ه شود.
سوئه، تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.
مارتیمز جی آدلر، هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند.
جیمز مک واش، کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد.
ژول کارداتی، اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگ ترین خوش بختی جهان را دارید.
به وجود آوردن فرهنگ مطالعه در جامعه، مستلزم تدوین و اجرای برنامههایی است که عادت به مطالعه را رونق می بخشد. پس برای رسیدن به شرایط مطلوب چاره ای نداریم جز آن که عادت به کتابخوانی را از دوران کودکی در افراد ایجاد کنیم کتاب باید والاترین جایگاه را در گستره‌های فردی و اجتماعی دارا باشد؛ حال آنکه سودمندانه و به دلایلی گوناگون، اکنون کتاب از چنین موقعیتی به شایستگی در جامع? ما برخوردار نیست و هنوز مطالعه به عنوان یک نیاز دایمی برای همگان مطرح نمی‌باشد. این مسئله، با توجه به چنان پیشین? درخشان و درک ضرورتها و نیازهای این زمان، درخور تأمل فراوان است و بازنگری آن باید از اولویتهای زندگانی ما باشد (عبداله زاده،۱۳۸۷).
این پژوهش می تواند سبب شود تا برنامهسازان و مدیران رسانهها توجه خود را بیشتر به حوزه کتاب و کتابخوانی معطوف کرده و با پرداختن بیشتر به این مباحث در ترویج کتابخوانی تلاش بیشتری صورت بگیرد.

۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ پیرامون کتاب و کتابخوانی است.

۱-۴-۲ اهداف فرعی
۱٫ تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی.
۲٫ تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه.
۳٫ تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار.
۴٫ تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه.
۵٫ تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب وکتابخوانی به تفکیک گروههای برنامه.
۶٫ تعیین میزان تعداد برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ در سال ۱۳۹۱ در زمینه معرفی کتاب.
۷٫ تعیین میزان تعداد برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ در سال ۱۳۹۱ در زمینه نقد و بررسی کتاب.
۸٫ تعیین میزان تعداد برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ در سال ۱۳۹۱ در زمینه برنامههای قصهگویی و قصهخوانی.
۹٫ تعیین میزان برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز.

۱-۵ پرسشهای پژوهش
۱٫ میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی چقدر است؟
۲٫ میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه چقدر است؟
۳٫ میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار چقدر است؟
۴٫ میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه چقدر است؟
۵٫ میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع کتاب و کتاب¬خوانی به تفکیک گروههای برنامه چقدر است؟
۶٫ میزان تولید برنامههای معرفی کتاب در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ چقدر است؟
۷٫ میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع نقد و بررسی کتاب چقدر است؟
۸٫ میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ با موضوع قصهگویی و قصهخوانی چقدر است؟
۹٫ تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز چگونه است؟

۶-۱ فرضیههای پژوهش
فرضیه اول. بیش از ۴۰% برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره نشده است.
فرضیه دوم. پرداختن به مفاهیم کتاب، کتابخوانی در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ با جنسیت برنامهسازان ارتباط معنی داری دارد.

۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم پژوهش:

رادیو: رادیو یکی از وسائل ارتباط جمعی است که می توان آن را یک رسانه خواند. تماس با رادیو کاملاً غیر دیداری است. رموز رادیو صرفاً شنیداری اند و شامل صحبت، موسیقی، صداها(افکت)، می شوند . عرضه این رموز در رادیو باید به گونه ای باشد که مخاطب دچار ابهام نشود(کرایسل،۱۳۸۱، ص۴).

در این تحقیق رادیو به عنوان رسانه ای است که حافظ فرهنگ محسوب می شود و از آن به عنوان رسانهای تاثیر گذار و اطلاع رسان برای ایجاد بستری مناسب در امر کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی به کار گرفته خواهد شد.

برنامه رادیویی: برنامه رادیویی مجموعه ای است مرکب ازاصوات معنی دار متوازن منسجم؛ دربرگیرنده حداقل یک پیام پنهان یا اشکار که با توجه به فرهنگ جامعه خود برای جامعه زبانی یا جامعه معین آماری با مدتی ازپیش تعیین شده یا مقید به لحظه عرضه می شود(استاد نصرت ا… بابا یی، صدای ماندگار- ۱۳۸۹).

رادیو فرهنگ: رادیو سراسری فرهنگ در پی تصمیم معاون محترم وقت مبنی بر تخصصی شدن رادیوها در سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت نمود؛ این در حالی است که قبل از آن به عنوان کانال دوم رادیو، پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی را عهدهدار بوده است.
مخاطبان ا
ی
ن شبکه میتوانند جدیدترین مباحث فرهنگی و فکری را شنیده و با مسائل جاری ادبیات و هنر به صورت مطلوبی آشنا شوند. همچنین میتوانند مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی را از این شبکه دنبال کنند.
رادیو فرهنگ روی فرکانس FM:106 و AM:558 به صورت ۲۴ ساعته پخش میگردد.

کتابخوانی: مطالعه، خواندن هدفمند است وفرد مطالب را دسته بندی نموده و سپس حفظ می نماید، در مطالعه، فرد مطالب را به یاد میسپارد و یادآوری مینماید. خواندن هدفمند نیست و فرد ملزم به یاد سپاری و یاد آوری مطلب نیست مگر اینکه در خواندن مطلب، توجه و دقت نماید و بخواهد به حافظه بسپارد(سیف،۱۳۸۷).
البته مراد از کتابخوانی مطالعه به هر شکل و فرمت مواد خواندنی است .

کتاب: واژه “Book” در لغت به‌معنای کتاب، دفتر، نامه، مجلد، کتابچه و دفترچه آمده(حق شناس،۱۳۸۰) و اصطلاحا عبارت از مجموعه معلومات و اطلاعاتی است که با حجم‌های مختلف در یک و یا چند جلد خطی و یا چاپی، در یک نسخه یا بیشتر انتشار می‌یابد.(قاسمی، ۱۳۸۲)
طبق تعریف یونسکو، کتاب معمولاً‌ از ۴۸ صفحه بیشتر و به طور مستقل صحافی شده است. به کمتر از این مقدار جزوه یا رساله می‌گویند.(سلطانی،۱۳۷۹) این تعریف بیشتر مناسب کتاب‌های چاپی و دستنویس است و بر اساس شکل فیزیکی کتاب‌های سنتی ارائه شده است که وابسته به فن‌آوری‌های مورد استفاده در گذشته می‌باشد، از این‌رو جامعیت و مانعیت لازم را ندارد.(محسنی،۱۳۸۶) تعریف دیگری توسط ابرامی ارائه شده است: کتاب، یک رسانه گروهی است که در آن، مطالبی ضبط شده و قابل انتقال باشد و بازیابی مطالب آن از نظر زمان و مکان محدود نباشد.(ابرامی،۱۳۵۷) این تعریف از پاره‌ای جهات کامل‌تر از تعریف قبلی است. زیرا در آن محدودیت فیزیکی مانند چاپی یا دست‌نویس، الکترونیکی یا غیرالکترونیکی برای کتاب وجود ندارد و وابسته به فن‌آوری خاصی نیست و شامل بسیاری از کتاب‌های الکترونیکی نیز می‌شود.(محسنی،۱۳۸۶)

فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش

۲-۱ مبانی نظری
از گذشتههای دور، کتاب به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی مورد توجه بوده است. مطالعه و بهره گیری از تازههای علمی، در روح آدمی موثر است و سبب پیشرفت و تعالی خواهد شد. تجربه جهانی نشان میدهد که رشد و توسعه تمدنها، در رشد فکری و فرهنگی هر جامعه ریشه دارد و بدون رشد فرهنگ کتابخوانی در جوامع نمیتوان به تعالی هیچ تمدنی دل خوش کرد. بدون شک، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی موجب رشد فرهنگی و علمی هر کشوری خواهد شد(چهره و همکاران،۱۳۸۷).
“مطالعه” که فرهنگ لغت “عمید” آن را “اطلاع یافتن از چیزی با ادامه نظر در آن” معنی کرده است، نه تنها زیر بنای “پژوهش” و نخستین گام برای تحقیق است بلکه به عقیده کارشناسان جزء نیازهای روحی و معنوی انسان نیز محسوب می‌شود.
کتاب میراثی ماندگار، پدیده ای باشکوه و با ارزش و عنصری رشد آفرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر است. افتخار ما نیز در این است که فرهنگ باورهای دینی ما – یعنی آیین مقدس اسلام – مبتنی بر ارزش بینش و دانش و ارجمندی کتاب و نگارش است و خداوند منان معجزه ابدی آخرین و محبوب ترین فرستاده اش را یک کتاب قرار داده است، قرآن کریم سرامد همه کتابهای عظیم است. همچنین پیشینه فرهنگی ما و شمار کتابها و کتابخانه ها در عصر شکوفایی تمدن اسلامی و اهتمام دانشمندان اسلامی و ایرانی در پدید آوردن آثار ارزشمند جهانی، همه و همه ناظر بر اهمیت کتاب و کتابخوانی است.
در فرهنگ کهنسال و گهربار ایران اسلامی، کتاب همواره عزیزترین مونس و همراه آدمی بوده و اهل کتاب همواره از منزلتی ارجمند در یاد، خاطره و منظر عمومی جامعه برخوردار بوده اند.
با این وصف اگر در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی همتی مداوم و سنجیده به کار بسته نشود، سایه سستی و غفلت بر این رسانه نوشتاری مستولی خواهد شد و جای حضور و انس دلنشین و تعالی بخش کتاب را سرگرمیها و دل مشغولیهای کم ارج خواهد گرفت. در این میان، رسانه می تواند در پی نقش رسانای خویش همچون مدرسه ای بزرگ بر تمامی حیات انسانی پرتو اندازد و در ترویج فرهنگ والای کتابخوانی گام های موثری بردارد.
در عصر حاضر که آن را “عصر اطلاعات” میخوانند، به بهرگیری از منابع گوناگون اطلاعاتی به عنوان منابع مختلف تغذیه بشر توجه شده است. جوامع اطلاعاتی برای آنکه شهروندانی فرهیخته و با سواد داشته باشند، باید از راههای مختلف، اطلاعات مناسب و لازم را در اختیار آنان قرار دهند. با این روش، افراد در زمینههای گوناگون رشد رشد می کنند و علاوه بر داشتن تخصصهای مورد نیاز جامعه، از بینش و دانشی برخوردار میشوند که برای هر شهروند و برای گذراندن یک زندگی متفکرانه لازم است (رضوی، جعفری زاده و نوروزی، ۱۳۸۵).
اصل کلام این که فرهنگ کتاب خوانی بسیار ارزشمند است و باید کودک را از همان زمان طفولیت، با مطالعه و کتاب آشنا کرد. از همان زمان که مادر برای کودک لالایی می خواند، باید ذهن او را از طریق کتابهای مصور با تصویرخوانی آشنا ساخت و خاطره ای از کتاب در ذهنش به وجود آورد. نبودن کتاب در سبد مصرفی خانوادهها به هر دلیلی که باشد، نشانه ای از نبود فرهنگ کتابخوانی در جامعه است و باید با شناخت موانع کتابخوانی و رفع آنها کاری کرد که کتاب در فهرست نیازهای ضروری خانوادهها قرار گیرد. از سوی دیگر، همان گونه که کتابها، مجله ها و فرم های چاپی، افراد را در معرض اطلاعات متنوع قرار می دهند، رسانه های دیگری چون رادیو،تلویزیون، رادیو و اینترنت
به ما کمک میکنند دانش خود را در زمینه های گوناگون افزایش دهیم. (شهرآرای، ۱۳۷۳). رادیو، یکی از وسایل ارتباطی جذاب و نیرومندی است که معمولاً سرگرمی جالب توجهی برای گروه های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال است. آنها به دلایلی چون تفریح و سرگرمی، کسب آگاهی و مهارت یافتن در برقراری ارتباط اجتماعی، به گوش دادن برنامههای رادیویی میپردازند. وسایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو در تغییر ارزشها، سنت ها، باورها، اعتقادات و نگرش افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان نقش بسزایی دارند. اگر بتوان از طریق وسایل ارتباط جمعی، تغییر و تحول فرهنگی مناسبی به وجود آورد و جامعه را به سوی ارزشها و اعتقادات و باورهای صحیح هدایت کرد، می توان گفت زیربنای توسعه و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی فراهم آمده است. بر این اساس، رسانه های یاد شده در زندگی کودکان و نوجوانان نقش مهمی ایفا میکنند. از این رو، مطالعه و تحقیق درباره اثر رسانه ها بر ابعاد گوناگون شخصیت این قشر، اهمیتی شایان توجه دارد. رسانه های ارتباط جمعی به سبب داشتن ویژگیهای خاص میتوانند پیام مورد نظر فرستنده را در محیطی وسیع منتشر کنند. بدین ترتیب، تعداد مخاطبان بیشتری برای این رسانهها وجود دارد.
رسانههای ارتباط جمعی میتوانند در ترویج فرهنگهای سازنده موثر واقع شوند و کتاب را به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگی به جامعه بشناساند. رسانه میتواند تاثیر شگرفی در ترویج کتاب و کتابخوانی گذارده مردم را در جهت استفاده از منابع مکتوب فرهنگی و علمی تشویق نموده و در این راستا موجبات توسعه علمی- فرهنگی جامعه را موجب گردد.
امید است با بکارگیری روشهای تبلیغات رسانه ای نوین شاهد برانگیخته شدن ذوق و شور مطالعه در بین تمام اقشار جامعه باشیم(دهقانی،۱۳۸۹).

۲-۲ کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن
دین مبین اسلام و کلام الله مجید برای مطالعه و کتابخوانی و کسب علم ارزش و اعتبار خاصی قائل شده است. اهمیت کتابخوانی در اسلام به قدری است که معجزه پیامبر اکرم(ص) از نوع کتاب است و در این مقدس هم اولین آیاتی که بر پیامبر(ص) نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب، قلم، و علم توأم شده است.

۲-۲-۱ معانی اصطلاحی کتاب از دیدگاه قرآن
امروزه، آنچه در وهله نخست از لفظ کتاب به ذهن انسان متبادر میشود آن است که از چندین برگ نوشته دستنویس یا چاپی و مجلد پدید آمده باشد. اما این واژه در معنای اصطلاحی آن به هر چیزی که معانی و مفاهیم و دانش را ثبت و ضبط نماید و آن را منتقل کند با اینکه حتی صفحه و لوحی نداشته باشد و با قلم نیز نگاشته نشده باشد، اطلاق می شود. در قرآن کریم از سه دیدگاه معانی اصطلاحی کتاب مد نظر قرار گرفته است:
۱٫ اطلاقی که قرآن در لفظ “کتاب” کرده، کتابهایی هستند که مشتمل بر شرایع دین بوده و بر انبیاء علیهم السلام نازل شده است. “کتاب انزلناه الیک مبارک”۱٫ “این قرآن بزرگ کتابی مبارک و عظیم الشأن است که بر تو نازل کردیم”. “تلک آیات الکتاب و قرآن مبین”۲٫ “این است آیات کتاب خدا و قرآنی که راه حق و باطل را روشن و آشکار می کند”.
۲٫ اطلاقی که قرآن در لفظ “کتاب” کرده، کتابهایی هستند که اعمال بندگان را اعم از نیکی و بدی ضبط میکنند. “یوم تجد کل نفس ما عملت من خیرٍ محضراً و ما عملت من سوء”۳٫ “روزی که هر کس کار نیکو کرده همه را پیش روی خود حاضر بیند و آنچه بد کرده…”. “هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون”۴٫ “این کتاب ماست که به حق با شما سخن می گوید ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *