ر(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368 3?
نمودار(2-2) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی…………………………………………………………………………………………….39
نمودار(3-?) توزیع ماهانه حداقل دمای شهر گنبد کاووس (?0?? – ?993) ??
نمودار(3-2) توزیع ماهانه حداکثر دمای شهر گنبد کاووس (20?2-?993) ??
نمودار (3-3) توزیع ماهانه متوسط دمای روزانه ایستگاه گنبد (?0?? – ?993) ?2
نمودار (3-?) توزیع ماهانه متوسط دمای حداکثر مطلق (?0?? – ?993) ??
نمودار (3-?) توزیع ماهانه متوسط دمای حداقل مطلق (?0?? – ?993) ??
نمودار (3-6) توزیع ماهانه تعداد روزهای یخبندان گنبد کاووس (?0?? – ?993) ?6
نمودار (3-7) روند تعداد روزهای یخبندان ماه ژانویه (?0?? – ?993) ?6
نمودار (3-8) روند تعداد روزهای یخبندان ماه فوریه (?0?? – ?993) ?7
نمودار (3-9) توزیع ماهانه میانگین بارش گنبد (?0?? – ?993) ?9
نمودار (3-??) روند میانگین بارش ماه مارس (2??2-?993) ?9
نمودار (3-??) روند میانگین بارش ماه فوریه (2??2-?993) 6?
نمودار (3-?2) روند میانگین بارش ماه آوریل (2??2-?993) 6?
نمودار (3-?3) توزیع ماهانه حداکثر بارش های ?? ساعته ایستگاه گنبد کاووس (2??2-?993) 62
نمودار (3-??) توزیع ماهانه تعداد روزهای بارندگی گنبد (2??2-?993) 63
نمودار (3-??) توزیع ماهانه میانگین رطوبت نسبی گنبد (?0?? – ?993) 6?
نمودار (3-?6) روند میانگین رطوبت نسبی ماه دسامبر (20?2-?993) 6?
نمودار (3-?7) روند میانگین رطوبت نسبی ماه ژانویه (20?2-?993) 66
نمودار (3-?8) توزیع ماهانه رطوبت نسبی حداکثر گنبد ( ?0?? – ?993) 67
نمودار (3-?9) روند میانگین رطوبت نسبی حداکثر ماه آوریل (20?2-?993) 68
نمودار (3-20) روند میانگین رطوبت نسبی حداکثر ماه مارس (20?2-?993) 68
نمودار (3-2?) توزیع ماهانه حداقل رطوبت نسبی گنبد (?0??- ?993) 69
نمودار (3-22) روند میانگین رطوبت نسبی حداقل ماه ژوئن (20?2-?993) 69
نمودار (3-23) میانگین ساعات آفتابی ماهانه گنبد ( ?0?? – ?993) 73
نمودار (3-2?) روند تعداد روزهای آفتابی ماه ژوئن (20?2-?993) 73
نمودار (3-2?) گلبادها و جهت باد غالب و نائب غالب باد در ایستگاه گنبد کاووس…………………………………………..76
نمودار (3-26) میانگین جهت باد غالب در گنبد کاووس (?0?? – ?993). 82
نمودار (3-27) میانگین سرعت باد غالب در گنبد کاووس (?0?? – ?993). 83
نمودار (? – ?) نمودار پن واردن فصل زمستان .89
نمودار (? – ?) نمودار پن واردن فصل بهار .89
نمودار (? – 3) نمودار پن واردن فصل تابستان .9?
نمودار (? – ?) نمودار پن واردن فصل پاییز .9?
نمودار (? – ?) نمودار زیست اقلیمی الگی گنبد کاووس. 92
نمودار (? – 6) نمودار محاسبه تغییرات دو ساعته دما .93
نمودار( ? – 7) محدوده آستانه های حرارتی گنبد کاووس در فضاهای آزاد………………………………………………………9?
نمودار ( ?-8 ) درصد مواقع سرد و گرم و آسایش .9?
نمودار (? – 9) نمودار بیوکلیماتیک گیونی گنبد کاووس .???
نمودار (6-?) جهت قرار گیری ساختمان .?33
فهرست نقشه ها
نقشه (3 – ?) موقعیت شهر گنبد در نقشه ایران و استان گلستان. ?3
نقشه (3 – 2) موقعیت شهرستان گنبد کاووس .??
نقشه (3 – 3) توپوگرافی گنبد کاووس .??
نقشه ( 3-? ) زمین شناسی شهرستان گنبد کاووس .?7
نقشه (? – ?) پلان منزل ساریانی در خیابان دارایی، ماخذ: نگارنده .???
نقشه (? – 2) پلان منزل ایشان بردی حاجی آق واقع در خیابان مختومقلی فراغی، ماخذ: نگارنده. ???

?-?- مقدمه
اقلیم به عنوان یکی از عوامل موثر در طراحی معماری همواره مورد توجه طراحان بوده و در گذشته دور نقش مهمی در معماری ساختمان ها داشت. در دوران مدرن تکنولوژی و صنعت روند استفاده از اقلیم را در معماری کند نمود، امروزه با آلودگی های به وجود آمده و شرایط و مشکلات اقتصادی که در مورد استفاده از انرژی به وجود آمده است، باید به فکر کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان بود. بنابراین توجه به اقلیم در همه ابعاد، خصوصا در معماری ساختمان ها امری بدیهی است. لذا اولین قدم جهت معماری صحیح شناخت عوامل و عناصر اقلیمی می باشد. آب و هوا یکی از عناصر تاثیر گذار بر زندگی انسانهاست و مطالعه ویژگی های آب و هوا به عنوان یکی از اجزای اثر گذار طبیعت در زندگی انسان ضرورت دارد. در برنامه ریزی های معماری، یکی از مطالعات ضروری، مطالعات اقلیمی می باشد. برای بهبود راحتی و آسایش شهروندان، معماری باید با آگاهی از شرایط آب و هوایی منطقه طراحی شود. معماری و طراحی ساختمان همساز با اقلیم عبارت است از: نگهداری وضعیت میکروکلیماهای مسکن در محدوده آسایش. اما از زمانی که به دلیل پیشرفت های صنعتی امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی برای سرمایش و گرمایش ساختمانها فراهم شد، معماری ایران نیز دچار تحول گردید و از حدود ?? سال پیش در طراحی و اجرای ساختمانها به مسائل اقلیمی کمتر توجه شد. با شروع بحران انرژی در دنیا، در ایران نیز از حدود 2? سال پیش لزوم توجه به مسائل اقلیمی در ساخت و ساز بناها مجددا مطرح گردید.
روشهایی که امروزه برای تحلیل وضیعت اقلیمی و تعیین ضوابط معماری همساز با اقلیم مورد استفاده قرار می گیرند توسط افرادی چون پن واردن، گیونی، ماهانی و… ارائه شده که غالبا متکی به آمار هواشناسی است اما در همه جای نقاط کشور ایستگاه هواشناسی موجود نمی باشد. در هر صورت ساختمانی که با محیط طبیعی خود هماهنگ یا به اصطلاح همسازی اقلیمی داشته باشد در بسیاری از مناطق کشور می تواند بدون نیاز به مصرف سوخت فسیلی و استفاده از وسایل کنترل مکانیکی، شرایط حرارتی مناسبی را
در تمام طول سال به ساکنان خود عرضه نماید که تغییرات دما، رطوبت، جریان هوا و تغییر مداوم روشنایی فضاهای چنین ساختمانهایی محیط مطبوع و دلپذیری را در طول فصلهای سال برای ساکنان این ساختمانها فراهم می سازد، از نظر کنترل فضاهای داخل ساختمان، اولین گام در استفاده از انرژی های طبیعی، هماهنگ سازی ساختمان و به طور کلی محیط مسکونی، با شرایط اقلیم حاکم بر آن است (کسمایی، ?368). این هماهنگ سازی به دلایل زیر در حیطه کار جغرافیدانان قرار می گیرد:
? – اطلاعات اقلیمی مورد نیاز، اطلاعاتی است که اقلیم شناسان با آن آشنایی و سرو کار دارند.
2 – اکثر محاسبات مورد نیاز همچون زاویه تابش، موقعیت خورشید و. . . در حیطه جغرافیای ریاضی است.
3 – فرآیندهای طراحی ساختمانها حداقل از نظر مکانیابی در حیطه کار اقلیم شناسان قرار دارد.
? – 2 – طرح مساله
موقیعت جغرافیایی و گردش عمومی جو هر منطقه تعیین کننده شرایط اقلیمی آن منطقه می باشد که این شرایط در طول زمان تثبیت شده و سبب می شود هر منطقه شرایط اقلیمی خاص خود را داشته باشد. تاثیر عناصر اقلیمی (دما، بارش، باد، تابش و رطوبت) بر ساختمان یکی از مقوله های کاربردی اقلیم است که در چند دهه اخیر مد نظر طراحان ساختمان قرار گرفته است، امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت کلیه ساختمانها، ثابت شده است. توجه به خصوصیات اقلیمی و تاثیری که در شکل گیری ساختمان می گذارند از دو جهت حائز اهمیت است: از یک سو ساختمانهای هماهنگ با اقلیم، یا ساختمانهای با طراحی اقلیمی، از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند. از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب صرفه جویی در مصرف سوخت مورد نیاز جهت کنترل شرایط محیطی این گونه ساختمانها می شود. این بخش از هوا شناسی امروزه با توجه به عمر رو به زوال منابع انرژی فسیلی و گرانی انرژی در دنیا اهمیت زیادی یافته است و طراحان ساختمان با کمک اقلیم شناسان از حداکثر امکانات بالقوه اقلیمی هر منطقه جهت استفاده بهینه از منابع انرژی بهره می برند. یکی از عناصر اقلیمی بسیار مهم که در طراحی ساختمان باید به آن توجه کافی شود تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان می باشد نور خورشید همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است ولی از آن جا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل می شود میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن با معماری صحیح تنظیم شود. جهت استقرار ساختمان در رابطه با تاثیر باد نیز مهم می باشد که در اینجا بیشتر به باد های غالب توجه می شود که با توجه به جهت وزش باد ساختمان چگونه طراحی شود اقلیم معماری در تلاش است در هر منطقه با توجه به کاهش منابع تجدید نشدنی (نفت، گاز و . . .) نوع معماری را معرفی کند که از یک طرف استفاده از سوختهای فسیلی را به حداقل ممکن برساند و از طرف دیگر معماری متناسب با سازگاری اقلیمی را به همراه داشته باشد به همین دلیل اقلیم شناسان سعی دارند که از حداکثر امکانات بالقوه اقلیمی هر منطقه جهت استفاده بهینه از منابع انرژی بهره ببرند. در این تحقیق به بررسی الگوی بافت قدیم و جدید گنبد جهت بررسی میزان انطباق الگوهای مختلف معماری (قدیم و جدید) با شرایط اقلیمی خواهیم پرداخت، مساکن قدیمی بیشتر از از مصالح سنتی و بومی استفاده می کرده اند در صورتیکه مساکن جدید از آهن، سیمان، آجر و روش های جدید ساختمان سازی استفاده می کنند.
در این پژوهش سعی خواهد شد مناسب ترین الگوی معماری برای شهر گنبد براساس شاخص های اقلیمی مورد استفاده در تحقیق معرفی شود و در نهایت میزان انطباق معماری گذشته و معماری جدید با الگوهای مطلوب تحلیل گردد و همچنین ارائه راهکارهایی برای آسایش شهری در آینده در جهت پیشبرد استانداردهای معماری شهری گام نهاد و نتایج آن مورد استفاده ساکنین شهر و به لحاظ موضوعیت می تواند در اقتصاد منطقه، برنامه ریزی مدیران شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و. . . قرار گیرد.
? – 3 – سوالات تحقیق
? – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟
2 – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل است؟
? – ? – فرضیات
این تحقیق بر اساس پش فرض های زیر شکل گرفته است.
? – تیپولوژی معماری بافت قدیم شهر نسبت به بافت جدید شهر انطباق بیشتری با شرایط اقلیمی دارد.
2 – در طراحی معماری اقلیمی اولویت با شرایط تابستان است.
? – ? – اهداف
هدف کلی از مطالعات حاضر، ارائه تصویری دقیق و جامع از ویژگی های منطقه مورد مطالعه در ارتباط با آسایش حرارتی انسان، به منظور مشخص ساختن میزان اهمیت توجه مطالعات اقلیمی در طراحی محیط های مسکونی و در نهایت ارائه دستورالعمل هایی جامع جهت طراحی فضاهای مسکونی است. البته اهداف این تحقیق را می توان به صورت جزئی تر به صورت زیر بیان نمود:
? – ارائه الگویی مناسب از معماری همساز با اقلیم جهت نیل به یک آسایش طبیعی.
2 – ارائه و معرفی محاسن و معایب معماری قدیم.
3 -ارائه و معرفی محاسن و معایب احتمالی موجود در ساختمانهای جدید.
? – ارائه روش های استفاده بهینه از پتانسیل های اقلیمی.
? – 6 – روش تحقیق
در این پژوهش با توجه به مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، و اهداف مشخص شده در فوق مراحل زیر به عنوان گام های تحقیق اتخاذ گردید.
الف – مطالعات کتابخانه ای شامل:
? -جمع آوری اطلاعات هواشناسی شهر گنبد در دوره آماری 2? ساله (?993-2??2) از ایستگاههای هواشناسی
و سینوپتیک گنبد و بررسی و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Excle و Minitab .
2 – جمع آوری منابع مورد نیاز در رابطه با تحقیق (کتاب، مجله، مقاله، آمار نامه ها و سایت های اینترنتی).
3 – مطالعه شرایط زیست اقلیم شهر گنبد بر اساس روشهای الگی، پن واردن، ماهانی، گیونی.
ب – مطالعات میدانی شامل :
?- انتخاب نمونه هایی از مساکن با الگوی طراحی قدیمی و جدید در منطقه مورد مطالعه.
2 – بررسی میدانی سیمای شهر بر اساس اصول و مبانی طراحی شهری همساز با اقلیم.
3 – مقایسه الگوی معماری قدیم و جدید از لحاظ طراحی، جهت گیری و مصالح.
?- 7 – پیشینه تحقیق
در طراحی ساختمان های شهری، روستایی و صنعتی باید آب و هوای محل به طور کامل مورد نظر باشد و نسبت به عرض های جغرافیایی، وضع توپوگرافی و مقدار دریافت انرژی خورشیدی در فصل تابستان و سرمای زمستان طراحی مناسب ارائه شود. قرنها انسان سعی کرده تا با ساخت خانه هایی از شدت مشکلات اقلیمی محیط زیست بکاهد و از جنبه های مطلوب آن بهره مند شود. در برنامه ریزی شهری، طرح های ساختمانی، سکونتگاهها و سیاست گذاری های آسایش حرارتی در داخل و بیرون ساختمان ، آب و هوا می تواند تاثیر گذار باشد. تا کنون اهمیت استفاده از توان های اقلیم در سطح جهان به طور مکرر مورد بحث قرار گرفته است که از آن جمله کار کارل ماهانی (Mahoney, 1971) برای ارزشیابی جزیی تر شرایط بیوکلیمای ساختمانی محیط یک سری جداول تهیه کرد. گریفتس (Griftes, 1974) نقش محیط بیرونی (فضای سبز) را در کنترل دمای فضای داخل ساختمان توضیح داده و روشهای برودت تبخیری را پیشنهاد کرده است. ویکتور و آلدار اولگی (Victor & Olgy,1975) به صورت علمی شرایط رطوبتی و حرارتی را در ارتباط با نیازهای انسان و طراحی اقلیمی مطرح نمودند و اقدام به ترسیم جدول بیوکلیماتیک نمودند. در دنباله کار اولگی، پاروچ گیونی (Givoni,1976) کار وی را تکمیل کرد و در آن حدود موثر بودن شیوه های ساختمان سازی در تامین نیازهای رفاهی (بیوکلیماتیک) انسان را مشخص کرد و جدولی با عنوان جدول زیست اقلیمی ساختمان فراهم نمود (فیض و قبادیان،?380). هاوارد گریشفیلد (Grishfild, 1979) به انتخاب محل ساختمان اشاره می کند و استفاده بهینه از بیشینه شرایط خرد اقلیم محلی را در آسایش مفید می داند وی عوامل تابش، باد و جهت استقرار ساختمان را در کنترل حرارت فضای داخلی توضیح داده و راه حل هایی جهت استفاده از تابش خورشیدی برای گرم کردن ساختمان ارائه نموده است (بیرقدار،?377). کارمونا (Carmona, 1986 ) احداث ساختمان در مناطق گرم و خشک را مورد بررسی قرار داد. هاستینگ (,1989 Hastings) در رابطه با کاربرد کامپیوتر در طراحی اقلیمی با تاکید بر کاهش مصرف انرژی مطالعه ای را انجام داده اند و به یک نمای کلی استفاده از مدل سازی انرژی و آرامش در ساختمان دست یافتند. ایوان و سچلر (Evan & Schiller , 1994) مقاله ای به منظور بهبود طراحی ساختمان با رویکرد مبتنی بر مصرف انرژی پایین ارائه دادند. مالیک (