کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سه روش را می¬توان عنوان کرد: نخست نگرش از پایین به بالا که در این روش فناوری برای استفادۀ کارکنان سطوح پایین(عملیاتی) سازمان است و اطلاعات تا هنگامی که برای کاربردی مفید واقع گردد در سطوح مختلف انباشته می¬شود. بدیهی است که این اطلاعات ممکن است نقش چندان بایسته¬ای در برنامه¬های راهبردی سازمان ایفا نکند. اما نگرش دوم از بالا به پایین است. بر پایه این روش، نگرش راهبرد سازمان برای تصمیم گیری¬های بازاریابی با ارائه خدمات و توجه به این مسائل مطرح می¬شود، و این سؤال¬ها که اطلاعات لازم برای انتخاب راهبردهای منطقی کدامند؟ چه نوع فناوری اطلاعاتی برای حصول به چنین هدف¬هایی لازم است؟ و منابع چگونه باید به تحصیل هدف¬ها تخصیص یابند؟ نگرش سوم درون- برون سازمانی نامیده می¬شود که در آن ارتباطات اطلاعاتی بر اساس انتقال و برقراری روابط سازمان¬ها از درون به برون و بالعکس تنظیم می¬شود و اطلاعات مبادله می¬شود سازمان¬هایی که اطلاعات خود را برای دیگر نهادها تهیه می¬کنند از این نوع نگرش طراحی می¬توانند استفاده کنند.( مومنی ، 1380 )
فی المثل به بررسی سه نمونه از نظام¬های اطلاعات می¬پردازیم. در هر شرکت تولیدی نظام¬های اطلاعاتی با تکیه بر ردیابی و نظارت بر عملیات فروش به ارزیابی عملکرد فروشندگان و واحدهای فروش و بازاریابی می¬پردازد، مانند: میانگین زمان تحویل کالا، درصد کالاهای معیوب و هزینه¬های حمل و نقل. از این رو، نظام اطلاعاتی معرف آن است که چگونه بهترین روش فروش و فروشندگان را انتخاب کنیم. حال نظام اطلاعاتی دیگری را بررسی می¬کنیم، یعنی حذف فروشندگان و عرضه کالا به طور مستقیم و از طریق فناوری مدرن، بازرگانی و تجارت الکترونیکی. به عبارت ساده سفارش کالا با نظام دریافت سفارش¬ها که مستقیماً به تولید کننده انتقال می¬یابد. اگر چه این نظام هزینه بالاتری را در بر دارد کاربرد آن در شرکت سبب می شود که فروش شرکت به راحتی ظرف چند سال تغییر یابد (توجیه چنین امری این است که مدیریت را برای سرمایه-گذاری در نظام اخیر تشویق می¬کند). اما اگر به منظور آگاهی بیشتر مشتریان با نظام اطلاعاتی ویژه¬ای مانند روابط عمومی اطلاعات دیگری نیز در اختیار آنان قرار گیرد، جزو ارتباطات درون و برون سازمانی محسوب می¬شود. نتیجه اینکه انتخاب نظام باید مستقیماً با هدف¬های راهبردی سازمان هماهنگ باشد و آثار آن به اینکه انتخاب نظام باید مستقیماً با هدف¬های راهبردی سازمان هماهنگ باشد و آثار آن به اینکه انتخاب نظام باید مستقیماً با هدف¬های راهبردی سازمان هماهنگ باشد و آثار آن به صورت ملموس برای مدیریت بیان شود.(باقری و کاظمی ، 1387 )