انتقال دادن فاکتورهای اقلیمی بر روی جدول بیوکلیماتیک می توان حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای کلیه ماههای سال یک منطقه را مشخص کرده و وضعیت حرارتی نقاط مذبور را از نظر آسایش انسان مورد ارزیابی قرار داد.

نمودار(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368
?-3- شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)
با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت های روزمره انسان در فضاهای محصور و بسته صورت می گیرد بنابراین لازم است شرایط آسایش انسان در فضاهای داخلی ساختمان نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که میزان تاثیر شرایط اقلیمی در وضعیت حرارتی فضاهای داخلی ساختمان به خصوصیات کالبدی آن بستگی دارد به طوری که جداره های مناسب ساختمان می تواند مانع ورود بخشی از گرما یا سرما به داخل ساختمان شود. بنابراین برای طراحی ساختمان در استفاده از شرایط مطلوب اقلیمی محیط در جهت ایجاد شرایط آسایش بیشتر در فضا های داخلی تاکنون معیار ها و شاخص های گوناگونی ایجاد شده که براساس شرایط بیوکلیمایی محیط طراحی کلی برای ساخت واحد های ساختمانی ارائه می دهند که می توان به شاخص ماهانی و گیونی اشاره کرد که هرکدام روش خاص خود را دارند و از فاکتورهای اقلیمی متفاوتی بهره می گیرند.

?-3-?- شاخص ماهانی
یکی از روش ها برای ارزیابی شرایط بیوکلیمایی ساختمانی محیط می باشد که معروف به جداول ماهانی که نخستین بار توسط کارل ماهانی در سال ?97? ارائه شد.
روش ماهانی متشکل از چند سری جدول است در جدول (2- ?) اطلاعات اقلیمی مانند متوسط های حداکثر و حداقل ماهانه دما و رطوبت نسبی و مقدار بارندگی هر ماه ثبت می شود و بر این اساس حدود تغییرات و میانگین این اطلاعات مانند متوسط نوسان ماهانه دمای هوا، متوسط رطوبت نسبی و گروه رطوبتی برای هر ماه تعیین می شود.
در جدول (2- 3) ابتدا با توجه به متوسط سالانه دمای هوا و گروه رطوبتی هر ماه، حدود آسایش در روز و شب آن ماه به دست می آید و سپس با مقایسه متوسط حداکثر ماهانه با حدود آسایش در روز و متوسط حداقل ماهانه با حدود آسایش در شب، وضعیت حرارتی هوا در روزها و شب های هر یک از ماههای سال تعیین می شود با توجه به وضعیت حرارتی هوا در هر ماه و اطلاعات ثبت شده در جدول (2- 3) نتایج جدول گروه (? – ?) به صورت شاخص هایی برای کل سال ارائه می گردد.
در جدول (?- ?) با توجه به کل شاخص ها اطلاعاتی در زمینه موارد مهم طراحی شامل شکل قرار گرفتن ساختمان و محافظت ساختمان در برابر باران ارائه می گردد و در جدول (?- 6) پیشنهادهایی در مورد جزئیات ساختمان (ابعاد بازشوها، موقعیت بازشوها، محافظت بازشوها در برابر شرایط خارجی، اجزای کالبدی ساختمان و جزئیات خارجی ارائه می نماید).
ویژگی های شاخص های ارائه شده در روش ماهانی
الف) شاخص های مربوط به وضعیت مرطوب
H1: این شاخص نماینده وضعیتی است که گرمای روز همواره با رطوبت نسبی زیاد (گروه رطوبتی ? و یا گروه های رطوبتی ? و3) و نوسان شبانه روزی کمتر دما (کمتر از ?? درجه سانتی گراد) است، در این وضعیت اقلیمی جریان محسوس هوا برای احساس آسایش ضروری است.
H2: این شاخص نماینده وضعیتی است که دما هوا در محدوده مطلوب قرار گیرد و رطوبت نسبی زیاد باشد (گروه رطوبتی ?) شخص در محیط احساس ناراحتی خواهد کرد و در این مواقع جریان هوا مطلوب خواهد بود.
H3: این شاخص نماینده وضعیتی است که باران و نفوذ آن به داخل ساختمان ایجاد ناراحتی می کند و معمولا در مواقعی که میزان بارش زیاد باشد (بیش از ??? میلیمتر) انتخاب می شود و نیاز به اتخاذ تدابیری در جهت محافظت از خطرات احتمالی آن در طراحی کل ساختمان ضروری است.
ب) شاخص های مربوط به وضعیت خشک
A1: این شاخص بیانگر وضعیتی است که نوسان دما زیاد باشد (بیش از ?0درجه سانتی گراد) و همچنین روز گرم و رطوبت نسبی هوا نیز کم (گروه رطوبتی ?و2و3) باشد ,وجود نوسان دما ایجاد ناراحتی کرده که نیاز است در طراحی ساختمان ها از مصالح با ظرفیت گرمایی متوسط به بالا استفاده شود.
A2: این شاخص در واقع بیانگر وضعیتی است که شب گرم با رطوبت نسبی کم (گروه رطوبت نسبی ?و?) همراه باشد در داخل فضاهای ساختمان ایجاد ناراحتی می کند، در این شرایط خوابیدن در هوای آزاد، از جمله راهکارهایی است در جهت رهایی از گرما.
A3: این شاخص بیانگر مواقعی است که دمای روز از حداقل دمای محدوده آسایش در شاخص ماهانی پایین تر باشد که در نتیجه سرمای محیط ایجاد ناراحتی می کند و راه مقابله با آن نیز استفاده از انرژی در جهت گرمایش فضاهای داخلی ساختمان خواهد بود.
جدول (2- ?) جدول ماهانی – منطقه آسایش شب و روز
معدل دمای سالانه
معدل رطوبت نسبی به %
گروه
بیشتر از ??
20 – ??
کمتر از 20

شب
روز
شب
روز
شب
روز

2?
?2
3?
2?
23
??
32
23
2?
?7
3?
26
3? – ?
?
2?
?2
27
2?
22
??
3?
22
2?
?7
3?
2?
?? – 3?
?
?9
?2
26
?9
2?
??
28
2?
23
?7
29
23
7? – ??
3
?8
?2
2?
?8
2?
??
2?
2?
2?
?7
27
22
??? – 7?
?
ماخذ: کسمایی، (?372)

جدول (2- 3) ارزیابی ماهانی
نام ایستگاه
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
متوسط دمای حداکثر

متوسط دمای حداقل

نوسان دما

رطوبت نسبی حداکثر

رطوبت نسبی حداقل

رطوبت نسبی متوسط

گروه رطوبت نسبی

بارندگی m.m

معدل دمای حداکثر

منطقه راحت روز حداکثر

منطقه راحت روز حداقل

معدل دمای حداقل

منطقه راحت شب حداکثر

منطقه راحت شب حداقل

وضعیت گرمایی روز

وضعیت گرمایی شب

شاخص های گرمایی

H1

H2

H3

A1

A2

A3

ماخذ کسمایی، ?37?

جدول (?- ?) وضعیت شاخص های گرمایی
سرد
گرم

گرم
وضعیت گرمایی روز

گرم یا معتدل

وضعیت گرمایی شب

200m.m

میزان بارندگی

? 2
?،2،3

?
3،2،?
گروه رطوبت

?0کمتر

?0بیشتر
معدل نوسان دما
A3
A2
A1
H3
H2
H1
شاخص ها

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

جمع شاخص ها
ماخذ کسمایی، ?37?

جدول (?- ?) پیشنهادات مقدماتی ماهانی
پیشنهادات
شاخص های وضعیت گرمایی

وضعیت خشک
وضعیت مرطوب

A3
A2
A1
H3
H2
H1

شیوه استقرار ساختمان
طول ساختمانها درامتدادشرق و غرب
?

??-?

?2-?

?2-??

معماری فشرده باحیاط
2
2-?

فضای بین ساختمان ها
مجموعه گسترده و باز برای استفاده از باد
3

?2و??
بالا به شرط جلوگیری از باد سرد و گرم
?

??-2
مجموعه فشرده
?

?-?
جریان هوا در داخل ساختمان
اتاق های منفرد برای استفاده از کوران دائم
6

?2-3

?-?

2و?
-اتاق های به هم چسبیده و پیش بینی جریان هوابه طورموقت در مواقع لازم
7

?2-6

?2-2

جریان محسوس هوالازم نیست
8

0-1
?
پنجره ها
پنجره های بزرگ ?? تا8?% شمالی و جنوبی
9
?

?-?

پنجره های بسیاربزرگ?? تا2?%
??
?-?

?2و??

پنجره های متوسط2? تا??%
??

کلیه
شرایط
دیگر

دیوارها
دیوارهای سبک- زمان تاخیرکوتاه
?2

2-?

دیوارهای سنگین اعم ازداخلی وخارجی
?3

?2-3

سقف ها
سقف های سبک با عایق حرارتی
??

?-?

سقف های سنگین-زمان تاخیربیش از8 ساعت
??

?2-6

خواب شبانه در هوای آزاد
فضابرای خواب شبانه ضروریست
?6

?2-3

حفاظت از باران
حفاظت درمقابل باران ضروریست
?7

?2-3

ماخذ کسمایی، ?37?

جدول (?- 6) پیشنهادات جزئیات معماری ماهانی
شاخص های وضعیت گرمایی
وضعیت خشک
وضعیت مرطوب
A3
A2
A1
H3
H2
H1

نام ایستگاه

وسعت روزنه ، نورگیر و پنجره
وسیع:8?-??%دیوارهای شمالی وجنوبی
?
?

?-?

متوسط:??-2?%مساحت دیوار
2
?2-?

?-2

کوچک:2?-??%مساحت دیوار
3

??-6

بسیارکوچک:2?-??%مساحت دیوار
?
3-?

?2و??

متوسط:??-2?%مساحت دیوار
?
?2-?

محل روزنه
دردیوارهای شمالی وجنوبی روبه بادودرارتفاع بدن انسان
6

?2-3

?-?

2-?
مثل بالادردیوارهای داخلی تعبیه شود
7

?2-6

?2-3
?
حفاظت روزانه
ارائه مستقیم خورشید محفوظ نگه داشته شود
8
2-?

درمقابل باران محاظت شود
9

?2-2

دیوارها و کف ها
ظرفیت گرمایی کم-سبک
??

2-?

سنگین بیش از 8 ساعت زمان تاخیر
??

?2-3

سقف ها
سبک-سطع منعکس کننده دوجداره
?2

2-?

?3-?
سبک-عایق بندی خوب
?3

?2-3

?-?

9-?
سنگین بیش از8 ساعت زمان تاخیر
??


?2-6

فضای خارجی
فضابرای خوابیدن درفضای آزاد
??

??-?

تدارک کافی برای ردکردن آب باران
?6

??-?

ماخذ کسمایی، ?37?

?-3-?-شاخص گیونی
جدول بیوکلیماتیک ساختمان از جمله معیارهایی برای آسایش داخل بنا می باشد که اولین بار توسط گیونی در سال ?969 و سپس در سال ?98? توسط نامبرده و ملین در دانشگاه کالیفرنیا تعدیل و تکمیل گردیده است. (فیض و قبادیان، ?380) در این روش خصوصیاتی که یک ساختمان نیاز دارد تا هوای داخلی آن تحت تاثیر شرایط اقلیمی در منطقه آسایش قرار گیرد در رابطه با شرایط و تغییرات هوای پیرامون ساختمان مشخص گردیده است. نمودار (?- ?) بررسی های انجام گرفته نشان داده که جدول بیوکلیماتیک ساختمانی که میزان سودمندی عناصر مختلف ساختمانی مفروض در شرایط اقلیمی مورد نظر را نشان می دهد مناسب ترین روش در ارتباط با اهداف مورد نظر در مطالعات زیست اقلیمی – ساختمانی می باشد. در این نمودار منطقه های متفاوتی مشخص شده که ویژگی ها و سمبل آنها در جدول شماره (? – 7) مشخص شده است. در این معیار آسایش انسان در داخل ساختمان با در نظر گرفتن تاثیر جداره ها به شرایط داخلی بنا و چگونگی دخالت عواملی چون برودت تبخیری آب، جریان هوا و ایجاد کوران در فضاهای داخلی و بهره گیری از انرژی حرارت تابش خورشید، مورد بررسی قرار گرفته و مرز شرایطی که بعد از آن استفاده از وسایل گرماساز و سرماساز ضرورت دارد تعیین شده است. بر طبق این معیار، محدوده آسایش برای فرد ملبس به پوشاک درون خانه و سرگرم فعالیت سبک یا استراحت حد فاصل دمای ?? و ?? درجه و رطوبت نسبی ?? ، 8? درصد است در دمای پایین تر از ?? درجه در صورت وجود تابش مستقیم خورشید و یا استفاده از مصالح مناسب آسایش تامین می شود لیکن در دماهای پایین تر از ?? تا ?? درجه، ایجاد آسایش بدون بهره گیری از وسایل گرماساز میسر نیست. بنابراین با انتقال (حداکثر درجه حرارت + حداقل رطوبت نسبی هوا) به عنوان گرمترین شرایط حرارتی و (حداقل درجه حرارت + حداکثر رطوبت نسبی هوا) به عنوان سردترین شرایط حرارتی، بر روی جدول گیونی می توان مناسب ترین سیستم ساختمانی یا مکانیکی لازم جهت تنظیم فضاهای داخلی ساختمان در آن شرایط را تعیین نمود.

نمودار (?- ?) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی (ماخذ کسمایی، ?368)
جدول (?- 7) راهنمای سمبل های نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی (رازجویان، ?367)
سمبل
مفهوم
N
محدوده منطقه آسایش
N’
محدوده شرایط قابل تحمل
M
حد شرایطی که استفاده از مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم در ایجاد منطقه آسایش در داخل ساختمان موثر است
M’
حد شرایط قابل تحمل در صورت استفاده از مصالح متناسب با اقلیم
V
حد استفاده از کوران در ساختمان های معمولی
V’
حداستفاده از کوران در ساختمان های معمولی
H
حد استفاده از کوران در ساختمان هایی که برای طراحی از تهویه مطبوع طراحی شده اند
H’
حد تاثیر مصالح در گرم نمودن ساختمان
EC
حد استفاده از مصالح متناسب با اقلیم در گرم نمودن ساختمان
EC’
حد استفاده از کولر آبی در ساختمان هایی با عایق کاری مناسب
AC
حدود شرایطی که تنها از تهویه مطبوع موثر است
D
محدوده ای که علاوه بر استفاده از تهویه مطبوع به دستگاه رطوبت گیر نیز احتیاج است
W
محدوده ای که در آن دستگاه رطوبت زن احتیاج است
S
محدوده استفاده از وسایل گرمازا
جمع بندی
در این فصل به اهمیت مطالعات بیوکلیمایی و روابط پیچیده بین عوامل اقلیمی و موجود زنده اشاره شد. و به منظور مطالعه روابط بین این دو در محیط داخل و خارج ساختمان یک سری معیارها و شاخص هایی معرفی گردید. از این معیارها برای ارزیابی وضعیت گرمایی یک مکان، تعیین مشکلات معماری مربوط به اقلیم آن مکان و تشخیص سیاست های مقابله با مشکلات معماری اقلیمی می توان استفاده کرد. از بین معیارهای موجود برای ارزیابی شرایط خارج ساختمان پن واردن و الگی معرفی گردید. برای تشخیص آسایش گرمایی درون ساختمان معیار ماهانی و گیونی معرفی شد. به کمک این شاخص ها می توان محدوده کارایی سیتم های مختلف مکانیکی و خورشیدی را در تامین آسایش انسان تعیین نمود.

3- ? – موقعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه
شهر گنبد کاووس یکی از شهرهای استان گلستان است، نام گنبد کاووس از نام قابوس بن وشمگیر یکی از حاکمان آل زیار (366-??3 هـ . ق) که از سال 3?? تا ?7? هجری قمری در گرگان و طبرستان حکومت داشتند گرفته شده است. جرجان در اثر تهاجمات تیموریان و مغول ها از بین رفت و بعدا شهر گنبد بنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *