1-4- ادبیات موضوع 5
1-5- هدف پژهش 7
1-6- فرضیه 8
1-7-عملیاتی کردن فرضیه و تعریف مفاهیم 8
1-7-1-متغییرهای پژوهش 9
1-7-2-مدل تحلیلی فرضیه 10
1-8-روش آزمون 12
1-9- پیامدهای اثبات فرضیه 12
1-10- محدوده زمانی و مکانی 12
1-11-ساماندهی پژوهش 13

فصل دوم : بنیان‌های مفهومی و نظری
2-1-طرح موضوع 15
2-2-نظم منطقه‌گرایانه سیستم نوین 17
‌2-3- بازدارندگی در نظم منطقه‌گرایانه 20
2-4-کالبد شکافی نظریه بازدارندگی 22
2-5-منطق بازدارندگی 23
2-6-راهبرد های بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه (سیستم دفاع) 28
2-7-سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی 29
2-8- سامانه موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی 30
2-9-معادله دفاع تهاجم و و امنیت منطقه‌ای 33
عنوان صفحه

2-10-سامانه‌های موشکی و کارکرد آن درسازه‌های فیزیکی بازدارندگی 37
2-10-1-نقاط هدف در انواع بازدارندگی 37
2-10-2-کارکرد سامانه‌های موشکی بر اساس نقاط هدف 38
2-11-کارکرد سامانه های موشکی در شرایط ثبات و بی ثباتی بازدارندگی 41
2-12-کارکرد سامانه‌های موشکی در نظم‌های منطقه‌ای و جهانی 41
2-13-نتیجه‌گیری و ارائه مدل نهایی 44

فصل سوم: نگرش تاریخی بر سامانه‌های موشکی
3-1-طرح موضوع 47
3-2-قابلیت‌های موشک 49
3-2-1سامانه های موشکی آمریکا و شوروی (سابق)
3-2-2-سیاست آمریکا با روش مرحله به مرحله تطبیقی((P.A.A 51
3-2-3-چشم‌انداز راهبردی سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا 54
3-2-4-سامانه‌های موشکی آمریکا و بررسی زوایای گوناگون 57
3-2-5-هزینه‌های نظامی ایالات متحده 64
3-2-6-تحول نظامی در عصر تکنولوژی نوین 71
3-2-7-سیستم دفاع موشکی روسیه 74
3-2-7-1-سامانه‌های موشکی شوروی سابق و بروز تنش در روابط دو ابر قدرت 74
3-2-7-2-هزینه‌های نظامی شوروی سابق 77
نتیجه گیری 78

فصل‌ چهارم: امنیت منطقه‌ای ج.ا. ایران و سیستم‌های دفاع موشکی
4-1-طرح موضوع 80
4-2- بازدارندگی در نظم منطقه‌‌ای خاورمیانه 83
4-3- سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی در خاورمیانه 84
4-4- کالبد شکافی سیستم بازدارندگی در منطقه خاورمیانه 86
4-5- معادله دفاع- تهاجم در سیستم بازدارندگی خاورمیانه و ج.ا. ایران 87
4-6- راهبردهای بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه در منطقه خاورمیانه و ج. ا. ایران 90
4-7- سامانه‌های موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی و نظم منطقه‌ای خاورمیانه 97
4-8-ایران 97
عنوان صفحه

4-8-1ویژگی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ج . ا . ایران 97
4-8-2- رژیم صهیونیستی و سامانه های موشکی 102
4-8-3- عربستان سعودی و سامانه های موشکی 103
4-8-4-ترکیه و سامانه های موشکی 105
4-9-تاثیر سامانه‌های موشکی بر مدل فیزیکی بازدارندگی منطقه‌ای خاورمیانه و ج. ا. ایران 107
4-10-معادله ثبات و بی‌ثباتی راهبردی در خاورمیانه و ج. ا. ایران 108
4-11-نتیجه‌گیری و مدل تحلیلی کاربردی 110
4-11-1- سیاست‌های پیشنهادی 113

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی 117
منابع انگلیسی 122

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول شماره 1: کارکرد سامانه‌های موشکی در شرایط ثبات و بی‌ثباتی 42
جدول شماره 2: کشورهای جهان و تعداد موشک‌ها 69
جدول شماره 3کشورهای جهان و تعداد موشک‌ها 70
جدول شماره4: کشورهای جهان و تعداد موشک‌ها 71
جدول شماره 5: هزینه‌های نظامی منطقه از تولید ناخالص داخلی 96
جدول شماره 6: راکت‌ها و موشک‌های ایرانی 101

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل شماره 1: متغیرهای پژوهش 9
شکل شماره 2: مدل تحلیلی فرضیه 11
شکل شماره 3: مدل استراتژی مخاصمه شلینگ 25
شکل شماره 4: فرصت‌های دفاع استراتژیک 27
شکل شماره 5 : نظام بین‌الملل و یا منطقه‌ای 28
شکل شماره 6: کشورهای با بالاترین هزینه نظامی در سال 2012 33
شکل شماره 7: امنیت در محیط آشوب 34
شکل شماره 8: آناتومی تهدید موشکی تاثیرگذار 35
شکل شماره 9: اهداف سامانه‌های موشکی 40
شکل شماره 10: انواع بازدارندگی 43
شکل شماره 11: لزوم سامانه‌های موشکی 45
شکل شماره12: ساختمان موشک 50
شکل شماره13: ابزارهای بازدارنده آمریکا 56
شکل شماره14: دفعات توزیع موشک بالستیک در ثانیه 58
شکل شماره 15: نتایج حاصله ازخطاهای ارزیابی کشتار(به حداقل رساندن کشتار) 58
شکل شماره 16 : منطقه تحت پوشش جنبش EPAAبا موشک آهسته‌تر 59
شکل شماره17 : منطقه تحت پوشش جنبش EPAA با موشک سریعتر 59
شکل شماره18 : دسترسی به پوشش موشکی کند و دیدبانی و ردیابی محلی 60
شکل شماره19 : دسترسی به پوشش موشکی سریع و دیدبانی و ردیابی محلی 60
شکل شماره 20: ردیابی‌های قبل از 100 ثانیه (خیلی واقع بینانه) 61
شکل شماره 21: پوشش دفاعی برای اسرائیل با موشک با بردکمتر 61
عنوان صفحه

شکل شماره 22: پوشش دفاعی برای ژاپن با موشک با برد برد کمتر 62
شکل شماره23 : ارزش بالقوه دفاع منطقه ای 63
شکل شماره 24: اهداف دفاع سنتی موشک‌های بالستیک 63
شکل شماره 25: افزایش هزینه‌های نظامی از
سال 1998 الی2007 65
شکل شماره 26: هزینه و دفاع u.s 2006-2010 65
شکل شماره 27: هزینه های نظامی جهانی بر اساس منطقه 2003-2012 65
شکل شماره 28: مخارج نظامی جهان،2012- 1988 66
شکل شماره 29: تغییرات سالانه هزینه های نظامی قدرتهای در حال ظهور 66
شکل شماره 30: کشورهای مهم دارای موشک‌های بالستیک 67
شکل شماره 31: پرتاب موشک بالستیک و مسلح به سلاح هسته‌ای از زیر آب 67
شکل شماره 32: کنترل پهباد 73
شکل شماره 33: کمربند ون آلن 74
شکل شماره 34: رادار 74
شکل شماره 35: اقدامات ضد دسترسی 75
شکل شماره 36: بازدارندگی مثلثی 90
شکل شماره 37: استراتژی بازدارندگی مثلثی 91
شکل شماره 38: هزینه‌های نظامی کشورهای جنوب خلیج فارس 95
شکل 39: مقایسه مخارج نظامی 1989-2011 96
شکل شماره 40: پیامدهای سامانه‌های دفاع موشکی بر امنیت ج.ا. ایران 100
شکل شماره 41: موشک‌های ایران 101
شکل شمار 42: موشک‎‌های بالستیک بین قاره‌ای ایران و رژیم صهیونیستی 101
شکل شماره 43: سازماندهی نیروی هوایی اسرائیل در سال 2010 103
شکل شماره 44: حملات تلافی جویانه موشک‌های بالستیک ایران 104
عنوان صفحه

شکل شماره 45: هزینه های تطبیقی ??در نیروهای نظامی و فروش تسلیحات 105
شکل شماره 46: آمار مقایسه‌ای برخی موشک‌های منطقه خلیج‌فارس 106
شکل شماره47: مدل تحلیلی کاربردی 115
شکل شماره 48: تاثیر سامانه‌های موشکی بر امنیت 116
شکل شماره 49: پدافند غیرعامل 117

فصل اول

مقدمه

1-1-طرح موضوع

سیستم سپر دفاع موشکی از سوی ابر قدرت‌های شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.کشورهای آمریکا و شوروی با توجه به توان نظامی و قدرت بازدارندگی خود، این سیستم جدید و پیشرفته را بعنوان یک اهرم فشار موثر برگزیدند، ایالات متحده آمریکا در این عرصه به عنوان پیشتاز موضوع سپر دفاع موشکی، از سال 1950م ابتدا با طرح پیشنهادی پنتاگون به آیزنهاور موسوم به “نایک زئوس” مطرح گردید و سپس طرح رونالد ریگان موسوم به “ابتکار دفاع استراتژیک” یا “جنگ ستارگان” و پس از آن طرح بوش پدر بود که به نام “سیستم دفاع در برابر حملات محدود” شهرت یافت با ورود کلینتون به جایگاه ریاست جمهوری امریکا طرح دفاع ضدموشکی کلینتون ، زنجیره‌ای از صدها موشک رهگیر در برخی از پایگاه‌های زمینی آمریکا مستقر می‌شدند تا موشک‌های دشمن هنگامی که در مراحل اولیه پرتاب هستند و هنوز به حالت بالستیک در نیامده اند، قبل از رسیدن به خاک امریکا به کمک شبکه هشدار دهنده‌ای متشکل از رادارها و ماهواره‌ها رهگیری شده و مورد هدف قرار گیرند (آجورلو، 1386).
البته آزمایش‌های زیادی صورت گرفت لکن این طرح نیز آن‌طور که تصور می‌شد اهداف مورد نظرشان را تامین نکرد و این طرح نیز عملا موفق نبود.
علی رغم صرف هزینه‌های زیاد اکثر این طرح-‌ها برروی کاغذ باقی ماندند و هیچگاه عملیاتی نگردیدند. اما یکی از مهم‌ترین طرح‌های مطرح شده ، طرح سپر دفاع موشکی آمریکا یا جنگ ستارگان در زمان بوش پسر مطرح گردید. این طرح نظامی که قرار است تا سال 2020میلادی اجرا گردد به طرح ضربه سریع جهانی موسوم(PGS) 1 گردیده است این طرح در ابتدا درسال 2001 در وزارت دفاع آمریکا وپنتاگون تصویب گردید و در سال2006میلادی مورد تجدید نظر قرار گرفت. هدف نهایی این طرح آن است که در کمتر از شصت دقیقه بدون نیاز به جابه‌جایی عظیم نیروی انسانی و تجهیزات فوق‌العاده نظامی ، اهداف خود را درسراسر جهان مورد هدف و تهاجم قرار دهد. این طرح در واقع نوعی استراتژی پیش‌دستانه ضربه اول است که الگوی زمینی جنگ ستارگان محسوب می‌گردد. طرح ابتکار دفاع استراتژیک یا همان استراتژی جنگ ستارگان براین فرض طراحی گردیده که از زمان صدور دستور حمله موشکی دشمن فرضی تا هنگام شلیک موشک زمانی لازم است تا موشک‌های مذبور از سیلوها خارج شوند و از سکوی‌های پرتاب شلیک شوند این طرح براین فرض استوار است که بهترین زمان حمله به سایت موشکی حد فاصل دستور شلیک تا زمان پرتاب موشک است. این سامانه دفاعی بر ضد شوروی طراحی گردیده بود، اما هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت. پس از فرو پاشی شوروی، آمریکا قصد دارد این سامانه موشکی را برای حمله در سراسر جهان آماده و مهیا نماید((military.ir.
دفاع موشکی نقش بسیار مهم و راهبردی در استراتژی امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. دفاع موشکی به عنوان پشتوانه نظامی برای دیپلماسی و صلح عمل می‌کند و توان بازدارندگی کشورها را افزایش می‌دهد. به طورکلی قدرت نظامی نه تنها از بعد نظامی بلکه از حیث سیاسی و اقتصادی نیز حائز اهمیت است و کشوری می‌تواند در عرصه دیپلماسی و چانه‌زنی موفق گردد که در عرصه دفاع نظامی نیز دارای پتانسیل‌های بالقوه باشد و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد توانائی دیپلماسی خود درعرصه بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده نماید.
اما دولتهایی که داوطلبانه می پذیرند که جزو ” ندارها ” باشند خود را در معرض ” نامعلوم بودن” قرار می ‌دهند و هیچ پشتوانه و تضمینی به عنوان استراتژی بقا برای خود ندارند(عسکرخانی ، 1377).
جهان قابل درک کنونی پس از فروپاشی شوروی سابق، فرصتی را برای آمریکا ایجاد نمود که بر اساس آموزه‌های استراتژیست‌های نومحافظه‌کار در جهت حفظ بقا در قرن پیش رو
، مبنی بر عدم وجود تهدیدی علیه منافع این کشور و متحدانش در هیچ نقطه‌ای از جهان، و همچنین کنترل کشورهای قدرتمندی چون روسیه، چین، کره شمالی و ج. ا. ایران، برهمین اساس طرح‌های سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا و در ژاپن و کره جنوبی و زمینه‌سازی ورود جنگ افزارهای جدید و پیشرفته به تعدادی از کشورهای خلیج فارس (قطر، امارات، کویت، بحرین وحتی عربستان …) در راستای استقرار سپر دفاع موشکی در خلیج فارس و اخیراً برای اولین بار استقرار سامانه دفاع موشکی توسط ناتو در ترکیه جنبه عملیاتی به خود گرفته است.
در مجموع ایجاد سامانه‌های دفاعی چندلایه به شکل یک زنجیره دفاعی مرتبط و بهم پیوسته در راستای اهداف دفاعی استراتژیک جهت کنترل قدرت‌های چالش‌گر جهانی و منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده است. و دولت‌های دیگر نیز برای اینکه در زیر این گردونه نابود نشوند تلاش مضاعفی را در جهت حفظ توازن انجام می‌دهند.
هر کشوری سعی می‌کند بسته به موقعیت جغرافیایی و نظامی، خود را به جایگاه قابل قبولی از توان نظامی برساند. امروز موضوع سپر دفاع موشکی که ناشی از توان نظامی و قدرت بازدارندگی کشور درنظام بین‌الملل است موضوع بحث و رایزنی‌های گسترده محافل سیاسی و نظامی است وتحقیق نیز در این موضوع بسیار مهم و اجتناب ناپذیرمی‌باشد.
سامانه‌های دفاع موشکی هرچند در وهله نخست در جهت اهداف دفاعی تعریف می‌شوند و به عنوان تقویت‌کننده امنیت ملی تصور می‌گردند، اما با توجه به خصلت و ویژگی ارتباطات در روابط بین‌الملل و بهم پیوستگی امنیت کشورها به یکدیگر این نوع از سیستم‌ها دارای پیامدهای بعدی در روابط بین‌الملل و منطقه‌ای می‌باشند. این موضوع دفاع موشکی را به عنوان یکی از محورهای جدال نظری در روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک وارد ساخته است. به این جهت در قالب نظریه بازدارندگی این موضوع دارای تاثیرات چند وجهی می باشد.
از سوی دیگرجمهوری اسلامی ایران نیز در حوزه منطقه‌ای از جمله در خاورمیانه با چنین سامانه‌هایی روبرو بوده، و آمریکا نیز سعی در استقرار آن در برخی از گستره‌های راهبردی این منطقه دارد، بنابر این تاثیر‌گذاری آن بر امنیت منطقه‌ای ج.ا. ایران مطرح می‌گردد.

1-2-سوال اصلی

منطقه خاورمیانه نقطه تلاقی راهبردهای نظامی و امنیتی است . با توجه به توسعه و فناوری‌های نوین و تغییر استراتژی جدید قدرت مداخله‌گر، از فضای راهبردی به فضای عملیاتی، این پرسش محور اساسی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد که :
سامانه دفاع موشکی چه تاثیری بر امنیت منطقه‌ای کشورها در پی دارد؟ واین موضوع درخصوص ج.ا. ایران نیز مطرح می گردد که اصولاٌ استقرار سامانه دفاع موشکی توسط قدرت‌های مداخله‌گر در برخی از مناطق حساس خاورمیانه چه تآثیری بر امنیت منطقه‌ای ج. ا. ایران در پی دارد؟
1-3-سوالات فرعی

فرآیند تآثیر گذاری سامانه دفاع موشکی بر امنیت منطقه ای کشورها چگونه است؟
جایگاه سامانه‌های دفاع موشکی در سیستم بازدارندگی کدام است ؟
با توجه به گسترش چنین سامانه‌هایی در منطقه، فرآیند تاثیرگذاری این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *