منابع پایان نامه درباره مشارکت مردم، داده ها و اطلاعات، اعتماد شهروندان، درون داده

0 Comments

4-3-2-2مدل شبکه‌های عصبی 82
4-3-3 تعیین ارتباط میان آب گرفتگی نواحی مختلف یک منطقه 84
4-3-4 تعیین نواحی مستعدتر در هر منطقه در بروز مشکلات و معضلات شهری 86
4-4- خلاصه فصل چهارم 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 89
5-1-خلاصه 89
5-2- دلایل با اهمیت بودن نتایج و دستاوردهای تحقیق 90
5-3- جنبه ی نوآوری تحقیق 91
5-4- نتایج تحقیق 91
5-4-1- نتایج تحلیل توصیفی 91
5-4-2- نتایج حاصل از تحلیل داده کاوی و ارائه ی دانش استخراج شده 94
5-4-2-1نتایج حاصل از شناسایی مناطق همگن با استفاده از روش خوشه بندی دو مرحله ای 94
5-4-2-2- نتایج پیش بینی تماس های آب گرفتگی در هر یک از مناطق به ازای بارش هر میلیمتر باران 95
5-4-2-3تعیین ارتباط میان آب گرفتگی نواحی مختلف یک منطقه 96
5-4-2-4نتایج تحلیل قوانین وابستگی برای شناسایی نواحی مستعدتر در هر منطقه در بروز مشکلات و معضلات شهری 97
5-5- پاسخ به سوالات تحقیق 97
5-6- محدودیت‌های تحقیق 98
5-7- پیشنهادات تحقیق 99
5-8- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 100
5-9- خلاصه فصل پنجم 101
فهرست منابع 102
چکیده انگلیسی 105

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 : نمونه ای از جدول پیام 35
جدول 2-2: تحقیقات خارجی در زمینه کاربرد داده کاوی در مراکز تماس 444
جدول4-1 : فیلد های جدول پیام 61
جدول 4-2: فیلد های جدول اطلاعاتی مربوط به اعتبار مصوب عمرانی مناطق 61
جدول4-3: فیلد های جدول اطلاعاتی مربوط به بارش مناطق 61
جدول4-4: فراوانی گروه های تماس 63
جدول4-5 پراکندگی مشکلات مربوط به گروه جمع آوری و نصب 65
جدول4-6 : طبقه بندی مشکلات بر اساس منطقه 66
جدول 4-7 سرانه تماس و بودجه مناطق بیست و دو گانه تهران 68
جدول4-8: شاخص‌های نیکویی برازش 78
جدول4-9: آزمون درستنمایی مدل خطی تعمیم یافته 78
جدول4-10 آزمون عوامل مدل خطی تعمیم یافته 79
جدول4-11 آزمون ضرائب مدل خطی تعمیم یافته 79
جدول4-12 بخشی از ارتباط‌های دنباله‌ای شناسایی شده 85
جدول4-13 قوانین شناسایی شده به روش GRI 86

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 مراحل فرایند کشف دانش و جایگاه داده کاوی. 11
شکل2-2 مراحل فرایند CRISP-DM 13
شکل 2-1 چرخه گردش پیام- ماخذ: مرکز سامانه 137 36
شکل 2-2ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه 137-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه 137 39
شکل2-3 مدل مفهومی تحقیق 40
شکل3-1وضعیت ایستگاه های پنج گانه هواشناسی مستقر در شهر تهران می باشد. 53
شکل3-2 روش اجرایی تحقیق 57
شکل4-1: درصد فراوانی هر کدام از گروه‌های تماس 64
شکل 4-2 :سهم مناطق در تماس های از نوع “جمع آوری خاک و نخاله” و “نصب سطل زباله مخزن دار” 66
شکل4-3: رابطه میان تعداد تماس، جمعیت و اعتبار مصوب عمرانی 69
شکل4-4 بررسی نه عامل اول در خوشه بندی 73
شکل4-5 بررسی نه عامل دوم در خوشه بندی 74
.شکل 4-6 بررسی هفت عامل آخر در خوشه بندی 75
شکل 4-7 اعضای خوشه های اول و دوم 76
شکل 4-8 : آنالیز مدل خطی تعمیم یافته 81
شکل 4-9: نمودار صعود 81
شکل 4-10: مدل شبکه عصبی 83
شکل 4-11: آنالیز مدل شبکه عصبی 84
شکل 5-1 : رابطه میان تعداد تماس، جمعیت و اعتبار مصوب عمرانی 93
شکل 5-2 اعضای خوشه اول و دوم 94

کلیات

مقدمه
تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جامعه، به حدی رو به افزایش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترین پایگاه رشد و توسعه و مرکز اصلی تحولات قرار گرفته اند. بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار، شهر یک شاخص مهم تلقی می گردد که رشد وبالندگی آن ارتباط مستقیم با چگونگی مدیریت و دستاورد های حاصله دارد.
مشارکت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشورهای صنعتی جهان، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد؛ تا مردم را در مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد.
اما تازه ترین زمینه ی مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهرهاست. این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند بدل شوند.
می توان گفت یکی از مسائل مهم در عرصه ی مدیریت شهری، نحوه ی ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، اعتماد به این نهاد و مشارکت در آن است. در این میان، نحوه ی عملکرد مدیریت شهری، خود می تواند عامل مهمی برای میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و مشارکت با آن باشد.
به عبارت دیگر با توجه به گسترش شهر نشینی و مهاجرت به شهرها، به خصوص کلان شهر تهران و با
در نظر گرفتن جمعیت میلیونی این شهر، عدم کارایی مدیریت سنتی شهر و لزوم بهره گیری از مدیریت متمرکز همراه با به کارگیری از بروزترین دانش فن آوری اطلاعات، احساس می شود. یکی از مشکلات بارز شهر تهران، عدم اطلاع به موقع مدیران شهری از وجود و بروز حوادث و مشکلات در شهر می باشد که مشارکت بیشتر شهروندان در اداره ی شهر و برقراری ارتباط مستقیم مردم با سیستم مدیریت شهری از طریق یک وسیله در دسترس و ارزان قیمت راه حل این معضل بزرگ می باشد(امیری 1389).
از این رو شهرداری تهران در یک اقدام ابتکاری و ب
ا استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، به راه‌اندازی سامانه ی مدیریت شهری 137 جهت ایجاد ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری به منظور انتقال نظرات و خواسته‌ها و بیان مشکلات مربوط به امور مدیریت شهری اقدام کرده است.
از طرفی تنوع و پیچیدگی در حوزه ی خدمات شهرداری، دسترسی به دانش مناسب برای تصمیم گیری و تولید اطلاعات از میان حجم انبوهی از داده ها را برای این سازمان، بیش از پیش ضروری می سازد. استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حل مسائل تهران و کلان شهرها دارد. این مساله به ویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری، تولید شغل و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی نقشی اساسی ایفا می کند(هراتی زاده، 1386). یکی از ابزارهای مناسب جهت ایجاد این دانش سازمانی و کمک به مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح به کارگیری فن آوری های نوین، نظیر داده کاوی1 است.
از این رو هدف این تحقیق، به کارگیری تکنیک های داده کاوی در شناسایی و پیش بینی، نیازها و مشکلات شهری بر اساس داده های بدست آمده از سامانه ی مدیریت شهری 137 می باشد.
بیان مساله
شهرها، امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی هم چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، و … شهرها را احاطه کرده اند. با توسعه ی شهرها وظایف شهرداری ها در خدمت رسانی هم توسعه پیدا کرده است. در مدیریت‌ شهری‌ امروز که آن را اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقای مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی و‌ با تبعیت‌ از اهداف‌ سیاست های‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور می دانند، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری می باشند(ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ 1387، ص 7).
یکی از راه های مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه 137 می باشد. این سامانه که در رویکردی نوین توسط شهرداری تهران و با بهره مندی از دانش فن آوری اطلاعات، ایجاد شده است سعی در انجام سریع و دقیق امور شهری با نظر مستقیم و مشارکت فعال شهروندان دارد و تلاش می نماید ساکنین شهر را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه ی مدیریت نماید.
از نگاهی دیگر سامانه 137 یک بانک اطلاعاتی است که داده های ارزشمندی در مورد مسایل شهری را در خود جای داده است. کلیه پیام ها و درخواست های مردم در بانک اطلاعاتی مرکز سامانه 137 ذخیره شده و با استفاده از این داده ها می توان تحلیل هایی کاربردی در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک لایه های مختلف اطلاعاتی مانند مناطق، نواحی و واحدهای مختلف سازمانی ارائه کرد. با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد. توانایی استخراج دانش مفید نهفته در این داده ها در جهان امروزی خود یک توانایی رقابتی محسوب می شود و در چنین شرایطی است که باید از رشد تکنولوژی برای استفاده موثر از این ثروت بالقوه سود جست و داده کاوی نیز یک جواب بهینه برای استخراج این ثروت است.
داده کاوی که یکی از ده دانش در حال توسعه می باشد امروزه در امور کسب و کار مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته است و هدف آن استخراج اطلاعات از پایگاه های داده و یافتن الگوهای جدید، معتبر، مفید و قابل فهم در داده ها می باشد (http:// www.wikipedia.org).
در طول دهه گذشته، حجم زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها در داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف می باشند. امروزه میزان داده های در دسترس هر 3 سال دو برابر می شود و سازمانی تواناست که قادر باشد حداقل 7 درصد از اطلاعاتش را مدیریت نماید. تحقیقات انجام یافته نشان از آن دارد که سازمان ها امروزه کمتر از یک درصد از داده هایشان را برای تحلیل استفاده می نمایند. به عبارت دیگر امروزه سازمان ها در اطلاعات غرق شده اند در حالی که گرسنه دانش هستند؛ چرا که سازمان ها داده های زیادی را در تصرف خود دارند درحالی که هنوز با فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند(www.irandatamining.ir).
هدف تحقیق
به کارگیری برخی از قابلیت های داده کاوی نظیر Clustering، Association Rules و … بر روی اطلاعات سامانه ی137 و کشف روابط و الگوهای پنهان میان داده ها با استفاده از تکنیک های مختلف هریک از آن ها و بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری.
سوالات تحقیق
چگونه می توان با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر روی داده های سامانه 137 شهرداری تهران به پیش بینی مشکلات مناطق22 گانه شهرداری در حوزه ی کلان شهری پرداخت؟
چگونه می توان با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر روی داده های سامانه 137 شهرداری به کشف الگوی پنهان میان مشکلات مناطق و حوزه های مختلف شهرداری دست یافت؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
با رشد فزاینده ی جمعیت در کلان‌شهر تهران و به دنبال آن افزایش مشکلات و مسائل ناشی از شهرنشینی در ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، لزوم ایجاد و استفاده از بسترهای مدیریت شهری جدید همراه با به‌روزترین و کاربردی‌ترین فن آوری‌ها احساس می‌شود (امیری، 1388،ص3 ).
تهران با جمعیت بیش از 8217236 نفر(سالنامه آماری شهر تهران- 1388) و مساحت 730 کیلومتر مربع پرجمعیت ترین کلان شهر ایران محسوب می شود. ناگفته پیداست که ارائه خدمات شهری در چنین
کلان شهری با تراکم بیش از 11256 نفر بر کیلومتر مربع که سفرهای آونگی2 ساکنین شهرهای دور و نزدیک اطراف نیز به جمعیت روز آن مرتباً می افزاید، نیازمند به کارگیری تمهیدات ویژه بوده و بدون حضور و نقش فعال شهروندان امکان پذیر نمی باشد.
یکی از مشکلات رایج و فراگیری که در مدیریت کلان‌شهر تهران مشاهده می‌شود، ضعف دریافت اطلاعات به موقع مدیران شهری درباره نیازهای شهروندان و تشخیص ضرورت‌های ارائه خدمات شهری در نواحی و مناطق مختلف شهرداری می‌باشد. در این میان یکی از بهترین روش‌ها برای کسب اطلاعات دقیق در زمینه ی مسائل و مشکلات شهروندان و دریافت نقطه‌نظرات مردم پیرامون مدیریت شهری، ایجاد خطوط ارتباطی مناسب با شهروندان و کسب اطلاعات از طریق خود آنان می‌باشد و این مهم با ایجاد سامانه ای موسوم به 137 در شهرداری تهران دنبال می‌شود.
از این رو شماره 137 پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری تهران است؛ که به شهروندان اجازه می دهد مشکلات و کمبودهای موجود در شهر را به اطلاع شهرداری برسانند. به عبارت دیگر سامانه 137، که از سال 1384 جایگزین صندوق صوتی پیام گیر شهرداری گردیده است، فرایندی است که با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی به اجرا در آمده تا این مشکلات و درخواست های شهروندان را رسیدگی و برطرف نماید.
کاوش داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه می تواند منجر به شناسایی الگوهای مهم و پنهانی شود که پیش از آن ممکن است مورد توجه قرار نمی گرفته و دانستن آن مدیران شهری را در ارائه ی مطلوب خدمات شهری به شهروندان یاری می رساند. زیرا دانش داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد تا از سرمایه ی داده هایشان بهره برداری نمایند. از این ابزار برای پشتیبانی فرایند تصمیم گیری استفاده می گردد. داده کاوی با پردازش جامع داده و انجام فرایند تصمیم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش از داده، تصمیم گیری را برای مدیران سازمان تسهیل می نماید.
قلمرو تحقیق
از منظر سازمانی
قلمرو این تحقیق از منظر سازمانی، مرکز مدیریت شهری سامانه ی 137 شهرداری تهران است که از سال 1384 جایگزین صندوق صوتی پیام گیر شهرداری گردیده و اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی را سرلوحه خود در رسیدگی به درخواست ها و مشکلات مردم شهر تهران نموده است.
از منظر زمانی و مکانی
قلمرو این تحقیق از منظر مکانی – زمانی، پیام ها و درخواست های واصله شهروندان در همه مناطق 22 گانه شهرداری تهران است که در طول فروردین تا اسفند ماه سال 1389 از طریق کانال های ارتباطی با 137 دریافت شده است.
از منظر موضوعی
از منظر موضوعی این تحقیق در حوزه ی کاربرد داده کاوی در مدیریت شهری جای دارد. به این ترتیب که در نتیجه داده کاوی سامانه 137 و کشف دانش پنهان میان داده ها، به توسعه مدیریت شهری خواهیم رسید. کشف دانش پنهان منجر به تسهیل در امر تصمیم سازی مدیران، تخصیص بهینه منابع و آمادگی بیشتر در مقابل معضلات شهری خواهد شد. و در نتیجه توسعه مدیریت شهری به افزایش مشارکت های مردمی و به کارگیری هر چه بیشتر فن آوری های نوین اطلاعاتی در فرایندهای شهری نایل می شویم.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تشریحی محسوب می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *