راهنمای خرید دستگاه حضور و غیاب

0 Comments

استفاده از دستگاه حضور غیاب یا ساعت حضور غیاب در سال های اخیر رشد زیادی داشته است و به طور چشمگیری روش های حسابداری را ساده تر کرده است. امروزه دستگاه های حضور غیاب به طور گسترده ای توسط شرکت های تجاری در زمینه های مختلف و در هر اندازه استفاده می شوند که ردیابی […]

روان، پرداز، بادوام، پردازی، اطلاعاتی

0 Comments

صحبت می کنیم ؟آیا شخصیت تنهابه نقابیکه بر چهره می زنیم ونقشی که بازی می کنیم اشاره دارد ؟قطعاًهنگامی که از شخصیت سخن می گوییم به چیزی بیش از آن اشاره داریم . منظور ما به حساب آوردن ویژگیهای متعدد فرد ،کلیت یا مجموعه خصوصیات گوناگون است که از صفات جسمانی سطحی فراتر می روند […]

روان، واتسون، فروید، وونت، هشیار

0 Comments

پر مصرفی که به فهرست صفت معروف است 300صفت را برای توصیف شخصیت ارائه می دهند . افرادی که این آزمون را انجام می دهند صفاتی را انتخاب میکنند که آ»ها را بهتر توصیف می کنند . (گوف وهیلبرون،1983)نه ،ما از شما می خواهیم تمام 300صفت را مرور کنید فقط 30صفت که فهرست شده اند […]

فرهنگ، افسردگی، کودک، وشخصیت، روان

0 Comments

مردم شناس آمریکایی می گوید :فرهنگ همان روان شناسی فرد است که با بُعد زمان بر روی پرده سینما منعکس می شود یا به بیان دیگر هواهوی فرهنگی نموداری است از شخصیت مردمی که به آن فرهنگ تعلق دارند . بندیکت معتقد بود که تفاوت فرهنگها دردرجه اول نتیجه نیاز انسان به انتخاب بعضی از […]

فرهنگ، کودک، قبیله، مادر، جنسی

0 Comments

بسیار مؤثر است . به باور روانکاوان بی اعتنایی وبی توجهی به کودک باعث پیدایی خود ضعیف در وی می شود دلی تربیت صحیح که با نظم وانظباط متناسب همراه باشد کودک را دارای «خو»قوی واراده ی محکم پرورش می دهد .برای مثال :کارد نیررلینتون شیوه نگاهداری ورسیدگی کودک را در جزایر مارکیز مطالعه واین […]

فرهنگ، ازدواج، فرهنگها، کودکان، گوشت

0 Comments

رفتاری که نتیجه زیست شناختی است متمایز می سازد. وقتی فرهنگ در جامعه آموخته می شود ،ثبات ودوام پیدا می کند . در واقع تا زمانی که عوامل تغییر ودگرگونی فرهنگ ، قوی وقدرتمند نباشد ،اعضای جامعه در برابر دگرگون شدن فرهنگ مقاومت ومخالفت می نماید . برای مثال در هر فرهنگی ،شیوه خاصی برای […]

فرهنگ، کودک، زنان، ،در، انتزاعی

0 Comments

ن وزن،اندازه،سرعت،علت ومعلول را درک نمی کند .توانایهای آشکار کودک در این مرحله اغواکننده وکاه خطر ناک است .مثلا مربی کودک به او می گوید همین جا بایست ،تکان نخور.مبادابه خیابان بروی سپس برای اطمینان خاطر ممکن است از او بپرسند :قرارشد چه کار کنی وکودک موضوع را توضیح دهد ،در این جا چنین به […]

کودک، نهاد، «من، فروید، »را

0 Comments

آنها می گویند . کودکی که در آغاز سخن گفتن به جای این که بگوید «من شیر می خواهم »می گوید :«نی نی شیر می خواد »این نقص کلامی او دلیل روشنی است بر این که کودک آگاهی از خود واز نام واز وجود خود ندارد وآنها را از دیگران می‌آموزد ؛یعنی کودک خود را […]

0 Comments

عوامل یا کار گزاران جامعه پذیری :فرآیند جامعه پذیری دارای جلوههای گوناگون است که در سراسر زندگی برفرد تاثیر می گذارد در این میان کار گزاران جامعه پذیری ،نهادها یا سایر زمینه های ساختاری که جامعه پذیری بویژه در سالهای اولیه زندگی در آنها رخ می دهد ،دارای بیشترین اهمیت هستند .در جامعه های نوین […]

انواع طرحواره­های ناسازگار اولیه

0 Comments

طرحواره­های ناسازگار اولیه (SME): طرحواره‌های ناکارآمد اولیه عمیق­ترین سطح شناخت هستند و اصول ثابت و دراز مدتی هستند که در دوران کودکی به وجود می‌آیند، در زندگی بزرگسالی تداوم می‌یابند و با ناکارآمدی زیاد مشخص می‌شوند. این طرحواره‌های الگویی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می‌شوند. ابعاد طرحواره‌های ناکارآمد اولیه عبارتند از: الف- بریدگی و طرد […]

اعتماد سازمانی و فرایند های اعتماد

0 Comments

اعتماد سازمانی امروزه اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات سازمانی نیز از اعتماد به عنوان عامل بنیادی برای سازمان های اثر بخش نام برده می شود و متخصصین رهبری و محققان به اهمیت ایجاد اعتماد در بین نیروی کار اذعان دارند. مطالعه ادبیات […]

تبیینهای خرده فرهنگی از نظر روان شناختی

0 Comments

– تبیینهای خرده فرهنگی تبیینهای خرده فرهنگی کجروی ، بر تمایز ارزشها و هنجارها تأکید دارند که گروههای متفاوت بر آن پایبندند و مدعی می شوند که علل تحقق جرم ، نوعی تعارض میان هنجارهاست . در این تبیینها این تعارض هنگامی پدید می آید که گروههای متفاوت قومی ، نژادی یا طبقاتی ، هنجارهای […]