باغ آمریکا با دیدگاه دیگری به مسئله می پردازد.امریکا بدون توجه به درگیریهای منطقه ای از جمهوری آذربایجان می خواهد تا پایگاه های نظامی خود را در این کشور مستقر کند و این در حالی است که در مقابل افرایش روابط دو جانبه ایران و ارمنستان سکوت اختیار می کند. امریکا نگران همکاری های کشورهای مسلمان منطقه از جمله آذربایجان، ترکیه و ایران با یکدیگر است. لذا با توجه به این نگرش این تحقیق قصد دارد تا به بررسی و واکاوی نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بپردازد وفرصت ها ، تهدیدها و راهکارهای موجود در این خصوص راشناسایی و در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه نماید.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
آنچه که تحقیق دراین زمینه را ضروری جلوه می دهد شناخت جاایگاه روابط ایران با جمهوری ارمنستان به لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نفوذ قدرتهای منطقه ای ، فرامنطقه ای ، اختلافات قومی و سرزمینی در منطقه ، گسترش حیطه نفوذ نهاد ها وسازمان های بین المللی (نظیر ناتوو …) به شرق از جمله مواردی است که امنیت و ثبات منطقه قفقاز را به مخاطره انداخته است. بنابر این لزوم افزایش کیفی روابط دو کشورایران و ارمنستان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از آنجایی که تحقیق خاصی تا کنون در این زمینه صورت نگرفته است موجب ایجاد انگیزه جهت انتخاب موضوع تحقیق گردید. به امید آنکه زمینه جهت تحقیقات بیشتر فراهم آید.

1-3-اهداف تحقیق
1- تبیین نقش و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
2- تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو کشور ایران و ارمنستان به منظور رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
3- تحلیل نقش فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

1-4-سؤال تحقیق
ارمنستان در توسعه ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران از چه نقشی برخورداراست؟

1-5- فرضیه های تحقیق
1. – کشور ارمنستان می تواند موجب توسعه حوزه ژئوپلتیک ایران در منطقه قفقاز گردد.
2. -ارمنستان می تواند در استراتژی مقابله ایران با پان ترکیسم موثرباشد.

1-6- روش تحقیق و مراحل انجام آن
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی به منظور ایجاد سهولت دربررسی مسائل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی جمهوری ارمنستان و با تأکید بر روش مطالعه کتابخانه ای و استفاده از نقشه، آمار و جدول استفاده گردیده است.شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از مجلات و شبکه جهانی اینترنت می باشد.این تحقیق در 5 فصل تنظیم شده است؛ فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: مبانی نظری تحقیق فصل سوم: تحلیل ژئوپلیتیک منطقه مورد مطالعه فصل چهارم: یافته های تحقیق فصل پنجم: نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها می باشد.

1-7-ادبیات تحقیق
در ارتباط با جمهوری ارمنستان تعدادی کتب ومقاله نگاشته شده است از جمله؛ روشندل (1375) درکتابی با عنوان: سیاست و حکومت در ارمنستان، که توسط وزارت امورخارجه ( موسسه چاپ و انتشار) منتشرگردیده به بررسی نقش حکومت و سیاست درکشورارمنستان پرداخته است.واعظی (1384) درکتابی با عنوان؛ ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ( بنیان ها و بازیگران )، که توسط وزارت امورخارجه به چاپ رسانیده به بحث وبررسی درارتباط با ژئوپلیتیک بحران درآسیای مرکزی وقفقاز، خصوصا” کشور ارمنستان پرداخته است . بیات (1380) درکتابی با عنوان؛ طوفان بر فراز قفقاز: نگاهی به مناسبات منطقه ای ایران، جمهوری ارمنستان و گرجستان در دوره نخست استقلال، که توسط وزارت امور خارجه منتشر گردیده است به بحث وبررسی درخصوص مناسبات ایران وارمنستان پرداخته ومسایل دوجمهوری وهمچنین جمهوری گرجستان رابه لحاظ تاریخی وسیاسی مورد ارزیابی قرارداده است. قیصری و گودرزی (1388) درمقاله ای مشترک با عنوان؛ روابط ایران وارمنستان (فرصت ها وموانع) که درمجله حقوق وعلوم سیاسی، سال دوم شماره 3سال به چاپ رسیده به بحث وبررسی منطقه قفقاز وروابط ایران وارمنستان پرداخته ومعتقدند منطقه قفقازاز گذشته های دور، چه به عنوان بخشی از سرزمین وچه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی دوملت واراده دوطرف وداشتن امتیاز همسایگی، همکاریهای گسترده اقتصادی، با جمهوری قفقاز جنوبی واز جمله ارمنستان داشته است. امکانات ونیازهای ارمنستان درزمینه های انرژی، حمل ونقل ، صنایع ومعادن، نیروی کارارزان،تخصص وتکنولوژی درساخت مصنوعات وموقعیت جغرافیایی این کشور ازیک سو وموقعیت مناسب ایران وتخصص وتجربه ایران دربهره برداری از معادن، داشتن تکنولوژی روز برای تولید برخی کالا، منابع غنی انرژی وراههای مواصلاتی گسترده از سوی دیگر، ظرفیت های مطلوب دوکشور برای گسترش همکاری های اقتصادی را فرآهم آورده است.
ا.کورتف (1999) درمقاله ای با عنوان: روابط ایران با ارمنستان از دیدگاه روسیه که توسط پروین معظمی گودرزی ترجمه گردیده ودرنشریه علوم سیاسی«مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز» تابستان 1377 شماره 22به چاپ رسیده است به بحث وبررسی روابط تجاری- اقتصادی ایران وارمنستان پرداخته است که شامل سیستم همکاری منطقه ای است که به تدریج نیرویی را در منطقه خزر تشکیل می دهد.طی چندسال اخیر تمایل برای توسعه روابط چندجانبه میان ایران ، ارمنستات وترکمنست
ان جایگاه خوبی داشته است. پس از کسب استقلال دلیل اصلی نزدیکی ارمنستان وترکمنستان، گاز طبیعی بوده و به دلیل وجود سوخت مایع، ترکمنستان یکی از شرکای تجاری مهم ارمنستان گردیده است. جوادی ارجمند و دولتیاری (1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ارمنستان در چهارچوب تئوریک اندرسون و طرح یک همگرایی منطقه ای بعد از فرآیند عادی سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه، چاپ درفصلنامه ژئوپلیتیک، با بهره گیری از روش تحلیل ژئوپلیتیک اندرسون سعی در بررسی روابط ارمنستان و ایران نموده اند. مدل اندرسون یک روش ژئوپلیتیکی در شناخت سیاست خارجی کشورهای کوچک با لحاظ نمودن نقش کشور بزرگ در همسایگی آنان است. هدف اصلی مقاله مذکور پاسخ به این سوال می باشد که چگونه می توان برای روابط ایران و ارمنستان بنیانی ژئوپلیتیک جستجو نمود. از سوی دیگر بعد از فرایند عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه سیاست خارجی ایران چگونه باید باشد.عسگری(۱۳۹۲) در کتاب خود تحت عنوان بالکان بازیگران تاثیر گزار چاپ موسسهفرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ضمن معرفی منطقه بالکان و به‌طور خاصبالکان غربی بی‌تردید، عنوان می نماید که این منطقه از جهات مختلف یکی از مناطق حساس و مهم در سطح جهان و عرصهبین‌‌لمللی است. این منطقه چندملیتی، چندقومی و چندفرهنگی که به موزائیک اقوام،ملل، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف مشهور است، چندین جنگ و بحران را در سطوح منطقه‌ای وجهانی تجربه کرده و ازاین‌منظر، منحصربه‌فرد است. این کتاب با معرفی اهداف وتلاش‌های بازیگران رقیب ج.ا.ایران، تلاش نموده تا شناختی موثر و کاربردی از اینمنطقه را در ذهن کارشناسان کشورمان ایجاد کند. واعظی (۱۳۸۲) در کتابی تحت عنوانمناقشه قره‌باغ: میراثی از چالش‌های قومی شوروی در خصوص چگونگیمواجهه با مسئله قومیت در دورانحکومت شوروی سابق ( به‌عنوان یک معضل ) واینکه در نخستین سال‌های شکل‌گیری اتحاد شوروی رهبران شوروی گرایش‌های قوم‌گرایانه افراطی روسیرا مورد سرزنش قرار می داده اند و در طول دوران اتحاد شورویاقتدارخویش را در ملیت‌های مختلف کشور به طرق گوناگون اعمال می‌کردند تا سرانجام به درگیری‌های قومی در گرجستان، آذربایجان،ارمنستان، بالتیک و دیگر نقاط اتحاد شوروی منجر گردید.ابراهیمی ترکمان(۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان نقش فرهنگ در توسعه روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی در ماهنامه چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی چاپ ۳۱تیر توضیح می دهد که پس از فروپاشیشوروی، کشورهایآسیای مرکزی فرصتی یافتند تا تعاملات فرهنگی با دیگر کشورها از جمله ایران ایجادکنند. هم‌آیینی و هم‌کیشی، قرابت جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی – تاریخی، اشتراکاتزبانی با برخی از اقوام این منطقه و امتیاز حضور ایرانیان مقیم در آسیای مرکزی واینکه فرهنگ ایرانی در منطقه ، فرهنگی غالب است، از جمله امتیازات جمهوری اسلامی ایران برایتفاهم و دوستی با این کشورها است. تاکید بر مشترکات می‌تواند در توسعه همگراییفرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه موثر باشد. حافظنیا و افشردی (1381) در مقاله ای تحت عنوان تحلیل ژئوپلیتیک قفقاز؛ بستری برای تدوین سیاست خارجی مناسب تردر فصل نامه جغرافیا – شماره 42مهمترین پیش نیاز برخورداری از یک سیاست خارجی موفق را آگاهی و شناخت عمیق از صحنه می داند. ژئوپلیتیک با بررسی عوامل تشکیل دهنده قدرت ملی کشورها، سلایق گوناگون بازیگران، ریشه یابی بحران های منطقه ای و تحلیل جایگاه منطقه در ژئواستراتژی قدرتها، درک لازم برای تدوین سیاست خارجی آگاهانه و سنجیده را فراهم می نماید.تحقیق حاضر در پی آن است که .نشان دهد، تحلیل و شناخت عمیق عوامل مثبت و منفی ژئوپلیتیکی، گامی ضروری و مفید در جهت تدوین مجموعه ای از روابط موفق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ایران و جمهوری ارمنستان جهت توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی ایران درمنطقه می باشد.

1-8-محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی
محدوده مورد مطالعه تحقیق مورد نظر جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران ومقطع زمانی از سال 2000 تا اکنون می باشد.

1-9-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق
در هر تحقیقی محدودیت ها و تنگناهایی وجود دارد و این تحقیق نیز خالی از محدودیت نیستواز جمله محدودیت این تحقیق کمبود کتب فارسی درارتباط با ارمنستان است ، که با تلاش و پشتکار این کمبودها مرتفع گردید.

1-10-اهداف کاربردی و بهره وران تحقیق
تحلیل موانع تحقق مناسبات ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان از اهداف کاربردی این تحقیق می باشد دستاوردهای این پایان نامه می تواند مورد توجه و بهره برداری سازمان ها و موسسات پژوهشی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه قرار گیرد.

1-11- جنبه نوآوری تحقیق
پس از فروپاشی شوروری (سابق) وشروع رقابت ایران وترکیه در قفقاز ، ارمنستان به عنوان زایده ژئوپلتیک، مانع تحقق پان ترکیسم به عنوان تنها کشور همسایه شمالی ایران گردید. لذا ، این کشور می تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در قفقاز پر رنگ تر نماید. تحلیل این موضوع در جغرافیای سیاسی می تواند به عنوان یک ایده جدید ژئوپلیتیک تلقی گردد.

1-12- واژه ها و مفاهیم
1-12-1-توسعه
در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد,2001)، بروکفلید در تعریف توسعه می گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر،
بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.به طورکلی توسعه جریانی است که درخود تجدید سازمان وسمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را دربرمی گیرد.
1-12-2- ژئوپلیتیک
به طور کلی ژئوپلیتیک برای اولین بار در سال 1898 توسط دانشمند علوم سیاسی به نام رودلف1 کلین وضع شده و به قسمتی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد و راتزل2 را بنیان گذار علم ژئوپلیتیک می نامند، آلفورد ماهان3 تفکرات ژئوپلیتیکی را تدوین کرده و به عنوان پدر علم ژئوپلیتیک خوانده شده است
1-12-3- منافع ملی
در مجموع تدابیر یک دولت غرض از دفاع از منافع یک ملت و یا دفاع از منافع مجموع اقوام ساکن در آن کشور، اقداماتی است در جهت تأمین منافع ملی. در واقع منافع ملی در اثر کار مداوم و هدفمند یک دولت واقعاً مردمی تأمین شده و از آن در جهت بهبود وضعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده مؤثر صورت می گیرد.
1-12-4- روابط بین الملل
دولتها، سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست. آنگونه که این روابط م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *