متغیرهای دوگان حاصل از حل زیر مسأله بندرز هستند، این مقادیر در محدودیتهای برش به عنوان مقدار ثابت در نظر گرفته میشوند. معادله (4-19) برشهای شدنی بودن هستند که در صورتی که زیر مسأله شدنی نباشد به مسأله اصلی اضافه میشود. پارامترهای π ̂_ips^(1l^, )، π ̂_ips^(2l^, )، π ̂_js^(3l^, ) و π ̂_ks^(5l^, ) مقادیر متغیرهای دوگان حاصل از حل زیر مسأله بندرز هستند، این مقادیر در محدودیتهای برش به عنوان مقدار ثابت در نظر گرفته میشوند.
4-3-4- روند کلی الگوریتم تجزیه بندرز
شبه کد روند کلی الگوریتم تجزیه بندرز به شکل زیر است:

همانطور که از این شبه کد مشخص است، ابتدا باید یک جواب شدنی برای مسأله اصلی پیدا کنیم، این کار با استفاده از حل مسأله اصلی بدون هیچ نوع برشی انجام میشود، سپس جوابهای بدست آمده توسط مسأله اصلی به زیر مسأله داده شده، زیر مسأله حل میشود، در صورتی که زیر مسأله شدنی نباشد و جواب دوگان زیر مسأله بینهایت باشد، یک جهت بینهایت از دوگان گرفته با استفاده از این جهت یک برش شدنی بودن تولید شده این برش به مسأله اصلی اضافه میشود، در صورتی که زیر مسأله شدنی بوده و دارای جواب بهینه باشد، با استفاده از جوابهای بهینه زیر مسأله دوگان یک برش بهینگی تولید شده به مسأله اصلی اضافه میشود، در صورتی که جواب بدست آمده حد بالای بهتری بدست میدهد، حد بالا به روز میشود. سپس مسأله اصلی با استفاده از برش جدید دوباره حل شده حد پایین به روز میشود. این کار تا زمانی تکرار میشود که فاصله بین حد بالا و حد پایین از یک مقدار مشخصی کمتر شود.
این الگوریتم با استفاده از نرم افزار GAMS.23 توسعه داده شده نتایج اجرای آن برای حل مثالی که در فصل قبل ذکر شد، در جدول 4-3 گزارش شده است. همانطور که میدانیم حل مستقیم این مسأله توسط نرم افزار GAMS.23 نیاز به 109.118 ثانیه زمان داشت. همانطور که از این جدول برمیآید حل مسأله با استفاده از روش تجزیه بندرز نسبت به حل مستقیم مدل نیاز به مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در زمان کمتری انجام میشود. این موضوع نشان دهنده کارایی روش تجزیه بندرز است.
شکل 4-2 حدود بالا و پایین بدست آمده توسط روش تجزیه بندرز در طول تکرارهای مختلف را نمایش میدهد، همانطور که از این شکل برمیآید این روش پس از 17 تکرار به همگرایی میرسد.

جدول 4-3 نتایج حاصل از حل مثال عددی توسط روش تجزیه بندرز
مدل
تعداد کل متغیرها
تعداد کل محدودیتها
زمان اجرا (s)
مقدار تابع هدف
احتمالی
286786
31758
78.698
37235.000

شکل 4-2 همگرایی روش تجزیه بندرز

معمولا در تحلیلهای مدیریتی تعداد سناریوها نسبتا کم بوده تنها سناریوهای کلی بازار مورد بررسی قرار میگیرد. مثال ذکر شده با 1024 سناریو تنها برای مقایسه عملکرد روشهای پیشنهادی آورده شده است.
4-4- نتایج عددی
در این بخش مثالهای مختلف با در نظر گرفتن حالتهای مختلف برای تنوع محصولات و تعدد خرده فروشها توسط روش تجزیه بندرز پیشنهادی حل شده تحلیلهای مدیریتی انجام میشود. مثال مورد بررسی در این پایان نامه، دارای10 خردهفروش، 8 مکان بالقوه برای انبارتوزیع و 5 مکان بالقوه برای کارخانه است. شکل 4-3 مکان نسبی این عناصر را روی یک مربع فرضی نمایش میدهد.

شکل 4-3 مکان نسبی خرده‌‌فروش‌ها و مکان های کاندید برای انبارهای توزیع و کارخانه ها

4-4-1- حالت تک محصولی
برای حالت تک محصولی چهار سناریو برای تقاضا در نظر گرفته میشود: خیلی خوب، خوب، متوسط و بد. جدول 4-4 جزئیات این سناریوبندی را نمایش میدهد.
جدول 4-4 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خردهفروشها
احتمال
تقاضای خرده‌فروش
وضع آینده اقتصاد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.13
20
55
25
56
52
20
48
70
27
30
خیلی خوب
0.25
15
50
19
50
45
14
42
65
17
24
خوب
0.45
10
45
14
39
38
11
30
61
14
13
متوسط
0.17
5
40
10
33
32
7
26
40
8
10
بد

دادههای مربوط به هزینههای حمل و نقل بین کارخانهها و انبارهای توزیع و بین انبارهای توزیع و خرده فروشها به ترتیب در
جدول 4-5 و جدول 4-6 آورده شده است. حال با در نظرگرفتن این دادهها، این مسأله پس از 39 تکرار بندرز حل شده هزینه شبکه برابر 31466 واحد پول بدست میآید. نحوه همگرایی روش بندرز در شکل 4-4 نمایش داده شده است. پس از حل مسأله با حذف نقاط کاندید انتخاب نشده شبکه توزیع به شکل 4-5 نمایش داده شده است. همچنین نحوه برآورده شدن تقاضای خرده فروشها برای هر یک از سناریوها در شکلهای 4-6 تا 4-9 آورده شده است.

جدول 4-5 هزینه های حمل و نقل بین انبارهای توزیع و خرده‌‌فروش‌ها
خرده‌فروش
انبار توزیع

1
2
3
4
5
6
7
8
1
95
84
40
82
79
50
108
116
2
22
51
73
59
56
95
23
41
3
32
45
49
50
46
73
42
56
4
77
62
45
61
78
32
90
97
5
47
30
59
29
76
37
60
64
6
54
72
43
78
20
95
59
76
7
40
64
59
71
36
97
42
60
8
52
21
90
13
104
41
63
59
9
30
21
63
25
71
53
43
48
10
42
39
45
42
58
53
54
63

جدول 4-6 هزینههای حمل و نقل بین کارخانهها و انبارهای توزیع
انبار توزیع
کارخانه

1
2
3
4
5
1
60
64
104
95
77
2
69
88
99
88
83
3
23
62
30
29
11
4
73
95
99
88
87
5
28
25
69
69
28
6
78
117
73
61
84
7
69
65
116
107
85
8
83
83
127
117
100

شکل 4-4 نحوه همگرایی روش تجزیه بندرز برای مثال مورد بررسی

شکل 4-5 شبکه توزیع طراحی شده

شکل 4-6 نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی اول (وضع اقتصادی بد)

شکل 4-7 نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی دوم (وضع اقتصادی متوسط)

شکل 4-8نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی سوم (وضع اقتصادی خوب)

شکل 4-9 نحوه برآورده شدن تقاضای خردهفروشها برای سناریوی چهارم (وضع اقتصادی خیلی خوب)

از شکلهای 4-6 تا 4-9 برمیآید، میتوان به یک اولویتبندی برای تامین تقاضای خرده فروشها توسط انبارهای توزیع دست یافت، همانطور که از شکل 4-6، پیداست انبار توزیع شماره سه بیشترین درصد پاسخگویی به تقاضای خرده فروشها را داشته است و تمام تقاضاهای خرده فروشهای (1)، (4)، (10) و بخشی عمدهای از تقاضای خرده فروش (5) توسط این انبار تامین شده است، باقیمانده تقاضای این خرده فروش توسط انبار توزیع (2) تامین شده است، با افزایش تقاضای خرده فروشها در سناریوی دوم ظرفیت انبار توزیع (3) به درصد کمتری از تقاضای این خرده فروشها میتواند پاسخ دهد، همانطور که پیداست این کم شدن توان در کم شدن درصد تقاضای تامین شده خرده فروش (5) توسط انبار توزیع (3) نمود پیدا میکند. انبار جایگزین برای تامین این تقاضا انبار (2) است، به طور کلی مشاهده میشود که انبار توزیع (2) نقش جایگزین برای انبار (3) را دارد، زیرا در سناریو سوم با افزایش بیشتر تقاضای خرده فروشها انبار (3) قادر به پاسخ گویی به تقاضای خرده فروش (9) نبوده، انبار (2) تقاضای این خرده فروش را تامین میکند، این موضوع فرضیه جایگزین شدن انبار (3) توسط انبار (2) را حمایت میکند. به همین ترتیب میتوان تحلیلهایی روی اینکه اولویت تامین تقاضای یک خرده فروش با کدام انبار است انجام داد. همچنین در صورتی که انبار توان تامین تقاضای یک خرده فروش را به علت افزایش تقاضای خرده فروشها نداشته باشد، میتوان بهترین انبار توزیع جایگزین برای تامین تقاضای خرده فروش پیدا کرد.
4-4-2- حالت چند محصولی
در این بخش یک شبکه توزیع با دو محصول در نظر گرفته می‌شود. برای حالت چند محصولی نیز چهار سناریو برای تقاضا در نظر گرفته می‌شود: خیلی خوب، خوب، متوسط و بد. جدولهای 4-7 و 4-8 جزئیات این سناریوبندی را نمایش میدهند. سایر داده‌های مسأله از قبیل هزینه‌های حمل و نقل از انبارهای توزیع به خرده فروش‌ها و از کارخانه‌ها به انبارهای توزیع در جدول‌های 4-9 تا 4-12 آورده شده است.
جدول 4-7 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده‌‌فروش‌ها برای محصول اول
احتمال
تقاضای خرده‌فروش
وضع آینده اقتصاد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.13
97
43
83
36
39
49
100
82
45
43
خیلی خوب
0.25
88
32
73
24
31
40
92
74
37
35
خوب
0.45
78
20
62
14
22
30
84
66
27
26
متوسط
0.17
66
10
51
3
14
18
73
58
18
18
بد

جدول 4-8 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده‌‌فروش‌ها برای محصول دوم
احتمال
تقاضای خرده‌فروش
وضع آینده اقتصاد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.13
39
105
75
103
32
44
105
33
62
40
خیلی خوب
0.25
27
94
66
91
24
33
93
23
53
29
خوب
0.45
18
85
56
80
16
25
85
14
41
20
متوسط
0.17
8
76
47
70
4
13
74
6
30
11
بد

جدول 4-9 هزینه‌های حمل و نقل بین انبارهای توزیع و خرده‌‌فروش‌ها برای محصول اول
خرده‌فروش
انبار توزیع

1
2
3
4
5
6
7
8
1
95
84
40
82
79
50
108
116
2
22
51
73
59
56
95
23
41
3
32
45
49
50
46
73
42
56
4
77
62
45
61
78
32
90
97
5
47
30
59
29
76
37
60
64
6
54
72
43
78
20
95
59
76
7
40
64
59
71
36
97
42
60
8
52
21
90
13
104
41
63
59
9
30
21
63
25
71
53
43
48
10
42
39
45
42
58
53
54
63

جدول 4-10 هزینه‌های حمل و نقل بین انبارهای توزیع و خرده‌‌فروش‌ها برای محصول دوم
خرده‌فروش
انبار توزیع

1
2
3
4
5
6
7
8
1
191
168
80
165
158
100
216
232
2
45
103
146
118
112
190
46
82
3
65
90
99
101
93
146
84
112
4
155
125
91
122
157
65
181
194
5
95
60
118
59
153
75
121
129
6
108
145
87
157
40
191
118
152
7
80
128
118
142
73
194
85
121
8
105
43
180
27
209
82
127
118
9
60
42
127
50
143
107
87
97
10
84
78
91
84
116
107
109
127

جدول 4-11 هزینه‌های حمل و نقل بین کارخانه ها و انبارهای توزیع
انبار توزیع
کارخانه

1
2
3
4
5
1
60
64
104
95
77
2
69
88
99
88
83
3
23
62
30
29
11
4
73
95
99
88
87
5
28
25
69
69
28
6
78
117
73
61
84
7
69
65
116
107
85
8
83
83
127
117
100