8

2-30-7 مسئولیت در قبال جامعه…………………………………………………………………………………………….. 49
2-31- مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی…………………………………………………………… 49
2-32- مفهوم منشور اخلاقی………………………………………………………………………………………………………. 50
2-33- تدوین بیانیه های اخلاقی………………………………………………………………………………………………… 52
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-35- نمونه هایی از عهدنامه اخلاقی…………………………………………………………………………………………. 53
2-35-1 عهدنامه اخلاقی انجمن کتابداری امریکا……………………………………………………………………….. 53
2-35-2 عهدنامه اخلاقی انجمن کتابداری ایتالیا……………………………………………………………………………55
2-36- پیشینه پ‍‍‍ژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-36-1 پیشینه پ‍‍‍ژوهش در ایران……………………………………………………………………………………………… 57
2-36-2 پیشینه پژوهش در خارج کشور……………… ………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………. 68
3-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..69
3-4-1 تعیین روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………71
‌ 3-4-2 تعیین پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… 71
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….. 72

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2- تحلیل توصیفی دادها(ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری)……………………………………………. 74
4-2-1 توزیع فراونی جنسیت……………………………………………………………………………………………………74
4-2-2 توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………………………………. 75
4-2-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل………………………………………………………………………………………… 76
4-2-4 توزیع فراوانی تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 77
4-2-5 توزیع فراوانی سابقه کار………………………………………………………………………………………………. 78
4-2-6 توزیع فراوانی نوع استخدامی……………………………………………………………………………………….. 79
4-2-7 توزیع فراوانی تخصص شغلی………………………………………. ……………………………………………. 80
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………….. 81
4-4- آزمون فرضیات و سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………82
4-5- آزمون ضریب تاثیر (رگرسیون) میان متغیرهای پژوهش…………………………………………………………. 95
فصل پنجم: خلاصه یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 98
5-2- بررسی و تفسیر یافته های پژوهش و آزمون فرضیه ها………………………………………………………. 98
5-3- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….102
5-4- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 105
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
5-5- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………. 105
5-6- پیشنهادهای برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………..106
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………107
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….108
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….111
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………..113

چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………74
جدول4-2- وضعیت سن افراد……………………………………………………………………………………………….75
جدول4-3- وضعیت تاهل افراد………………………………………………………………………………………………76
جدول4-4- وضعیت تحصیل افراد………………………………………………………………………………………….77
جدول4-5- وضعیت سابقه کار……………………………………………………………………………………………….78
جدول4-6- نوع استخدامی……………………………………………………………………………………………………79
جدول4-7- تخصص شغلی…………………………………………………………………………………………………..80
جدول4-8- همبستگی دیدگاه کتابداران با سن………………………………………………………………………….82
جدول4-9- همبستگیدیدگاه کتابداران و تجربه کاری…………………………………………………………………83
جدول4-10- همبستگی دیدگاه کتابداران وسطح تحصیلات………………………………………………………..83
جدول4-11- همبستگی دیدگاه کتابداران وتخصص شغلی…………………………………………………………84
جدول4-12- همبستگی دیدگاه کتابداران وجنسیت……………………………………………………………………85
جدول4-13- همبستگی دیدگاه کتابداران وسمت……………………………………………………………………..85
جدول4-14- همبستگی دیدگاه کتابداران وشرایط استخدامی………………………………………………………86
جدول4-15- شناخت شاخص های مرکزی و پراکندگی آشنایی کتابداران…………………………………….87
جدول4-16- داده های توصیفی کتابداران در زمینه ضرورت آشنایی هر کتابدار با اخلاق حرفه‌ای……………………….88
جدول شماره 4-17- داده های توصیفی کتابداران در زمینه ضرورت وجود منشور اخلاقی در هر کتابخانه‌ای…………89
جدول4-18- نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی مولفه ها………………………………………………………………………91
جدول4-19- نتایج آزمون t مربوط به وضعیت جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………..92
جدول4-20- نتایج آزمون t مربوط به وضعیت سن پاسخگویان…………………………………………………………………………..92
جدول4-21- نتایج آزمون t مربوط به وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………92
جدول4-22- نتایج آزمون t مربوط به وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………94
ادامه فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول4-23- نتایج آزمون t مربوط به وضعیت شرایط استخدامی پاسخگویان……………………………………………………….94
جدول4-24- نتایج آزمون t مربوط به وضعیت سمت پاسخگویان……………………………………………………………………….95
جدول4-25- نتایج آزمون رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………95
جدول4-26- ضریب تاثیر اصول اخلاق حرفه ای بر دیدگاه های کتابداران…………………………………………………………….96
جدول شماره 5-1- ضریب همبستگی بین دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی به اصول اخلاق
حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
فصل اول
کلیات و معرفی پژوهش

1-1. بیان مسأله
مهم ترین متغیر در موفقیت هر سازمان، رعایت اخلاق می باشد. ماهیت حرفهی کتابداری و اطلاع رسانی خدمت به کاربران است، از این رو توجه به اخلاق حرفه ای لازم و ضروری است ( کاظم پور و همکاران، 1390: 795). مفهوم اخلاق حرفه ای پدیده ای نسبتاً نو در کتابداری است که اخیراً در کشور ما بسیار به آن توجه شده و این مقوله سرآغاز تحول و توجه جدید در کتابداری ایران خواهد بود و می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، بحث ها، کارگاهها و پژوهشهای بیشتری در این زمینه شکل خواهد گرفت.
در حرفه کتابداری قوانین و اصول معمولاً بر اعمالی اشاره دارد که انتظار می رود در جهت اهداف، مقاصد والزامهای حرفه ای باشد ( نشاط،111:1381) . از آنجا که کتابخانه های عمومی گنجینه دانش و فرهنگ رادر خود نگهداری ودسترس پذیر میکنند و قلب تپنده جامعه محسوب می شوند ضروری است کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در این کتابخانهها خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی بدانند و با رعایت اخلاق حرفهای کتابداری که خود جزئی از آموزه های کتابداری است، برخوردی موثر و مناسب با مراجعان داشته باشند که این برخورد ها ی موثر خود نقطه آغازی برای جذب مراجعان به کتابخانه ها می شود. همواره کتابخانه های عمومی پذیرای اقشار مختلف افراد جامعه بوده اند که این خود انعطافپذیری کتابداران و اخلاق حرفه ای در خور و متناسب با مراجعان را می طلبد.
هر حرفه رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه ی آن حرفه است. اخلاق حرفه‌ای، رفتار ارتباطی سازمان با محیط بر اساس حقوق، تعهدات و وظایف است. اخلاق حرفه‌ای به ما می‌گوید که یک سازمان همانند یک فرد تعهدات اخلاقی دارد، همان‌گونه که یک فرد اخلاقاً متعهد است دروغ نگوید، وفادار باشد و حسد نکند. در اخلاق حرفه‌ای می‌گویند سازمان هم تعهدات اخلاقی دارد (قراملکی،110: 1382). باید به اصول آن پایبند باشد. اخلاق حرفه‌ای مسئولیتهای اخلاقی سازمان در قبال محیط مستقیم و غیر مستقیم بوده و بر اصل «حق مردم» استوار است؛ یعنی مبتنی بر این باور است که «محیط حق دارد و سازمان وظیفه» .رسالت اخلاق حرفه‌ای به منزله دانش و آرمان عمده آن، حل مسائل اخلاقی و تبیین تعهدات و مسئولیتهای اخلاقی سازمانهاست. سازمانها در شناخت تعهدات اخلاقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل مسائل اخلاقی در کسب و کار، محتاج دانش تخصصی معیّنی بوده و این دانش همان اخلاق حرفه‌ای است (هس‌مر، 1377: 48).
اصول اخلاق حرفه‌ای، موضوعی است که اخیراً در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری که اکثر حرفه‌ها، از جمله حرفه کتابداری، با درک ضرورت و اهمیت آن، به‌دنبال تدوین منشور اخلاقی حرفه‌ای خود هستند.
سازمانها در شناخت تعهدات اخلاقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل مسایل اخلاقی در کسب و کار محتاج دانش تخصصی معینی هستند و این دانش همان اخلاق حرفه ای است. گرچه هیچ حرفه مندی نیست که بی نیاز از یک نظام اخلاقی باشد؛ اما چنین امری در حرفه های خدمت مداری چون کتابداری و اطلاع رسانی، نمودی مضاعف دارد. با این حال، کمبود برنامه های آموزشی در زمینه ی آموزش اخلاق حرفه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *