سایر متغیرها

ساير متغيرها كه در ادبيات اقتصادي به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالي ذكر شد هاند، عبار تاند از رشد اقتصادي، سطح درآمد، جمعيت، مذهب، زبان و مشخصات نژادي و فرهنگي. استولز و ويليامسون  (2003 ) به نقش تفاو تهاي فرهنگي بر توسعه بخش مالي تأكيد كرد هاند. آنها شواهدي را ارائه داد هاند كه فرهنگ كشورها از طريق تغيير در حمايت و اجراي قانون حقوق سرمايه گذاران، توسعه بخش مالي را متأثر م يسازد. اهميت سطح درآمد كشور بر توسعه بخش مالي نيز در برخي مطالعات مورد تأكيد قرار گرفته است .جعفي و لونيون، (2008)

تجربه اصلاحات مالی کشورها تجربه اصلاحات مالی در کشورها در سهای زیادی را به ما می آموزد تا سیاستهای اصلاحات بخش مالی را به گونه ای تنظیم نما ییم كه با ساختار اقتصادی کشور سازگاری داشته باشد. انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص مي بايست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخشهای مختلف اقتصادی، وضعيت كلان اقتصادي در هنگام آزادسازي مالي. با بررسی تجربیات اصلاحات مالی برخی کشورهای مهم آسیایی و خاورمیانه در دو بخش اصلاحات در بخش مالی داخلی )بخش بانکی( و تحولات حساب سرمایه درمی یابیم که به طور کلی در فرايند آزادسازي مالي، در اكثر كشورها موارد زير مد نظر قرار گرفته اند:

− اصلاحات هنگامي انجام شده است كه اقتصاد از نظر وضعيت كلان باثبات بوده است؛

− اصلاحات در بخش حقيقي قبل از اصلاحات در بخش مالي انجام شده است؛

− كشورها براي انجام اصلاحات در بخش مالي داخلي، ابتدا نرخ بهره وام هاي بانكي و سپس نرخ بهره سپرد ه ها )با اولويت سپرد ههاي بلندمدت( را آزاد كردند؛

− كشورها براي انجام اصلاحات در بخش تحولات بين المللي سرمايه، ابتدا ورود سرمايه را آزاد كردند و آزادسازي خروج سرمايه در مرحله آخر انجام شده است؛

− اصلاحات نهادهاي قانوني و مالي در جريان اصلاحات بخش مالي انجام شده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران