اکتبر به ترتیب با 7.?0 ، 3.??، 9.??، 7.?3 درصد رطوبت نسبی در رده -های بعدی قرار دارند. حداقل رطوبت نسبی مشاهده شده نیز مربوط به ماه جولای برابر 30 درصد می باشد. که در جدول شماره (3- 9) به خوبی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در کلیه ماههای سال در شهر گنبد بالای ?0 درصد می باشد. با توجه به این که بیشترین درصد رطوبت نسبی حداکثر آوریل و مارس و کمترین درصد رطوبت نسبی حداقل ژوئن و آگوست رخ داده است درادامه روند و نمودار این ماهها نشان داده شده است.

جدول (3 – 9) توزیع ماهانه متوسط رطوبت نسبی حداکثر و حداقل (?0?? – ?993)
دسامبر
نوامبر
اکتبر
سپتامبر
آگوست
جولای
ژوئن
می
آوریل
مارس
فوریه
ژانویه

?.89
89
9.8?
6.83
3.79
?.78
8.76
?.8?
9?
9.90
7.89
7.89
حداکثر
8?.?
?9.?
?7.3
99.?
?0.?
67.?
?9.6
?8.?
7?.3
03.3
?6.3
?9.?
انحراف معیار
??.6
7?.?
73.3
97.?
?6.6
96.?
?9.8
?3.?
??.?
3?.3
86.3
78.?
ضریب تغییرات
97
9?
9?
93
88
8?
87
93
98
96
9?
9?
بالاترین مشاهده شده
9.?7
3.??
7.?3
9.??
7.?0
3.??
3.38
6.??
6.?7
?.?7
9.??
?.?7
حداقل
89.6
?6.6
8?.?
?9.?
66.6
06.6
??.?
??.?
?3.8
??.7
09.6
??.7
انحراف معیار
90.??
??.??
?0.??
79.??
33.?6
68.??
7?.?3
?7.??
??.??
39.??
89.?0
63.??
ضریب تغییرات
37
36
3?
36
3?
30
3?
3?
??
38
??
?0
پایین ترین مشاهده شده
منبع: نگارنده

نمودار (3-?8) توزیع ماهانه رطوبت نسبی حداکثر گنبد ( ?0?? – ?993)

نمودار (3-?9) روند میانگین رطوبت نسبی حداکثر ماه آوریل (20?2-?993)

نمودار (3-20) روند میانگین رطوبت نسبی حداکثر ماه مارس (20?2-?993)

نمودار (3-2?) توزیع ماهانه حداقل رطوبت نسبی گنبد (?0??- ?993)

نمودار (3-22) روند میانگین رطوبت نسبی حداقل ماه ژوئن (20?2-?993)
3-?-?0- بررسی وضعیت تابش 8
تابش آفتاب منبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب و هوا در سطح زمین به شمار می آید. آگاهی از چگونگی و دریافت این انرژی به منظور جهت تعیین معابر و خیابانها، ارتفاع مساکن، فاصله افقی میان ساختمانهای روبه رو با توجه به طول و جهت امتداد سایه در مواقع مختلف روز، میزان گشودگی و بستگی بازشوهای ساختمان و تعیین جنس و رنگ مصالح سطوح ساختمانی نقش مهمی در برنامه ریزی های معماری و شهرسازی ایفا می کند (غیور، ?37?). مقدار انرژی که به سقف جو می رسد تقریبا 98.?کالری بر سانتیمتر مربع در دقیقه می باشد که آنرا کمیت ثابت خورشیدی می نامند. این مقدار انرژی در گذر از اتمسفر به زمین تحت تاثیر عوامل مختلف جغرافیایی، نجومی، هندسی، فیزیکی و اقلیمی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. اهم این عوامل عبارتند از:
– عرض جغرافیایی: عرض جغرافیایی موثرترین عامل تعیین کننده مقدار تابش در تاریخ های مختلف است. در یک زمان معین مقدار تابش دریافتی در هر محل به عرض جغرافیایی آن محل بستگی دارد. هر چقدر عرض جغرافیایی بالا باشد، زاویه تابش مایل تر و در نتیجه مقدار انرژی کاهش می یابد.
– ارتفاع: ارتفاع نیز یکی دیگر از عوامل جغرافیایی است. جرم هوایی که نور در حین پیمایش اتمسفر از آن می گذرد با ارتفاع متغییر است. هر چه ارتفاع یک محل بیشتر باشد به دلیل کاسته شدن از ضخامت جو زمین، محتوای انرژی تشعشی خورشید، از نقاط دیگر بیشتر می شود.
– تیرگی اتمسفر: مهمترین عامل فیزیکی محدود کننده دریافت تابش خورشید در سطح زمین محسوب می گردد. هر چه مقدار آن بیشتر باشد. مانع رسیدن تابش خورشید به سطح زمین می گردد.
– میزان ابرناکی: ابرناکی نیز مهمترین عامل اقلیمی محدود کننده تابش دریافتی زمین از خورشید می باشد. چرا که در شرایط آسمان ابری فرآیند های پخش، بازتابش، پراکندگی و جذب، در مجموع باعث افت 70 درصدی تابش خورشید می گردد. البته نوع، ارتفاع و ضخامت ابر در تغییر کیفی فرآیند های فوق الذکر بسیار مهم است. به طوری که گاهی ابرهای ضخیم و تیره ملد رعد و برق از وصول 99 درصد تابش کلی خورشید به زمین جلوگیری می کند (روشن زائر، ?3??).
با در نظر گرفتن عوامل مذکور میلانکویچ مقدار انرژی دریافتی سطح زمین را در طول سال و برای عرضهای مختلف جغرافیایی محاسبه و به صورت نموداری ترسیم کرده است. با بررسی این نمودار نوسانات سالانه مقدار تابش دریافتی در عرض جغرافیایی گنبد مشخص می گردد.
با توجه به نقش عوامل فوق در میزان تابش دریافتی سطح زمین به بررسی تابش آفتاب در گنبد می پردازیم. بدین منظور در مرحله اول با توجه به تاثیر مهم دو عامل زاویه تابش و جهت تابش در مقدار تابش خورشیدی مقادیر این زوایا از 6 صبح الی ?8 بعداز ظهر روز اول هر ماه با استفاده از نمودار Qbasic محاسبه گردید.
همچنین ساعات طلوع و غروب برای اول ماههای مختلف سال با استفاده از نمودار موقعیت خورشید در عرض 37 درجه تعیین گردید. نتایج کلیه محاسبات در جدول (3 – ?0) درج شده است.
جدول (3 – ?0) مقدار زاویه ارتفاع و سمت خورشید و طول روز در عرض 37 درجه شمالی
طول روز
غروب
طلوع
?8
?7
?6
??
??
?3
??
??
?0
9
8
7
6
ساعت
??
?9
?
9:?3
8.70
?.??
7.78
3.37
9.86
3.?9
?.96
6?
?.??9
3.7?
?.?3?
?.76
?80
3.7?
?.?3?
6?
?.?09
3.?9
?.96
3.37
9.86
?.??
7.78
9.?3
8.70
H
Z
تیر
30:?3
??:?8
??:?
7:??
7?
?.23
2.83
?.3?
89
3.?7
?.?0?
7.?8?.???
3.68
8.?38
7.7?
?80
3.68
8.?38
7.?8
?.???
3.?7
?.?0?
?.3?
89
?.?3
3.8?
7.??
7?
H
Z
مرداد
?3
30:?8
30:?
?.6
?.8?
3.?8
6.89
?.30
?00
7.??
?.???
?.??
7.??6
3.60
?.??9
3.63
?80
3.60
?.??9
?.??
7.??6
7.??
?.???
?.30
?00
3.?8
6089
?.6
?.8?
H
Z
شهریور
??
?8
6
?.0
?.90
9.??
3.99
?.?3
3.?09
3.3?
?.???
7.?3
3.?36
?.?0
?.??6
9.??
?80
?.?0
?.??6
7.?3
3.?36
3.3?
?.???
?.?3
3.?09
9.??
3.99
?.0
?.90
H
Z
مهر
30:?0
??:?7
??:6
?.7
7.99
?.?
7.?08
?.??
6.??8
3.??
?.?30
?.33
?.???
39
?6?
??
?80
39
?6?
?.33
?.???
3.??
?.?30
?.??
6.??8
?.?
7.?08
2.7
7.99
H
Z
آبان
?0
?7
7
?.??
7.?06
0.?
2.???
?.9
7.???
?.?8
7.?3?
9.??
7.??8
8.30
7.?63
?.3?
?80
8.30
7.?63
9.??
7.??8
?.?8
7.?3?
?.9
7.???
0.?
?.???
2.??
7.?06
H
Z
آذر
30:9
??:?6
??:7
9.?3
?.?09
9.2
6.??7
3.7
9.??6
?.?6
6.?37
?.?3
?.??0
9.?7
?.?6?
?.?9
?80
9.?7
?.?6?
?.?3
?.??0
?.?6
6.?37
3.7
9.??6
9.?
6.??7
9.?3
?.?09
H
Z
دی
?0
?7
7
9.??
3.?06
7.0
9.???
7.9
?.???
9.?8
?.?3?
3.?6
?.??8
?.3?
?.?63
9.3?
?80
?.3?
?.?63
3.?6
?.??8
9.?8
?.?3?
7.9
?.???
7.0
9.???
9.??
3.?06
H
Z
بهمن
30:?0
??:?7
??:6
9.6
?.99
8.?
2.?08
8.??
2.??8
7.??
8.??9
3?
8.??3
?.39
8.?68
6.??
?80
?.39
8.?60
3?
8.??3
7.??
8.??9
8.??
?.??8
8.?
?.?08
9.6
?.99
H
Z
اسفند
??
?8
6
0.0
90
9.??
2.99
?.23
?.?09
?.3?
?.???
8.?3
?.?36
?.?0
??6
?3
?80
?.?0
??6
8.?3
?.?36
?.3?
?.???
?.?3
?.?09
9.??
?.99
0.0
90
H
Z
فروردین
?3
30:?8
30:?
0.7
6.80
9.?8
?.89
9.30
9.98
?.??
?.??0
?.?3
?.???
3.6?
?.??8
7.6?
?80
3.6?
?.??8
?.?3
?.???
?.??
?.??0
9.30
9.98
9.?8
?.89
0.7
6.80
H
Z
اردیبهشت
30:?3
??:?8
??:?
9.??
7.73
6.23
82
?.3?
3.89
?.?7
8.?00
8.?8
8.???
?.68
?.?38
73
?80
?.68
?.?38
8.?8
8.???
?.?7
8.?00
?.3?
3.89
6.?3
8?
9.??
7.73
H
Z
خرداد
منبع: نگارنده
همانطوریکه ارقام جدول مزبور نشان می دهد حداکثر زاویه تابش و جهت تابش در ظهر هر ماه مشاهده می شود. بر طبق این جدول در گنبد کاووس در اعتدالین (مهر و فروردین) خورشید ساعت 6 صبح از مشرق طلوع می کند. و هنگام ظهر به اوج خود با زاویه تابش ?3 درجه می رسد و بعد از ظهر ساعت ?8 در سمت مغرب غروب می کند. به این ترتیب در اعتدالین خورشید یک قوس ?80 درجه ای را در مدت ?? ساعت طی می کند. با نزدیک شدن به فصل تابستان به زاویه ارتفاع خورشید افزوده می شود به طوری که به بالاترین مقدار ممکن در انقلاب تابستانی با مقدار 76 درجه و ? دقیقه می رسد. در این روز خورشید یک قوس ?3? درجه ای در مدت ?? ساعت از شمال شرق به شمال غرب طی می کند. بعد از انقلاب تابستانی به تدریج از ارتفاع خورشید کاسته می شود تا اینکه درانقلاب زمستانی به حداقل مقدار خود می رسد (با زاویه تابش ?9 درجه و ? دقیقه). در این زمان خورشید حدود ساعت 7 و ?? دقیقه از جنوب شرق طلوع و در ساعت ?6 و ?? دقیقه در جنوب غرب غروب می کند. ملاحظه می شود که در منطقه گنبد کاووس زاویه تابش نوسانات زیادی دارد.
از دیگر عوامل موثر بر میزان انرژی دریافتی تعداد ساعات آفتابی می باشد. میزان ساعات آفتابی با توجه به فصول مختلف نوسانات زیادی دارد طوریکه میانگین بیشترین ساعات آفتابی با 6.?7? مربوطه به ماه ژوئن، سپس ماههای آگوست و جولای (9.270، ?.?6?) در رتبه های بعدی قرار دارند. و میانگین کمترین ساعات آفتابی با ?.??7 مربوطه به ماه فوریه و ماههای ژانویه و دسامبر (7.??7، 9.??7) دررتبه های بعدی قرار دارند. از نظر میانگین ساعات آفتابی در روز باز ماه ژوئن با میانگین 9.?0 ساعت، بیشترین ساعات آفتابی و ماه دسامبر با میانگین 8.? ساعت، کمترین ساعات آفتابی را دارا می باشد. براساس ردیف ششم جدول ماههای ژوئن، جولای، آگوست با حداکثر ساعات آفتابی ممکن طولانی ترین روزها و ماههای ژانویه، فوریه، دسامبر با حداکثر ممکن 30.9، ?0، ?0 کوتاهترین روزها را دارا هستند.که در جدول شماره (3 – ??) به خوبی نشان داده شده است.
جدول (3 – ??) میانگین تعداد ساعات آفتابی و نوسانات آن در ماههای مختلف (?0?? – ?993)

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جولای
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
میانگین(ساعت)

??7.7
??7.?
??7.8
?66.9
233.2
27?.6
26?.?
270.9
2??.?
220.3
?66.6
??7.9
انحراف معیار

2?.6
2?.?
33.8
??.6
36
32
??.3
??
27
?9
2?.8
26.7
ضریب تغییرات
??.66
?6.68
2?.?3
26.7?
??.??
??.78
?6.97
?6.6?
??.2?
8.6?
??.?2
?8.09
میانگین ساعات افتابی در روز
6.?
6.6
6.8
8.2
9.3
?0.9
?0.3
?0.7
8.6
8.?
7.?
?.8
حداکثر ساعات آفتابی ممکن(طول روز)
9.30
?0
?0.30
?2
?3
?3.30
??
?3.30
?3
?2
?0.30
?0
بیشترین ساعات افتابی به همراه تاریخ وقوع
?82 (20?2)
?83.6
(200?)
?96.2
(?998)
2?6.?
(2000)
287.3
(?998)
330.?
(20?0)
327.7
(20?0)
3?6.?
(20?2)
283.?
(20?0)
2?3.3
(20?2)
23?.?
(20?0)
2?6.2
(20?0)
منبع: نگارنده

نمودار (3-23) میانگین ساعات آفتابی ماهانه گنبد ( ?0?? – ?993)

نمودار (3-2?) روند تعداد روزهای آفتابی ماه ژوئن (20?2-?993)3-?-??- بررسی وضعیت باد9 در ایستگاه گنبد
باد یک پارامتر برداری است که دارای جهت و سرعت می باشد و به دلیل اختلاف فشار به وجود می آید. باد در روی زمین عامل مهمی برای تبادل گرما، رطوبت و غیره است. این امر از لحاظ اقلیمی در فراهم آوردن آسایش انسان یا اختلال در آنچه از لحاظ راحتی رفتار و چه از لحاظ گرمایی، در محیط بیرون و درون ساختمان نقش مهمی دارد (رازجویان، ?379). در مطالعات مربوط به طراحی اقلیمی باد غالب و نائب غالب برای کلیه ماههای سال شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند. باد غالب بادی است که از میان کلیه بادهای منطقه، در مقطع زمانی مورد نظر طراح، بیشترین تواتر را از سوی معین به خود اختصاص می دهد. باد نائب غالب نیز بادی است که تواتر آن از سویی معین در مقطع زمانی مورد مطالعه، بعد از باد غالب قرار دارد. به طور کلی گنبد در مسیر چندین باد قرار گرفته است که هر یک تاثیر خاص و متفاوتی در زندگی دارند. دسته اول بادهایی سرد و خشک که از شمال شرق به جنوب غرب می وزند و از سیبری منشاء می گیرند این جریان در زمستان ها عامل سردی هوا، ریزش برف، پدید آمدن یخبندان می شود و در اصطلاح علمی به ” سورتوک ” معروف می باشد. دسته دوم جریاناتی هستند که از غرب و جنوب غرب به شرق و شمال شرق می وزند و منشا مدیترانه ای و اطلس شمالی دارند که حامل رطوبت بوده و ابرهای باران زا را در سطح منطقه پراکنده می سازند به همین جهت میزان رطوبت از غرب به شرق کاهش می یابد این بادها به بادهای غربی معروف می باشند. دسته سوم جریانی به نام ” خوشاباد ” یا ” خشک باد ” است که از طریق دره های جنوب شرق استان (حد فاصل آزاد شهر تا جنگل گلستان) و در جهت جنوب شرق به شمال غرب (بادهای گرم و خشک) که غالبا در فصول پاییز و زمستان می وزد. بدیهی است وزش باد های غالب در سمت و جهت توسعه سکونتگاههای شهری تاثیر دارد (ساری خانی، سحر. پایان نامه دانشکده معماری پیام نور “مرکز گنبد کاووس ” ، دانشگاه پیام نور، صص 6- ??، ?389). این بادها و نحوه پی بردن به آنها از داده های آماری ایستگاه سینوپتیک گنبد کاووس در طی دوره آماری ?0 ساله (?0?? – ?993) مورد بررسی قرار گرفتند. این اطلاعات در جدول (3 – ??) و گلبادها نشان داده شده است.

جدول (3 – ??) خلاصه وضعیت جریان باد در گنبد کاووس (?0?? – ?993)
عناصر
جهت باد غالب
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه)
جهت باد نائب غالب
سهم باد آرام به درصد
تعداد دیده بانی
ماهها

ژانویه
شمال شرق
8.0
جنوب غرب
?9
?8?9
فوریه
شمال شرق
9.0
جنوب غرب
??
??98
مارس
جنوب غرب
9.0
شمال شرق
?0
?7?8
آوریل
جنوب غرب
8.0
شمال شرق
??
?670
می
جنوب غرب
8.0
غرب
39
?7?8
ژوئن
جنوب غرب
8.0
غرب
?0
?3??
جولای
جنوب غرب
9.0
غرب
37
?663
آگوست
جنوب غرب
8.0
غرب
??
??80
سپتامبر
جنوب غرب
6.0
غرب
?9
??80
اکتبر
جنوب غرب
?.0
غرب
?7
?3?6
نوامبر
شمال شرق
6.0
جنوب غرب
??
?670
دسامبر
شمال شرق
8.0
جنوب غرب
?8
?7?7
سالانه
جنوب غرب
8.0
غرب
??
3????
منبع: نگارنده

نمودار (3-2?) گلبادها و جهت باد غالب و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *