روی کرد روان شناسی مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توان‌مندی‌های انسان (به جای پرداختن به نابهنجاری‌ها و اختلال‌ها)، در سال‌های اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. این روی کرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه‌ها و شیوه‌هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. بهزیستی ذهنی اشاره دارد به اینکه مردم زندگی خود را چگونه ارزیابی می‏کنند و شامل متغیرهای از قبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان افسردگی، اضطراب و وجود عواطف و خلقیات مثبت می‏شود. ارزیابی شخص از خود ممکن است به شکل شناختی باشد، مثلا، هنگامی که شخص به طور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه‏هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می‏نشیند. ممکن است ارزیابی شخص به شکل عاطفی نیز باشد (تجربه هیجانات و خلقیات ناخوشایند و خوشایند مردم در مواجه با زندگی خود). بنابراین، گفته می‏شود اگر شخص رضایت از زندگی و غالباً خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی هیجاناتی مثل غمگینی و خشم را تجربه نماید دارای بهزیستی ذهنی بالا خواهد بود و برعکس، اگر از زندگی خود ناراضی است و خوشی و علاقه اندکی را تجربه نماید و هیجانات پیوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احساس نماید دارای بهزیستی ذهنی پائینی است (مظفری و‌هادیان فر، ۱۳۸۹). از این رو تاثیری که بهزیستی ذهنی بر متغیرهای مختلف می‌گذارد، بنیادی‌ترین سازه‌های مورد پژوهش این روی کرد می باشند.
عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که از این سازه تاثیر می‌پذیرد. عملکرد شغلی، به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان‌ها و موقعیت‌های شغلی مختلف تعریف می‌شود. منظور از ارزش سازمانی، برآوردی است که سازمان از فعالیت‌ها و خدمات کارکنان خود دارد، نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان. نکته مهم در این تعریف این است که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده، به ویژه این که عملکرد شغلی به عنوان خصوصیتی یک‌پارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ می‌دهد، در نظر گرفته شده است و نکته دوم در این تعریف این است که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی، به ارزش مورد انتظار سازمان بر می‌گردد. با این تعریف، می‌توان عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارها که توسط افراد متفاوت انجام می‌پذیرد، به شمار آورد (اژه ای و همکاران، ۱۳۸۸).
یکی دیگر از متغیرهایی که از بهزیستی ذهنی تاثیر می‌پذیرد، کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی از بنیادی‏ترین مفاهیم مطرح در روان‏شناسی مثبت‏نگر است. تغییر عقیده از اینکه فقط پیشرفت‏های علمی، پزشکی، و تکنولوژی می‏تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که‏ بهزیستی فرد، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت به همراه ارزش‏ها و ادراکات فرد از بهزیستی و شرایط محیطی به وجود می‏آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (اسکالاک و همکاران، ۲۰۰۲).
با تعاریف این متغیرها، محقق درصدد این است که به بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی بپردازد و بداند سهم بهزیستی در هر کدام از متغیرهای عملکرد شغلی و کیفیت زندگی چه میزان است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
روان شناسی تاکنون بر بیماری بیشتر از سلامت، بر ترس بیشتر از شهامت و بر پرخاش گری بیشتر از عشق تکیه داشته است. به عبارتی روان شناسان علاقه چندانی در کمک به مردم برای شادتر بودن، متکامل‏تر بودن، نوع دوست‏تر بودن و. . . نداشته‏اند و این در حالی است که مردم سرتاسر دنیا روز افزونی به شادی و شادمانی در زندگی خود احساس می‏کنند. انگلهارت (۱۹۹۰)، مدعی است، هنگامی که نیازهای مادی اساسی تحقق یافتند افراد به طرف یک مرحله پس مادی که علاقه به تکامل خویشتن است کشیده می‏شوند. محققین معتقدند، هرچند شادمانی ذهنی به تنهایی برای زندگی خوب کافی به نظر نمی‏رسد، ولی به نظر می‏رسد که شناخت آن می‏تواند گامی در راستای زندگی خوب باشد (مظفری و ‌هادیان فر، ۱۳۸۹).
احساس بهزیستی ذهنی از چند جهت اهمیت دارد: تأمین سلامت روانی، جسمانی و افزایش طول عمر، اثبات ارزش شادکامی برای انسان، اندازه گیری شاخص کیفیت زندگی در کنار شاخص های اقتصادی و اجتماعی. در واقع احساس بهزیستی ذهنی یا رضایت از زندگی بزرگترین و مهم ترین هدف زندگی بشر است که بیش از هر عامل دیگری بهداشت روانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد (داینر، ساچ، لوکاس و همکاران، ۲۰۰۳). لذا با توجه به اهمیتی که احساس بهزیستی ذهنی در سلامت روان دارد، می توان شناخت بهتر احساس بهزیستی ذهنی و ابعاد آن می تواند در کاهش مشکلات روانی افراد مفید واقع شود. یکی دیگر از شاخص هایی که سلامت و بهداشت روان افراد را می
تواند تحت تأثیر قرار دهد، کیفیت زندگی افراد می باشد که مطالعه آن نیز دارای اهمیت و از اولویت های جوامع امروزی به شمار می آید.
درباره کیفیت زندگی می‌توان گفت یکی از مهم ترین اولویتهای جوامع امروزی، افزایش مشارکت همهی اقشار جامعه در فعالیتهای اجتماعی است. مسایل بهداشتی، کنترل موالید و پیشگیری از مرگ و میر که نگرانیهای اصلی قرن بیستم را تشکیل میدادند، دیگر چالش‌های اصلی سیاست گذاران نیستند و امروزه شاخص‌هایی چون کیفیت زندگی افراد جامعه است که در جوامع بین المللی، به عنوان ملاک‌های جامعه سالم دغدغه اصلی قرن بیست و یکم سیاست گذاران اجتماعی را به خود اختصاص داده است. ارتباطاتی که هر فرد در زندگی خود برقرار می‌کند شامل حمایت‌هایی که از خانواده، دوستان و یا جامعه دریافت می‌کند، مستقیما سلامت عمومی او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد حمایت‌هایی که فرد در ارتباط با دیگران دریافت می‌کند، پاسخ دهی مناسب وی به استرس‌ها و مقابله در برابر مشکلات را تقویت می‌کند (رحیمی و سلیمانی نیا، ۱۳۸۶).
در باب عملکرد شغلی می‌توان گفت ضرورت پژوهش درباره این موضوع، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که عملکرد شغلی در بررسی سیستمی سازمان‌ها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می‌دهد. آن به عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی درونداد سازمان‌ها نقش ویژه ای را ایفا می‌کند. آزمون‌های ورودی شغلی و مصاحبه‌های موردی شغلی ملاکی برای تشخیص و تضمین عملکرد شغلی متقاضیان ورود به سازمان‌ها محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در فرآیندهای سازمانی از مقیاس‌های عملکرد شغلی به عنوان یکی از ملاک‌های ارتقای کنش‌گران در سلسله مراتب اداری استفاده می‌شود و جریان اختصاص منابع با ارزش در سازمان‌ها ارتباط مستقیمی با میزان عملکرد شغلی هرکدام از کنش‌گران سازمانی دارد. بدین لحاظ، مدیریت سازمان‌ها ربط مستقیمی با ساز و کارهای افزاینده یا کاهنده عملکرد شغلی کنش‌گران سازمانی پیدا می‌کند. مدیران هشیار در جستجوی آن ساز و کارها، به نقش احتمالی عوامل اجتماعی به ویژه نقش منزلت اجتماعی ادراک شده کنش‌گران سازمانی پی می‌برند و منابع مشخصی را به مدیریت تصویر کنش‌گران سازمانی از خودشان در سازمان‌ها اختصاص می‌دهند. برگزاری جشن‌ها و مراسم متعدد و مختلف با عناوین جذاب از قبیل «روز کارمند»، «روز کارگر » و «روز معلم » از جمله تلاش‌های مدیران برای ابراز علاقه و توجه و احترام نسبت به جایگاه و رتبه کنش‌گران سازمانی در اجتماع محسوب می‌شود. اگر چه اقدامات دولتی و غیر دولتی که به منظور ایجاد، تغییر، بهبود و تعدیل ادراک از منزلت اجتماعی با صرف هزینه‌های گزاف صورت می‌گیرد، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اتصال کارآمد خرده نظام‌های اجتماعی و سازمانی محسوب می‌شود، لیکن ساز و کارهای این اتصال هنوز نامشخص بوده و شواهدی بر اثر بخشی مدیریت تصویر کنش‌گران سازمانی در افزایش یا کاهش عملکرد شغلی وجود ندارد (بقائی سرابی، ۱۳۸۵). از این رو مطالعه دقیق و علمی، امکان تاثیر گذاری مدیریت تصویر کنش‌گران سازمانی از سوی مدیران را در راستای افزایش عملکرد شغلی سازمان متبوع فراهم می نماید.
توجه به کارکنان و در رأس آن عملکرد شغلی آن ها به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه سازمان، پدیده ای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است. هم اکنون سازمان های صنعتی، بازرگانی و حتی خدماتی بیش از پیش برای بالا بردن درجه بهره وری خود به افزایش توان تخصصی، رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند و بهره وری را با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی و کیفیت زندگی آنان مربوط ساخته اند (دولان و همکاران، ۱۳۸۰). لذا سازمان های صنعتی، بازرگانی و حتی خدماتی می توانند با بهره گرفتن از نتایج مطالعاتی که در زمینه عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان و عوامل مرتبط با آن‌ها مانند بهزیستی ذهنی انجام می شود، کارایی و بهره وری کارکنان و در نهایت سازمان‌ها را افزایش دهند. هم چنین مدیران، مسولان بندر شهیدرجایی و گمرک می توانند با تکیه بر نتایج این مطالعه تصمیمات و راه کارهای مناسبی را در جهت بهبود عملکرد شغلی کارکنان، افزایش بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی آن ها اتخاذ نمایند.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی:
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی
۱-۴-۲- اهداف جزیی:
پیش‌بینی کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی
پیش‌بینی کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی بر اساس عاطفه منفی بهزیستی ذهنی
پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان بندر شهیدرجایی بر اساس

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا مولفه های بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می کند؟
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول : عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می کند.
فرضیه دوم : عاطفه منفی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می کند.
فرضیه سوم : عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می‌کند.
فرضیه چهارم : عاطفه منفی بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می‌کند.
فرضیه پنجم : مولفه های بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می کند.
فرضیه ششم : مولفه های بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی کارکنان بندر شهیدرجایی را پیش بینی می کند.
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی
۱-۷-۱- تعاریف مفهومی:
بهزیستی ذهنی:
داینر و همکاران (۲۰۰۲)، در تعریف بهزیستی به تئوری فعالیت اشاره دارد و آن را همانند کارکردی از شخصیت و نگرش‌های کلی نسبت به محیط و شرایط می‌داند. بهزیستی ذهنی دارای دو جز شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی و بعد عاطفی یعنی برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی.
عملکرد شغلی:
عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله به علاوه بعضی از داده‌های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تاخیر و کندی در کار (شکرکن و همکاران، ۱۳۸۰).
کیفیت زندگی:
بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی، عبارت است از درک فرد از وضعیت کنونی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این دریافت‌ها با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌های مورد نظر فرد (نجات، ۱۳۸۷).
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی:
بهزیستی ذهنی:
در این پژوهش منظور امتیازی است که آزمودنی از پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS کسب می‌کند.
عملکرد شغلی:
در این پژوهش منظور امتیازی است که آزمودنی از پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) کسب می‌کند.
کیفیت زندگی:

در این پژوهش منظور امتیازی است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه ۲۶ سوالی) کسب می‌کند.
فصل دوم
پیشینه‌ی تحقیق
۲-۱- مقدمه
مطالعاتی که در زمینه سلامت روانی و توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار انجام شده است نشان داده است که سلامت کارکنان در سازمان‌ها و محیط کار هر روز بیش از گذشته در معرض آسیب جدی قرار دارد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۲).
اکثر مطالعات نشان داده است که سلامت با شاخص هایی که در تشخیص منطبق با طبقه بندی آماری آمده است قابل ارزش‌یابی می باشند. بنابراین لازم است تا موضوع سلامت از یک دیدگاه مثبت‌نگر مورد توجه و اندازه‌گیری قرار گیرد و به مقوله‌هایی همچون کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان پرداخته شود.
از طرفی امروزه سازمان‌ها برای بقاء، انتظام و بالندگی خود می کوشند تا از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی، به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سودبخشی، انعطاف پذیری، انطباق پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیت ها، به واقع غیر ممکن است که سازمانی بتواند در مواجهه با بهترین‌ها به صورت رقابتی و اثربخش عمل کند (شولر و جکسون، ۲۰۰۱).
به دلیل اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان در بندر شهیدرجایی پرداخته شده است، در این فصل ابتدا پیشینه نظری بیان شده است در قسمت پیشینه نظری ابتدا به موضوع بهزیستی ذهنی و سپس به عملکرد شغلی و در نهایت به موضوع کیفیت زندگی پرداخته شده است که در هر کدام از قسمت‌ها تعریف، بیان نظریه‌های دانشمندان و ابعاد یا عوامل مؤثر بیان شده است. در پایان فصل و قسمت دوم نیز مطالعات صورت گرفته در این زمینه یا زمینه‌های مرتبط با موضوع بیان شده است. در قسمت پیشینه تحقیق ابتدا مطالعات خارجی انجام شده و سپس مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه به ترتیب سال اجرای تحقیق آورده شده اند.
۲-۲- پیشینه‌ی نظری
۲-۲-۱- بهزیستی ذهنی
تعریف بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی، یک مفهوم شخصی و فردی است و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان تعریف می‌شود (دینر و همکاران، ۱۹۹۶). در واقع ارزیابی افراد از زندگی خودشان در حوزه‌های مختلف زندگی مانند بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی اجتماعی است. بهزیستی هیجانی به تعادل بین عاطفه مثبت و منفی اطلاق می‌شود. بهزیستی روان‌شناختی، عمدتاً ملاکی شخصی و خصوصی برای ارزیابی فردی از کنش‌های روانی فرد است، اما بهزیستی اجتماعی عمدتاً ملاکی عمومی و اجتماعی برای ارزیابی کنش‌های اجتماعی افراد در طول زندگی‌شان و در تعامل با دیگران محسوب می‌شود (کی یز، ۱۹۹۸).
عناصر بهزیستی ذهنی
بنابراین، بهزیستی ذهنی دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی «یعنی تجربه مکرر عاطفه یا هیجان مثبت، تجربه نامکرر و اندک هیجان یا عاطفه منفی» و نیز یک عنصر شناختی «ارزیابی افراد از رضامندی از زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه‌های مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی و. . .» می‌باشد. طی ۴۰ سال اخیر، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان به مفهوم‌سازی، اندازه‌گیری و مطالعه ابزارهای اندازه‌گیری سلامت روان از طریق تحقیقات بهزیستی ذهنی پرداخته‌اند (کی یز، ۲۰۰۳).
بهزیستی ذهنی شامل طیف گسترده‌ای از رگه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و محیطی است. لیبومیرسکی، شلدوم و اسچکاد (۲۰۰۵)، مدلی تلفیقی یا التقاطی ژنتیک- شخصیت یا مدل عوامل جمعیت شناختی- محیطی را برای بهزیستی و شادمانی ارائه دادند که شامل مجموعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *