منابع مقاله درباره جمع آوری اطلاعات، وفاداری مشتری، روش پژوهش

0 Comments

متغیر هوشمندی رقابتی پرداخته شده است و مفاهیم، تعاریف، نظریات، الگوها و مدل های موجود در این موضوع آورده شده است. در ادامه تحقیق به متغیر وابسته یعنی وفاداری مشتری پرداخته شده و مباحث موجود در این حوزه به تفصیل و تشریح آورده شده است. در انتهای فصل نیز پس از ارائه ادبیاتی در زمینه […]

منابع مقاله درباره وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، تصویر ذهنی

0 Comments

متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند. کلر(2003) وفاداری به برند را تحت اصطلاح طنین برند تجاری مورد بررسی قرار می دهد که به ماهیت روابط مبتنی بر مشتری و حدی که مشتریان […]

منابع مقاله درباره هیئت مدیره، مجمع عمومی، قوانین و مقررات

0 Comments

نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت های مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده. نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه […]

منابع مقاله درباره توسعه اقتصادی، اقتصاد ملی، تخصیص منابع

0 Comments

بانک) – خانوارهای نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – اشخاص در موقعیت های جدید (جوانان، دانش آموختگان‌، تازه مزدوجین) – مشتریان سایر بانکها و موسسات اعتباری 2ـ مرحله برقراری ارتباطات : – ارتباطات حضوری(ارتبطات مستقیم همراه با اطلاعات شفاهی یا مکتوب به صورت بروشور، نشریات و فیلم) – ارتباط غیرحضوری (انواع ارتباطات : […]

منابع مقاله درباره بازاریابی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

0 Comments

اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان ماشین خود را برای شست‌وشو به کارواش می‌بردند در گروه دوم تقریبا ۳ روز کمتر بود. با توجه به یافته‌های نونز و درز کسانی که کاری را آغاز می‌کنند تمایل […]

منابع مقاله درباره هوشمندی رقابتی، وفاداری مشتری، تصمیم گیری

0 Comments

گیری است که موضوعات CI را همراهی و نیازهای هوشمندی را برآورده می سازند . متخصصان و محققان CI ، جریان اطلاعات در سازمانها را بر اساس چهار مکانیسم تحلیل کرده اند که بعنوان موانع و تسهیل کنند ه ها عمل می نمایند . این 4 مورد مکانیسم های رفتاری هستند که وابسته به شخصیت […]

منابع مقاله درباره استراتژی، اندازه گیری، تصمیم گیری

0 Comments

و مفهوم هایی را برای طراحی استراتژی و تصمیم گیری فراهم می آورد . بنابراین هوش رقابتی به عنوان قسمتی از هوش تجاری یک نقش استراتژیک دارد . تعریف های زیادی برای هوش رقابتی وجود دارد . طبق نظر یکی از دانشمندان ، هوش رقابتی با هدف نشان دادن اطلاعات منطبق با فرآیند تصمیم گیری […]

منابع مقاله درباره هوشمندی رقابتی، وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان

0 Comments

گالوف17 (دانشگاه تالفر کانادا18) در سال 2007 از سایت امرالد به چاپ رسیده است. مفروضات این مدل ارزشمند در شکل زیر آمده است : (دیشمن، 2007) وفاداری مشتری : وفاداری را در چهار سطح قرار می دهند. وفاداری شناختی19: بیانگر این اعتقاد است که نوعاً یک نام تجاری یا خدمت نسبت به دیگر نام های […]

منابع مقاله درباره هوشمندی رقابتی، وفاداری مشتری، استان همدان

0 Comments

2-2-5 استراتژی سازمان و هوش رقابتی 2-2-6 ارزیابی هوش رقابتی و تاثیر آن بر سازمان 2-2-7 برخی سودمندیهای هوشمندی رقابتی 2-2-8 ابزارها و تکنیک ها هوش رقابتی 2-2-9 اخلاق هوش رقابتی 2-2-10 استفاد ه کنندگان هوش رقابتی 2-2-11 هوشمندی رقابتی جهانی 2-3 وفاداری مشتری 2-3-1 ارتباط وفاداری و حفظ مشتری 2-3-2 مدل وفاداری مشتری نونز […]

مقاله درمورد دانلود ارائه خدمات، وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان

0 Comments

بکارگیری کارشناسانه ابزارهای الکترونیکی آنلاین و مجازی با قابلیت پردازش حجم گسترده و همزمان انواع داده ها در طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان جهت ارائه خدمات بهتر در زمان‌های موردنیاز راهکار دیگری در افزایش توان هوش رقابتی و سطح وفاداری مشتریان در برابر رقبا است. رؤسا و سرپرستان شعب در تدوین اهداف و طراحی راهکارهای دستیابی به […]

مقاله درمورد دانلود وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رگرسیون

0 Comments

امه ریزی و تمرکز 70/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 879/0 می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که 10 نفر (6/2 درصد) از پاسخگویان میزان برنامه ریزی و تمرکز […]

مقاله درمورد دانلود وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رگرسیون

0 Comments

ری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت: x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که جمع آوری اطلاعات […]