کت بدست آورند واکنششان به میزان عملکرد مالی مناسب خواهد بود.
قانونگذاران :قوانین حاکمیت شرکتی جدید واصلاح قوانین حاکمیت شرکتی موجود بر اساس یافته ها مطالعات تجربی ایجاد خواهد شد. شاهد تجربی حمایت می کند از اهمیت نقش حاکمیت شرکتی مبنی بر اینکه مزایای اعمال قوانین حاکمیت شرکتی از هزینه ها بیشتر خواهد بود.
آموزش دهندگان: مدرسان حاکمیت شرکتی فهم واضح تری از نقشی که حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه بازی می کنند خواهند داشت. این مدل همچنین به بحث های کلاسی در ارتباط با نقش حاکمیت شرکتی و آنالیز مطالعات موردی کمک می کنند.
محققان: این مطالعه به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع کمک می کند و به طور نظری و تجربی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را مورد آزمون قرارمی دهد.
1-6 سؤالات پژوهش
1-6-1 سؤال اصلی
ارتباط میان ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف چگونه است ؟
2-6-1-سؤالات فرعی
ارتباط میان اندازه هئیت مدیره و عملکرد شرکت ها در صنابع مختلف چگونه است؟
2-1 ارتباط میان غیر موظف بودن اعضای هیئت مدیره و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف چگونه است؟
3-1- ارتباط میان اهرم شرکت ها و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف چگونه است؟
4-1- ارتباط میان اندازه شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف چگونه است؟
5-1- ارتباط میان سن شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف چگونه است؟
6-1- ارتباط میان ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف چگونه است؟
1-7- فرضیه های پژوهش
1-7-1- فرضیه اصلی پژوهش
بین ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد.
2-7-1 فرضیه های فرعی پژوهش
بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد .
1-1 بین غیر موظف بودن اعضای هیئت مدیره و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد
2-1 بین اهرم و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد .
3-1 بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد .
4-1 بین سن شرکت و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد .
5-1 بین ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف رابطه وجود دارد .
1-8- روش شناسی پژوهش
این پژوهش بر اساس اهداف پژوهش در دسته های تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علمی و از لحاظ روش نحوه ی گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. هدف پژوهش های کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص در پاسخ به مسائل و مشکلات مورد حمایت بخش خصوصی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده می کنیم و آزمون های مربوطه Eviews برای آمارتوصیفی و برای آمار استنباطی از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات انجام می شود و در نهایت از روش رگرسیون چند گانه داده های مقطعی و سری زمانی رای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می شود.
1-9 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود از روش داده های ترکیبی و در دوره زمانی 1388 panel data تحلیل رگرسیون تلفیقی به همراه داده های تابلویی “استیودنت”می توان استفاده نمود. موارد زیر در معادله رگرسیونی مورد بررسی قرارمی گیرد.
خود همبستگی
مقدار ضریب تعیین
معنی داری مدل و ضرایب آن.
برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته می باشند یا خیر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود. ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر و متغیر وابسته را تشریح می کند. مقدار این ضریب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود.
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود که در این تحقیق بر اساس شاخص های اندازه هیئت مدیره، غیرموظف بودن اعضاء هیئت مدیره، اهرم شرکت اندازه شرکت، سن شرکت، ریسک سیستماتیک و نوع صنعت (ساختار صنعتی) مورد نظر اندازه گیری می شود.
نسبت غیر موظف بودن اعضای هیئت مدیره ( OUTDS)
نشان دهنده نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره می باشد. مدیرغیر موظف، عضو پاره وقت هیئت مدیره که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد طبق دیدگاه تئوری نمایندگی، مدیران غیر موظف وظیفه نظارت بر اعضای هیئت مدیره را برعهده دارند و حقوق آنان براساس ساعات حضور آنها در جلسات پرداخت می گردد(Benjamin , Ehikioya , 2009) .
نحوه محاسبه نسبت مدیران غیر موظف
برای محاسبه نسبت مدیران غیر موظف در هر شرکت تعداد مدیران غیر موظف بر کل تعداد اعضای هیئت مدیره برای یک شرکت در سال مشخصه تقسیم می گردد. (Benjamin , Ehikioya , 2009)
اهرم شرکت FDEBT
اهرم شرکت نسبت به مجموع بدهی ها به دارایی ها در پایان سال برای شرکت محاسبه می شود. (Benjamin , Ehikioya , 2009)
اندازه شرکت (FSIZE)
اندازه شرکت براساس لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها برای شرکت محاسبه می شود. (Benjamin , Ehikioya , 2009)
سن شرکت (F AGE)
شامل سال ورود به بورس- پایان سال 1388 برای شرکت (F AGE) سن شرکت
( ریسک سیستماتیک ) متغیر مستقل از فرمول BETA : برای محاسبه( F BETA ریسک سیستماتیک FAGEi,t ) استفاده میکنیم. ( جهانخانی و پارساییان ، 1384)
β_i=(cov(R_i,R_m))/(v(R_m))= R_i=انتظار مورد بازده نرخ
R_m = نرخ بازده اوراق بهادار INDUSTD
(INDUSTD) نوع صنعت یا ساختار صنعتی :
طبقه بندی شرکتهای مورد بررسی بر مبنای نوع فعالیت در گروه های همگن بر اساس آنچه در بورس اوراق بهادار تهران متداول است در این تحقیق سیزده نوع صنعت شامل صنایع مواد و محصولات دارویی، خود ور و قطعات خودرو، محصولات شیمیایی، غذایی بجز قند وشکر، سیمان و گچ ، تولید ات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات فلزی ، سایر کانی غیر فلزی، کاشی ، سرامیک، دستگاه های برقی، نفتی ، کک هسته ای و کانی های فلزی مورد مطالعه قرارگرفته است.
2-10-1 متغیر وابسته عملکرد شرکت ها و شاخص های مربوطه
(Performance عملکرد شرکت ها) : مفهوم عملکرد از ترکیب سود وساختار سرمایه ایجاد می شود که مهمترین شاخص هایی ارزیابی عملکرد شامل نسبت سود به دارایی ، نسبت سود به حقوق صاحبان سهام و قیمت می باشد که در این تحقیق بر اساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهان (P/E) ، هر سهم به سود هر سهم ( شکری ،88) توبین اندازه گیری می شود Q و معیار (P/E) بازده دارایی ها، قیمت هر سهم به سود هر سهم 2009 Benjamin, Ehikioya : سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها ( بازده داریی ها )
ROA : سود بعد از بهره و مالیات به عبارتی دیگر سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام ( بازده ROA ) ( حقوق صاحبان سهام 2009 Benjamin, Ehikioya) .
توبین :
ارزش بازار دارایی های شرکت تقسیم بر ارزش جایگرینی دارئی های شرکت . به عبارتی دیگر ارزش Q بازار حقوق صاحبان سهام + ارزش دفتری بدهی / ارزش دفتری دارئی ها ( 2009 Benjamin, Ehikioya) P/E: قیمت هر سهم به سود هر سهم( 2009 Benjamin, Ehikioya)