراد گروههای کنترل و آزمایش در متغیر مورد مطالعه.
روش‌های آمار استنباطی: روش تحلیل کوواریانس چند متغیری با کنترل پیش آزمون (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک متغیری با کنترل پیش آزمون (ANCOVA)
برای تجزیه تحلیل دادهها از نرم افزار کامپیوتری Spps18 استفاده شد. لازم به ذکر است که سطح معنی‌داری برای فرضیه 05/0 α= در نظر گرفته شد.
4-1 یافته های توصیفی:
جدول4ـ1: میانگین و انحراف معیار نمره انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی گروه های آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون
متغیر
مرحله
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
تعداد
گروه
انگیزش تحصیلی
پیش آزمون
آزمایش
62/46
36/4
30
گواه
38/45
95/4
30
پس آزمون
آزمایش
47/63
89/4
30
گواه
24/46
28/5
30
هویت فردی
پیش آزمون
آزمایش
49/21
76/2
30
گواه
16/21
75/2
30
پس آزمون
آزمایش
31/42
20/6
30
گواه
79/20
25/3
30
بهداشت روانی
پیش آزمون
آزمایش
77/38
49/4
30
گواه
45/38
66/4
30
پس آزمون
آزمایش
40/62
29/10
30
گواه
89/38
81/4
30
همان طوری که در جدول 4ـ1 ملاحظه می‌شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی هر یک از گروه‌ها به ترتیب گروه آزمایش 62/46 و 36/4، گروه گواه 38/45 و 95/4، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش 47/63 و 89/4، گروه گواه 24/46 و 28/5 می‌باشد در متغیرهویت فردی در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار هر یک از گروه‌ها به ترتیب گروه آزمایش 49/21 و 76/2، گروه گواه 16/21 و 75/2، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش 31/42 و 20/6، گروه گواه 79/20 و 25/3 می‌باشد. ، در متغیر بهداشت روانی مرحله پیش آزمون، گروه آزمایش 77/38 و 49/4، گروه گواه 45/38 و 66/4، در مرحله پس آزمون، گروه آزمایش 40/62 و 29/10، گروه گواه 89/38 و 81/4می‌باشد.
4-2- یافته‌های فرضیات پژوهش
جدول4ـ2: آزمون لوین جهت پیش فرض تساوی واریانس‌های نمره‌های متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش و گواه
متغیر
F
درجه آزادی اول
درجه آزادی دوم
سطح معنی داری
انگیزش تحصیلی
554/0
1
58
461/0
هویت فردی
21/0
1
58
885/0
بهداشت روانی
182/0
1
58
672/0
همان گونه که در جدول 4-2 مشاهده می‌شود، فرض صفر برای تساوی واریانس‌های نمره‌ها دو گروه در کلیه متغیرهای تحقیق تأیید می‌گردد. یعنی پیش فرض تساوی واریانس‌های نمره‌ها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید. با این حال وقتی که حجم نمونه‌ها مساوی باشد معنی دار شدن آزمون لوین تأثیر قابل ملاحظه ای بر سطح آلفای اسمی‌نخواهد داشت.
فرضیه اول : مشاوره تحصیلی باعث بالا بردن انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.
فرضیه دوم : مشاوره تحصیلی باعث شناخت هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌شود..
فرضیه سوم : مشاوره تحصیلی باعث ارتقاء سلامت بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.
4-3- تحلیل داده ها
جدول4ـ3: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا)بر روی میانگین نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
نام
آزمون
مقدار
DF
فرضیه
DF
خطا
F
سطح
معنی داری (p)
مجذور اتا
توان آماری
آزمون