……………………………………………………………………………………33
2-10-4-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….34

2-10-5- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………………………….34
2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد……………………………………………………………………………..35
2-10-7- بدرقه و استقبال مرد………………………………………………………………………………….36
2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن…………………………………………………………………………..36
2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر……………………………………………………………………………………38
2-10-10-حل تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………40
2-10-11-بیان زیبا برای همسر…………………………………………………………………………………..41
2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر……………………………………………………………………………41
2-11- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی……………………………………………………………………….42
2- 11- 1- سخت گیری…………………………………………………………………………………………….42
2-11-2- ترش رویی…………………………………………………………………………………………………42
2-11-3-نا سزا گویی……………………………………………………………………………………………….42
2-11-4- چشم و هم چشمی………………………………………………………………………………………43
2-11-5- لجاجت……………………………………………………………………………………………………43
2-12- دین…………………………………………………………………………………………………………………….43
2-12-1- مفهوم دین………………………………………………………………………………………………….49
2-12-2-دین در لغت……………………………………………………………………………………………………44
2-12-3- نیاز همیشگی به دین………………………………………………………………………………………………45
2-13- هدف دین……………………………………………………………………………………………………………46
2-13-1-هدایت تشریعی………………………………………………………………………………………………46
2-13-2-تعلیم و تربیت مردم………………………………………………………………………………………..47
–قضاوت……………………………………………………………………………………………………..48
-13-4-اصلاح………………………………………………………………………………………………………..47
2-13-5—حکومت…………………………………………………………………………………………………..48
2-14- دین از منظر نظریه پردازان غربی……………………………………………………………………………………….49
2-14-1- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت…………………………………………………………………………..52
2-15-دین و مولفه های آن در اسلام………………………………………………………………………………………..53
2-16- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی…………………………………………………………………………………….55
2-16-1- علامه طباطبایی………………………………………………………………………………………………..55
2-16-2- استاد مطهری………………………………………………………………………………………………….56
2-17- بیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………..59
2-18- بیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………62
فصل سوم- روش پزوهش
3-1- روش ها……………………………………………………………………………………………………………….65
3-2- جامعه اماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….65
3-3- متغیر های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………..65
3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوری…………………………………………………………………………………65
3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….66
فصل چهارم- یافته های پژوهش
4-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..68
4–2آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………………………74
5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………76
5-3- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………..76
5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………76
5-4-1-پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………76
5-4-2-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………77
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
ج) پیوست ها
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
جدول(4-1) میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی ها……………………………………………………………68
جدول(4-2) فراوانی پایبندی مذهبی………………………………………………………………………………………………68
جدول(4-3) فراوانی پایبندی مذهبی زوجین…………………………………………………………………………………..69
جدول(4-4) آمار توصیفی رضایتمندی زناشویی زوجین به تفکیک پایبندی مذهبی……………………………..69
جدول(4-5) همبستگی………………………………………………………………………………………………………………. 70

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(4-6)تحلیل واریانس نمرات رضایتمندی زناشویی در زوجین…………………………………………………70
جدول (4-7)آزمون LSD……………………………………………………………………………………………………………71
جدول (4-8)آمار توصیفی نمرات رضایتمندی زناشویی به تفکیک جنسیت………………………………………..72
جدول(4-9)آزمون مقایسه میانگین دو نمونه ای………………………………………………………………………………72

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و به روش کاربردی انجام شده است. بدین منظور 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط پرسش نامه های رضایت زناشویی اسلامی و پایبندی مذهبی که از اعتبار لازم برخوردارند با بهره گرفتن از همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و شاخص های آماری دیگر تجزیه وتحلیل شدند..
تحلیل داده ها نشان داد که بین پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد و پایبندی مذهبی نقش پیش بینی کننده در رضایت زناشویی دارد. و با افزایش پایبندی مذهبی میزان رضایت زناشویی افزایش یافته است. یافته ها نشان داد که نمره رضایت زناشویی در میان زوجینی که هردو پایبند به مذهب بوده اند بیش از زوجینی است که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند و زوجینی که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند از زوجینی که هیچکدام پایبند به مذهب نبوده اند رضایت زناشویی بیشتری دارند.و رضایت زناشویی در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت.
کلید واژه ها: رضایت زناشویی، پایبندی مذهبی، زوجین

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه
خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق ترین مناسبات انسانی است. علاوه بر اینکه، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، موقعیت های متعددی را برای یادگیری و شکل گیری نگرش ها وتشکیل باورهای فرد فراهم می آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزش های اجتماعی نقش بسیاری موثری دارد. فرد در بستر خانواده خواست های جامعه را می آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می سازد (مصلحی1391، 1).
از آنجایی که انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که در تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی گرفته می شود، اهمیت مسئله ایجاب می کند که با کنکاش عمیق تری به عوامل بیرونی مانند، مذهب، طبقه اجتماعی، سن، تحصیلات و … نیز عوامل زیر بنایی مانند ویژگی های شخصیتی توجه شود (مصلحی1391، 1)
متخصصان روان شناسی خانواده غالبا معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زوجین، سطح رضایت زناشویی آنها قرار می دهند. رضایت زناشویی، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفتن و دستیابی به اهداف زندگی است که تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. علی رغم انکه ضرورت توجه به همسانی عقاید مذهبی و تمایلات فرهنگی همواره مورد تاکید قرار می گیرد. افزایش طلاق در دنیای کنونی و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تاثیرات سوء این گونه پدیده ها بر افراد خانواده و اجتماع، بیانگر این مدعاست که برخورد مقبولی با تشکیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با دید عالمانه به این پدیده نگریسته شده است (مصلحی1391، 1).
مهم ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می کند. به حکم خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش های اسلامی اشاره نمی کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می افتد و نه ارزش های دینی و آرمان توحید، گسترش می یابد (پسندیده1389، 23).
کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می کند، انتظار دارد که این زندگی یا خوشبختی، با سعادت و رضایت همراه باشد و از تمام لحظات زندگی خود لذت ببرد. بنابراین، آنچه از خود ازدواج اهمیت بیشتری دارد موفقیت در ازدواج یا به عبارتی دیگر رضایتمندی میان زوجین است (برادبری، فینچام و ویچ ، 2000)
موسوی بیان می کند عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می تواند رضامندی زناشویی را به ارمغان آورد (موسوی 1374، 43).
هانلر2 و گنچوز3 نیز معتقدند نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده ی سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی ها می توانند زندگی زناشویی را متاثر سازند (خدایاری فرد، 1386)
1-1 بیان مساله
بر اساس آموزه های دینی، یکی از مهم ترین مسائلی که زمینه آرامش و رضایت از زندگی زناشویی را فراهم می سازد پایبندی زوجین به دستورات مذهبی است. خوشبختی زناشویی زمانی تحقق می یابد که زن و شوهر ارتباط خوبی با مبدا داشته و برای معاد خود نیز کار نیک انجام دهند و پایبند به احکام و دستورات الهی باشند، نه اینکه مسائل زندگی آن قدر آنها را سرگرم کند که از یاد خداوند غافل شوند (منافقون: 9) و یا به خاطر خانواده از رعایت وظایف دینی فاصله بگیرند (تمیمی آمدی1366، 186). وظیفه زن و شوهر است که همدیگر را از معصیت خداوند بر حذر دارند که در این زمینه مرد مسئولیت بیشتری دارد (تحریم: 6). پایبندی یا عدم پایبندی به دستورات الهی توسط آن دو، زمینه را برای رضامندی و یا نارضامندی زندگی زناشویی فراهم می آورد.
زندگی بدون تعارض، در سایه توجه به مسایل معنوی و پرورش اعتقادات مذهبی است. ارزش ها به زندگی معنا می بخشند و پناهگاهی در اوج بحرانی زندگی، همانند غم و اندوه و فقدان و ماتم، تلقی می شوند. اعتقادات مذهبی، زیر بنایی برای شکل دهی به سبک زندگی مذهبی است. این مسئله موجب می گردد تا فرد مسلمان نسبت به پرورش معنویت در خود و نزدیکانش دارای مسئولیت و نقشی ویژه باشد. بر اساس آموزه های دینی، آن زندگی ای شیرین و گوارا است که معنویت در آن رشد یابد و زندگی رنگ خدایی به خود گیرد (خطیب 1390، 35). امام علی می فرمایند: خداوند متعال در حدیث معراج به پیامبر اکرم(ص) فرمود: « آیا می دانی کدام زندگی گواراتر است»؟ حضرت فرمودند: «بار خدایا؟ نه». فرمود: «زندگی گوارا، آن زندگی است که صاحب آن ، از یاد من خسته نشود، نعمت مرا فراموش نکند، به حق من ناآگاه نباشد و در طلب خشنودی من باشد» (مجلسی 1404ق،77:28).
مهوری در مقاله ای که به تبیین دین، دینداری و شاخص های آن از نگاه علامه طباطبایی می پردازد درباره حد نصاب دینداری اظهار می دارد: دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمه ایمان، علم و آگاهی است (سالاری فر ،