کند تا اصلاحات لازم را در بخش ها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد. اگر محقق دریابد که نتایج تحقیق آزمایشی پاسخگوی اهداف وی نمی باشد، باید نسبت به اصلاح و تغییر روش های کار و ابزار به کار گرفته شده اقدام کند و این کار را آنقدر ادامه دهد تا در نهایت روش ها و ابزار سنجش از روایی و پایایی و تناسب لازم برخوردار شوند.
– آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک تر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های سوال‌های پرسش نامه‌ و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول 3-2 مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سکاران،1388، 385).

K: تعداد سوالات پرسش نامه‌
k2S: واریانس پاسخ‌های همه آزمودنی ها به سوال k
برای سنجش پایایی پرسشنامه ، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت . بدین صورت که ابتدا تعداد 30 پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و جمع آوری و پس از وارد کردن داده ها ، ضریب پایایی ( آلفای کرونباخ ) محاسبه گردید . ضریب مورد نظر برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 79/0 و برای پرسشنامه مسئولیت پذیری 73/0 تعیین گردید . با توجه به اینکه مقدار به دست آمده از مقدار استاندارد تعریف شده 7/0 بیشتر می باشد، سوالات مذکور از هم پوشانی خوبی برخوردار بوده و پایایی پرسشنامه تائید می گردد. (ضریب پایایی محاسبه شده در پیوست ب می باشد)
3-6- مشخصات واحد پژوهش
ردیف
زمینه فعالیت واحد تولیدی
تعداد
1
تولید درب و پنجره upvc
2
2
تولید انواع روغن های صنعتی و مایعات روانکار
2
3
تولید دستگاه شتاب دهنده خطی
1
4
تولید انواع سیگار و سیگارت
1
5
تولید لوله های تلفیقی فلزی پلیمری
1
6
طراحی و ساخت سازنده های دریایی
2
7
پالایشگاه میعانات گازی
1
8
مجری طرح و پروژه های پایانه های نفتی
1
ردیف
زمینه فعالیت واحد تولیدی
تعداد
9
تولید پودر ماهی و روغن ماهی
1
10
بسته بندی مواد غذایی
1
11
تولید فرآورده های بیولوژیک
1
12
تولید انواع شناور فلزی، فولادی و فایبرگلاس
1
13
تولید سرب از طریق باطری قراضه
1
14
تولید قطعات پیش ساخته پلی استایرن
1
15
تولید رادیو پخش و آنتن خودرو
1
16
پرورش جلبک های خوراکی
1
17
تولید پوشاک
2
18
ساخت دکور های چوبی
1
19
تولید سیمان
1
20
تولید بلوک های پلی استایرن
1
21
تولید چای و کافی میکس
1
22
پالایشگاه قیر
1
23
تولید پروفیل های گالوانیزه
1
تعداد کل پرسنل 2000 نفر بوده و همانگونه که قبلا ذکر شد، هدف کارشناسان ارشد و مدیران شرکتها بوده، بنابراین از این تعداد، 322 نفر انتخاب شدند که در نهایت 203 پرسشنامه بازگردانده شد.
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش هایی که در تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :
1- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
این نوع آمار صرفا به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد آن را آمار توصیفی گویند (حافظ نیا، 1389،198). بر اساس آمار توصیفی از شاخص هایی مانند جداول توزیع فراوانی ، میانگین و واریانس جهت توصیف داده ها استفاده خواهد شد .

2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. به طور کلی در بحث آماری، هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد، آن را آمار استنباطی می خوانند (حافظ نیا، 1389،232). در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود. (حافظ نیا ، 242)
جهت پردازش اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده می شود. اطلاعات با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل می‌گردد. مهم ترین آماره‌های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از:
آمار استنباطی :
* آزمون k-s (کولموگوروف- اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن هر یک از توزیع های حاصل از سوالات
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف ، که به افتخار دو آماردان روسی به نام های اِ.اِن.کولموگوروف132 و اِن.وی.اسمیرنوف133 به این نام خوانده می شود ، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است . (آذر و مومنی ، 1387،310)
* استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین دو متغیر
همبستگی از ارزیابی تغییرات یک متغیر بر اساس تغییرات یک متغیر دیگر به دست می آید. به طور نظری اگر همبستگی بین دو متغیر مثبت باشد، میزان آن عدد 1 و اگر همبستگی بین دو متغیر منفی باشد ، مقدار عددی آن 1- می باشد. به هر حال، به هنگام ارزیابی همبستگی بین دو متغیری که انتظار می رود با هم متفاوت باشند، هیچکدام از این دو نمی تواند به صورت واقعی وجود داشته باشد. در حالی که دامنه همبستگی می تواند بین 1+ و 1- باشد، ما نیازمند آن هستیم که بدانیم
آیا یک ضریب بین دو متغیر معنا دار است یا نه، یعنی اینکه آیا صرفا به طور تصادفی روی داده است یا برای موجود بودن آن احتمال قوی وجود دارد؟ سطح معناداری P?%5 در پژوهش های علوم اجتماعی معمولا به عنوان سطح مرسوم پذیرفته می شود. یعنی در 95 مورد از 100 مورد می توانیم مطمئن باشیم که همبستگی معنادار یا واقعی بین متغیر وجود دارد و فقط 5 درصد احتمال وجود دارد که رابطه ای در بین نباشد. فرضیه ای را که مبتنی بر وجود یک رابطه مثبت یا منفی معنادار بین دو متغیر است، می توان با بررسی همبستگی بین آن ها مورد آزمون قرار داد. ضریب همبستگی پیرسون که میزان شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد (r) ، می تواند وقتی که مقیاس فاصله ای و نسبتی باشد، مورد استفاده قرار گیرد. (آذر و مومنی ، 1387)
فرمول 3-3 ضریب همبستگی را نشان می دهد.

مقادیر ضریب همبستگی پیرسون بین 1- و 1+ در نوسان است که علامت آن نشانگر جهت رابطه (مثبت یا منفی) می باشد .
* استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره
در حالی که ضریب همبستگی (r ) شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد، ولی به ما نمی گوید چه مقدار از واریانس موجود در متغیر وابسته را به هنگامی که چندین متغیر مستقل برای اثر گذاری همزمان بر آن دخالت دارند می توان تبیین کرد. برای مثال، وقتی انتظار می رود واریانس در یک متغیر وابسته x توسط 4 متغیر مستقل A ، B ، C و D تبیین شود، باید توجه داشت که نه تنها 4 متغیر مستقل، با درجات متفاوتی با متغیر وابسته همبستگی دارند، بلکه آن ها خود نیز با هم همبستگی دارند. وقتی که برای تبیین واریانس در متغیر A این متغیرها مشترکا در مقابل متغیر وابسته برگشت داده می شوند، هر یک از همبستگی ها در قالب یک ضریب (r) یا همبستگی چندگانه مضمحل می شود. مجذور ضریب (r) را R2 یا مجذور R می نامند که میزان واریانس متغیر مستقل است و توسط پیش بینی کننده ها تبیین می شود. این تحلیل را که در آن بیشتر از یک پیش بینی کننده مشترکا در برابر متغیر ملاک برگشت می شود با نام تحلیل رگرسیون چند متغیری می شناسند. (آذر و مومنی ،1387،255)

فصل چهارم
نتایج

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و درستی فرضیات تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. بنابراین پس از معرفی روش تحقیق، لازم است با استفاده از داده ها و روش های آماری، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شود. در این فصل داده های جمع آوری شده برای تاثید یا رد فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. جهت تحلیل یافته ها ابتدا داده های پژوهش (که در عملیات میدانی از طریق پرسشنامه جمع آوری شده بودند)، استخراج شده اند. سپس کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. در بررسی توصیفی داده ها، شاخص های آماری مربوط به هر یک از متغیر های تحقیق محاسبه می گردند در بخش آمار استنباطی به ترتیب از آزمونهایk-s جهت بررسی نرمال بودن داده ها، دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه معنی داری بین متغیرهای مورد پژوهش و از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه جهت شناسایی متغییرهای موثر بر متغییر وابسته مسئولیت پذیری استفاده گردیده است.

4-2- بخش اول: آمار توصیفی
4-2-1- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی:
در این مطالعه که به منظور بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی طراحی گردیده است، اطلاعات مربوط به متغیرهای زیر جمع آوری شده است:
1. جنسیت
با توجه به نتایج جدول، از 165 نفر شرکت کننده در مطالعه، 137 نفر( 83درصد) مرد، 28 نفر (17 درصد) زن هستند.

جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان بر حسب جنسیت
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد

جنسیت

مرد
137
83

زن
28
17

جمع
165
100

نمودار (4-1): توزیع شرکت کنندگان بر حسب جنسیت

2. تاهل
با توجه به نتایج جدول، از 165 نفر شرکت کننده در مطالعه، 55 نفر(33.3درصد) مجرد، 110 نفر(66.7 درصد) متاهل هستند.
جدول (4-2): توزیع شرکت کنندگان بر حسب تاهل
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد

تاهل

مجرد
55
33.3

متاهل
110
66.7

جمع
165
100

نمودار (4-2): توزیع شرکت کنندگان بر حسب تاهل

3. تحصیلات
با توجه به نتایج جدول، از 165 نفر شرکت کننده در مطالعه، 19 نفر (5/11 درصد) دارای مدرک دیپلم، 28 نفر (17درصد) دارای مدرک فوق دیپلم، 91 نفر ( 2/55درصد) دارای مدرک لیسانس، 25 نفر(4/16 درصد) دارای مدرک بالاتر از لیسانس هستند.
جدول(4-3): توزیع شرکت کنندگان بر حسب تحصیلات
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
تحصیلات
دیپلم
19
11.5

فوق دیپلم
28
17.0

لیسانس
91
55.2

بالاتر از لیسانس
27
16.4

جمع
165
100

نمودار(4-3): توزیع شرکت کنندگان بر حسب تحصیلات

4. سن
با توجه به نتایج جدول، از 165 نفر شرکت کننده در مطالعه ، 64 نفر (38.8 درصد) گروه سنی کمتر از 30 سال، 69 نفر (41.8 درصد) گروه سنی 40-30 سال، 26نفر (15.8 درصد) گروه سنی 50-41 سال، 6 نفر (3.6درصد) بالاتر از 50 سال هستند.
جدول (4-4): توزیع شرکت کنندگان بر حسب سن
متغیر
سطو
ح متغیر
فراوانی
درصد
سن
کمتر از30 سال
64
38.8

40-30 سال
69
41.8

50-41 سال
26
15.8

بالاتر از50 سال
6
3.6

جمع
165
100

نمودار (4-4): توزیع شرکت کنندگان بر حسب سن
5. سابقه
با توجه به نتایج جدول، از 165 نفر شرکت کننده در مطالعه ، 46 نفر (27.9 درصد) با سابقه کمتر از 5 سال، 54 نفر (32.7 درصد) با سابقه 5 تا 10 سال، 36 نفر (21.8 درصد) با سابقه 10 تا 15 سال، 18 نفر (10.9 درصد) با سابقه 15 تا 20 سال، 11 نفر (6.7 درصد) با سابقه بیشتر از 20 سال می باشند.
جدول (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
سابقه
کمتر از 5 سال
46
27.9

10-5 سال
54
32.7

15-10 سال
36
21.8

20-15 سال
18
10.9

بیشتر از 20 سال
11
6.7

جمع
165
100

نمودار(4-5): توزیع شرکت کنندگان درمطالعه بر حسب سابقه
4-2-2- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی :
جدول (4-6): نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناختی
نتیجه
تعداد
متغیرها
اکثریت پاسخ دهندگان ( 83%) مرد می باشند.
165
جنست
بیشترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان (7/66%) متاهل می باشند
165
تاهل
بیشترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان (8/41%) بین 30 تا 40 سال سن دارند.
165
سن
اکثریت پاسخ دهندگان (2/55%) دارای مدرک لیسانس می باشند.
165
تحصیلات
اکثریت پاسخ دهندگان (7/32%) بین 5 تا 10 سال سابقه خدمت دارند.
165
سابقه خدمت

4-2-3- آمار توصیفی متغیر های تحقیق

جدول (7-4): میانگین و انحراف معیار متغیر های تحقیق
متغیر ها
متغیر اصلی فرهنگ سازمانی
ابعاد فرهنگ سازمانی
مرد سالاری- زن سالاری
فرد گرایی- گروه گرایی
اجتناب از عدم اطمینان
توجه به زمان
فاصله قدرت
میانگین
3.5075

2.8462
3.9952
3.0963
3.6121
3.8061
انحراف معیار
.80600

.74036
1.13028
1.01942
.89860
1.07532
متغیر ها
متغیر اصلی مسئولیت پذیری اجتماعی
ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی
اقتصادی

قانونی

اخلاقی

فداکاری

زیست محیطی
میانگین
3.1466

2.8462
3.9952
3.0963
3.6121
3.8061
انحراف معیار
.80545

.74036
1.13028
1.01942
.89860
1.07532

همان گونه که از جدول(7-4) نمایان است؛ در مورد متغیر فرهنگ سازمانی بیشترین میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد فردگرایی- گروه گرایی و کمترین مربوط به بعد مردسالاری- زن سالاری می باشد و در مورد متغیر وابسته مسئولیت پذیری اجتماعی بیشترین میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد قانونی و کمترین مربوط به بعد اقتصادی می باشد.
4-3- بخش دوم: آمار استنباطی
4-3-1- بررسی و آزمون فرضیات تحقیق
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه های تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS ، ابتدا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آزمون ها و ضریب همبستگی بین هر یک از متغیرها در سطح تشخیص 5 درصد خطا و اطمینان 95 درصد در جدول (4-7) نشان داده شده است.

جدول (4-7): ضریب همبستگی پیرسون
متغیر وابسته
متغیر مستقل
ضریب همبستگی
Sig
نتیجه آزمون
مسئولیت اجتماعی
فرهنگ سازمانی
82/0
000/0
تائید فرضیه

فاصله قدرت
57/0
000/0
تائید فرضیه

جهت گیری بلند مدت- کوتاه مدت
61/0
000/0
تائید فرضیه

اجتناب از عدم اطمینان
86/0
000/0
تائید فرضیه

فرد گرایی- گروه گرایی
625/0
000/0
تائید فرضیه

مردسالاری- زن سالاری
88/0
000/0
تائید