پرداخت. از ۶۳۲ مقاله، ۸/۵۶ درصد مقالات پژوهشی و ۲/۴۳ درصد غیرپژوهشی بودند. از مقالات پژوهشی کمترین تعداد (۸مقاله) در زمینه تاریخ کتابداری و بیشترین تعداد (۹۴مقاله) در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات و ۹۱ مقاله پژوهشی در زمینه خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی بود.
ژارولین و واکاری۱۵ (۱۹۹۳) پژوهشی با عنوان “ارزیابی کتابدای و اطلاع‌رسانی در سال ۱۹۸۵-۱۹۶۵: تحلیل محتوای مقالات نشریات کتابداری” انجام دادند. هدف تعیین پراکندگی موضوعی مقالات و تعیین روش‌های تحقیق به کار برده شده در آنها بود. جامعه مورد مطالعه ۱۴۲، ۳۵۹ و ۴۴۹ مقاله پژوهشی منتشر شده در نشریات هسته بود که به ترتیب در سالهای ۱۹۶۵، ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵ به چاپ رسیده بودند. یافته‌ها نشان داد که ۶درصد از کل مقالات به روش‌های تحقیق اختصاص یافته، ۸ درصد به جست‌وجوی اطلاعات، ۷درصد به ارتباطات پرداخته بودند. بیشترین مقالات تولید شده به موضوع خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی و ذخیره و بازیابی به ترتیب با ۳۰ درصد و ۲۵ درصد اختصاص داشت.
کاجبرگ۱۶ (۱۹۹۶) در “بررسی گرایش موضوعی مقالات منتشر شده در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانمارک طی سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۵۷” به این نتجیه دست یافت که گرایش موضوعی بیشتر مقالات مربوط به مباحث و فعالیت‌های سنتی کتابداری بوده و توجه به ابعاد نظری، ابزارها و رفتارها و فرایندهای اطلاع‌رسانی اندک بوده است.
یونتار و یالوی۱۷ (۲۰۰۰) در پژوهشی درباره تحلیل محتوای مقالات مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۹۴ به این نتیجه رسید که مقوله‌هایی چون “فن‌آوری” و “استفاده و خدمات” ویترین سه مقالات را به خود اختصاص داده‌اند.
کوفوگیاناکیس و سلاتر۱۸ (۲۰۰۴) تحقیقی با عنوان “تحلیل محتوای تحقیقات کتابداری” انجام دادند. هدف این مطالعه تحلیل محتوای نشریات سال ۲۰۰۱ کتابداری و اطلاع‌رسانی بود. جامعه پژوهش شال ۲۶۶۴ مقاله از ۱۰۷ نشریه کتابداری بود. نتایج نشان داد که ۳/۳۰ درصد مقالات پژوهشی بودند. در رده‌بندی موضوعی مقالات، هفت مقوله وجود داشت که به ترتیب از بیشترین تعداد به کمترین به این صورت بودند: دسترسی و بازیابی اطلاعات، مجموعه‌سازی، مدیریت، آموزش، مرجع، تاریخ کتابخانه‌ها، حرفه کتابداری.

۲-۱۵-۳ جمع بندی پیشینه پژوهش
در پژوهش‌هایی که اجمالی از آنها در پیشینه‌ها آمده است فقط رحمانی (۱۳۸۲) به موضوع کتابخوانی در روزنامه‌ها پرداخته است و ذوالقدری (۱۳۸۸) به موضوع کتاب و کتابخوانی در رمان‌های تألیفی توجه نموده است و حسن وند(۱۳۸۹) در پایان‌نامه خود به موضوع بررسی جایگاه و اهمیت کتاب و کتاب خوانی در قرآن و حدیث پرداخته است و رحمانی (۱۳۹۱) در پایاننامه خود به موضوع کتاب و کتابخوانی در روزنامه های کثیرالانتشار پرداخته است و همچنین در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۶) در پژوهشی با موضوع نظر سنجی از اساتید دانشگاههای تهران درباره کتاب و کتابخوانی توجه نموده اند.
در پیشینه‌های خارجی به تحلیل محتوای مقالات مجلات کتابداری بین از انواع آن در مجلات داخلی پرداخته شده است، مانند سینگ (۱۹۸۴)، کوپلان (۱۹۹۱)، ژارولین و واکاری (۱۹۹۳) و کوفوگیاناکیس و سلاتر (۲۰۰۴)؛ ولی اغلب آنها به طور کل به گرایش‌های موضوعی مقالات مندرج در نشریات کتابدرای پرداخته و به طور ویژه به موضوع این پژوهش نپرداخته‌اند. بنابراین به روش تحلیل محتوا روی منابع مثل روزنامهها و منابع دیگر انجام شده است ولی در مورد برنامههای رادیویی تا کنون کاری انجام نشده است.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه
از ارکان اصلی هر تحقیق یا اتخاذ هر تصمیمی، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل صحیح آن است. نخستین گام پس از تعیین مسئله تحقیق و انتخاب عنوان، انتخاب “راهبرد پژوهش” است. در واقع پرسش اساسی در این مرحله این است که اکنون برای پاسخ به پرسش ها از چه روشی باید استفاده نمود؟
در تحقیقات مختلف، متناسب با موضوع تحقیق روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این فصل به تشریح روش های مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است. در ابتدا روش پژوهش بررسی خواهد شد. پس از آن جامعه آماری پژوهش معرفی می گردد. سپس درباره ابزار و روش گردآوری اطلاعات توضیح داده می‌شود. در انتها به روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد.

۳-۲ نوع و روش پژوهش
این پژوهش از جمله تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا? انجام شده است. “تحلیل محتوا یک فن پژوهشی است که با استفاده از داده ها، استنتاجهای معتبر و تکرارپذیری در مورد زمینه و مفاد آنها به عمل میآورد” (کاپلان۲، ۱۹۶۴). وبر این فن را یک روش پژوهش می داند که از طریق برخی شیوه ها، استنتاج های معتبری از متن به عمل می‌آورد. این استنتاج‌ها در مورد فرستنده (فرستندگان) پیام، خود پیام و مخاطبان پیام است (وبر۳، ۱۹۹۰). شیوه مقولهبندی مورد استفاده برای این کار، باید از چنان ثباتی برخوردار باشد که هر فرد آموزش دیده ای بتواند همان نتایج را به دست آورد. “تحلیل محتوا شامل کار با داده ها و سازماندهی آنها، تجزیه داده ها به واحدهای قابل کنترل، ترکیب آنها، جستوجوی الگوها، کشف نکات مهم و آموختنی و این تصمیم است که در مورد محتوای آنچه که بررسی می‌شود، به دیگران چه خواهید گفت(بوگدان و بیکلن۴، ۱۹۸۲).
معمولاً روشهای تحلیل محتوا به دو رده کمی۵ و کیفی۶ تقسیم بندی می‌شود. در تحلیل کیفی بیشتر به بررسی محتواها پرداخته می‌شود و با وجود ابداع شیوه های کم
ی
، تحلیل های کیفی هم چنان مورد استفاده است (فاضلی، ۱۳۷۶). در این روش، واژه‌ها به ‌عنوان مجموعه‌ای از کمیّت‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند و عبارات و گاه حتی جملات و بندها نیز چنین نقشی پیدا می‌کنند. محقق براساس دانش خود یا مطالعه‌ای که انجام می‌دهد می‌کوشد تا دریابد آیا تک واژه‌ها، عبارات، جملات، یا بندها قادرند نماینده پیام‌هایی باشند. آنچه را محقق برای سنجش می‌پذیرد، واحد۱ می‌نامند. هرگاه تعدادی از واحدها در رده‌ای قرار گیرند که گروه همگنی را تشکیل دهند آن گروه را مقوله۲ می‌نامند. مقوله‌بندی در تحلیل محتوا اهمیت فراوان دارد و محقق را قادر می‌سازد تا هر مفهوم و نماینده آن را مشخص کند (باردن، ۱۳۷۵). در انتخاب مقوله‌ها معیارهایی نظیر تناسب، همگنی، عینیت، جامعیت، و مانعیت را می‌توان مدّ نظر قرار داد (فاضلی، ۱۳۷۶)؛ و تمهید معرف‌ها (شامل کلمات به کار رفته در آثار، جملات و عبارات، علائم و نشانه‌ها، و جز آن) و تهیه سیاهه کنترل (ساروخانی، ۱۳۷۵).
مراحل تحلیل محتوا، نخستین مرحله در تحلیل محتوا، تشخیص کلمات منفرد در برنامه است. تطابق میان “صورت‌ها۳” و “معانی۴” واحدهای زبان پیچیده است. مرحله دوم با جمله سروکار دارد، که نه تنها وابسته به معانی کلمات است، بلکه به ساختار آن نیز متکی است. در مرحله تحلیل ساختاری به فرایند انتقال متن برنامه توجه می‌شود.
در مرحله شنیدن و درک مطلب، “روان‌شناسی ادراک۵” بسیار اهمیت دارد؛ در مرحله استنباط و تأویل “روان‌شناسی شناخت۶″، “منطق۷″، و “زبان‌شناسی۸” کاربرد دارند، زیرا از تمام ظرفیت اطلاعاتی موجود در محتوای سند استفاده می‌شود؛ و در مرحله سوم، تحلیلگر محتوای متن تأویل‌ شده را مطابق با اهداف پژوهش توصیف می‌کند. در این مرحله، “خلاقیت تحلیلگر۹” اهمیت دارد و طی آن باید ساختار محتوای متن با توجه به اهداف آن روشن گردد (هوستی۱۰، ۱۳۷۳).
در این پژوهش برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کتاب و کتابخوانی به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی مفاهیم مرتبط با “کتاب و کتابخوانی” در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ، این برنامهها مورد شنود قرار گرفت و مفاهیم و واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی در هر برنامه مورد شمارش قرار گرفت. واحد تحلیل در این پژوهش، واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی در برنامههای مورد پژوهش است که با استفاده از نظرات صاحبنظران و اساتید راهنما و مشاور تهیه و در پیوست دو آورده شده است.

۳-۳ جامعه پژوهش
در غالب تحقیقات علمی، هدف محقق پیدا کردن شناخت نسبت به مسایل و پدیده های گوناگون است که این امر، با جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری مربوطه و تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده امکان پذیرخواهد بود. با توجه به آن که جمع آوری اطلاعات صحیح، متضمن صحت و دقت نتایج است لذا تعریف محدوده دقیق و درست جامعه آماری برای گردآوری داده ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این پژوهش، کل برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده است. و در ابتداد مقوله بندی تهیه شده است به شرح زیر:

مقوله
واژه
کتاب
آسیب شناسی کتاب
ادبیات کودکان و نوجوانان
توزیع کتاب
توسعه کتاب
خوانندگان کتاب
کتاب
کتاب الکترونیکی
کتاب جیبی
کتاب تفننی
کتاب داستان
کتاب درسی
کتاب درمانی
کتاب دیجیتالی
کتاب رمان
کتاب شفاهی

کتاب صوتی
کتاب غیر درسی
کتاب فروشی
کتاب کودکان
کتاب گویا
کتاب مرجع
کتاب مصور
کتاب و مواد خواندنی
نشر کتاب
معرفی کتاب
نقد کتاب
آثار ماندگار

کتابخوانی
آسیب شناسی کتابخوانی
ادبیات خواندن
توسعه خواندن
انگیزه خواندن
انگیزه مطالعاتی
ایجاد انگیزه مطالعاتی
ترویج کتاب خوانی
تشویق به خواندن
توسعه کتاب خوانی
خواندن
سرانه کتاب خوانی
علاقه به خواندن
فرهنگ کتاب خوانی
کتاب خوان الکترونیکی
کتاب خوانان

کتاب خواندن
کتاب خوانی
مشارکت والدین در خواندن

آموزش
آموزش فرهنگی
آموزش کتاب خوانی
آموزش مطالعه
آموزش مواد درسی
مهارت های آموزشی
مهارت های فراگیری

قصه ها و داستان
اسطوره ها
حکایت
داستان
قصه گویی
قصه ها

اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
تکنولوژی اطلاعات
فرهنگ و رسانه های گروهی
فناوری اطلاعات

مطالعه
ترویج مطالعه
ادبیات مطالعه
تشویق به مطالعه
توسعه مطالعه
خواندن تفننی
خواندن نوجوانان
درس خواندن
روش های مطالعه
روش های یادگیری
زمان مطالعه
سرانه خواندن
سرانه مطالعه
شیوه مطالعه
شیو ه های مطالعه
شیوه های نوین مطالعه
میزان مطالعه
مهارت های مطالعه

فراگیری و مطالعه
فرهنگ مطالعه
فن مطالعه
فنون مطالعه
فواید مطالعه و یادگیری
گسترش مطالعه
مطالعه ثمربخش
مطالعه
مطالعه صحیح
مطالعه کتاب درسی
مطالعه کتاب غیردرسی
مطالعه مفید
مطالعه و آموزش
مطالعه و فراگیری
مطالعه و یادگیری
مکان مطال
عه

کتابخانه ها
توسعه کتابخانه ها
خوانندگان و کتابخانه ها
کتابخانه
کتابخانه دیجیتالی
کتابخانه صوتی
کتابخانه گویا
کتابخانه مجازی
کتابخانه مرجع

فرهنگ
توسعه فرهنگی
شاخص های فرهنگی
فقر مطالعاتی

کمک درسی
کمک درسی
کنکور

پدیدآورندگان
مترجم

۳-۴ ابزار و روش گردآوری پژوهشها
برای گردآوری اطلاعات پژوهش کاربرگ (پیوست یک) و سیاهه وارسی (پیوست دو) طراحی شد. اطلاعات مربوط به هر برنامه، پس از شنود آن در کاربرگ وارد شده است. اطلاعات وارد شده در کاربرگ مربوط به زمان پخش برنامه، مدت زمان آن، تعلق گروهی(گروه فرهنگ و دانش – گروه فرهنگ و جامعه – گروه فرهنگ و اندیشه – گروه مطالعات فرهنگی – گروه فرهنگ و ادب – گروه فرهنگ و هنر و اداره کل نمایش)، ساختار برنامه (کلامی پیامی – نمایش – ترکیبی نمایشی – کلامی پیامی آوایی – روایی آوایی – مسابقه – پیامی – کلامی آوایی – کلامی- پیامی آوایی) و مشخصات کلی برنامه ساز است.
سیاهه وارسی مربوط به تعداد واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی به کار رفته در عنوان و متن برنامهها در برنامههای رادیویی مورد بررسی است. برای تهیه سیاهه وارسی، واژه‌های مورد نظر در سرعنوان موضوعی فارسی، اصطلاحنامه اصفا، دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی برای مشخص شدن دامنه کار، جستجو و مستند شدند. در پایان کار واژه های مستند شده یک بار هم در دو اصطلاحنامه بین المللی اریک و یونسکو جستجو شدند تا میزان انطباق واژههای مستند شده با این منابع بینالمللی کنترل شود.
خط مشی انتخاب واژه‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی در این پژوهش به این شکل بود. ابتدا موضوع یا مقوله های مورد پژوهش در منابع فوق الذکر مستند شدند. سپس واژههای اخص و مرتبط هر یک از
واژه های مستند شده نیز به سیاهه وارسی افزوده شدند. منبع اصلی برای مستندسازی سرعنوان موضوعی فارسی بوده است.
ترتیب مستند سازی به شرح زیر بوده است:
۱٫ جستجوی مقوله های اصلی پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی آنها، در “سرعنوان موضوعی فارسی” و مستند کردن آنها.
۲٫ استخراج واژه‌های اخص و مرتبط با مقوله های اصلی و افزودن آنها به سیاهه وارسی. به این ترتیب برای مقوله اصلی کتابخوانی، واژه های تندخوانی، خواندن، خواندن سریع، خواندن نوجوانان، خوانندگان و کتابخانه ها، درس خواندن، روشهای مطالعه، شیوه مطالعه، علاقه به خواندن، فراگیری و مطالعه، فن مطالعه، کتاب و مواد خواندنی، مشارکت والدین در خواندن، مشارکت والدین در خواندن کودکان، مطالعه و فراگیری، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌های فراگیری و مهارت‌های مطالعه استخراج شد. برای مقوله اصلی کتاب، کتاب درسی و توزیع کتاب اضافه شد.
۳٫ استفاده از “اصطلاحنامه سه زبانه اصفا” برای تکمیل واژههای مورد نظر در سیاهه وارسی. به این ترتیب که ابتدا واژههای اصلی و هم چنین واژههایی که به عنوان ارجاع آنها در سرعنوان آورده شده بودند در این اصطلاحنامه جستجو و مستند شد و واژه های اخص و مرتبط آنها نیز استخراج شد. به مقوله کتاب خوانی واژههای ترویج مطالعه، روش های یادگیری، قصهگویی، معرفی کتاب، نقد کتاب، مطالعه، کتاب درمانی و کتاب غیردرسی افزوده شد.
۴٫ مراجعه به “دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی”، البته تعداد کمی از واژه های مورد بررسی در آن وجود داشتند و فقط واژه کتاب الکترونیکی ذیل کتاب به سیاهه وارسی اضافه شد.
۵٫ با مراجعه به “دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی”، نیز تعداد کمی از واژه های مورد بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *