گفتار سوم- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی 19
گفتار چهارم- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) 19

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار پنجم- اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا 20
گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا 20
فصل سوم- روش تحقیق 23
مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی 23
مبحث دوم- اینترنت 23
فصل چهارم- داده‌های تحقیق 25
مبحث اول- حقوق قراردادها 25
گفتار اول- حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا 27
گفتار دوم- حقوق تطبیقی اروپا 31
گفتار سوم- رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز 36
گفتار چهارم- تشکیل قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (1994) 38
بند 1- ایجاب و قبول 38
بند 2- رفتار برای نشان دادن توافق کافی است 39
بند 3- انعقاد خود به خودی قراردادها 39
بند 4- قطعیت و تعیّن ایجاب 39
بند 5- قصد ملتزم بودن 40
بند 6- چه وقت ایجاب نافذ می‌شود؟ 40
بند 7- پس‌گرفتن ایجاب 40
عنوان صفحه
بند 8- ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است 41
بند 9- ایجاب‌های غیرقابل رجوع 42
بند 10- ردّ ایجاب فقط یکی از سببهای خاتمه یافتن آن است 43
بند 11- اعلام رضایت به یک ایجاب 43
بند 12- سکوت یا عدم اقدام 44
بند 13- چه موقع قبول نافذ می‌شود؟ 44
مبحث دوم- مراحل تشکیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران 45
گفتار اول- تشکیل قرارداد 45
بند اول- شرایط انعقاد یک قرارداد 46
الف) قصد التزام قانونی 46
ب) توافق کامل 46
ج) شکل قرارداد 46
د) مقایسه با سایر اسناد 47
هـ ) حقوق ایران 47
بند دوم- قصد (ماده 102-2) 48
مقایسه با سایر اسناد 49
بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2) 50
بند چهارم- ضرورت وجود یک شرط 50
الف) مقایسه با سایر اسناد 51
ب) حقوق ایران 51
بند پنجم- شروطی که اختصاصاً مذاکره نشده 52
بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی 53
الف) مقایسه با سایر اسناد 54
ب) حقوق ایران 55
عنوان صفحه
مبحث سوم- گفت‌وگوهای مقدماتی و توافق پیش از عقد (پیش ‌قرارداد) 56
گفتار اول- تعیین قانونی حاکم بر قراردادها در حقوق ایران 57
بند اول- اصل حاکمیت اراده 58
الف) انتقاد عملی 58

ب) انتقاد نظری 58
بند دوم- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار 60
الف) محل انعقاد عقد 60
ب) محل اجرای عقد 61
ج) سایر امارت 61
بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین 62
گفتار دوم- شروط ابتدایی ؛ مذاکره و پیش‌قرارداد در فقه امامیه و در حقوق ایران 63
بند اول- معنای اصطلاحی شرط 64
بند دوم- بررسی آیات و روایات 66
الف) آیات قرآنی 67
ب) روایات 67
ج) تعریف انواع شرط 68
بند سوم- شرایط صحت شرط 69
گفتار سوم- دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی 70
گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار) 74
بند 1- معنای لغوی 74
بند 2- تبادر 74
گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد 76
گفتار ششم- نتیجه مبحث 78
مبحث سوم- حسن‌نیت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران 78
عنوان صفحه
گفتار اول- تعریف حسن‌نیت 79
گفتار دوم- آثار حسن‌نیت در مراحل مختلف قرارداد 80
بند 1- تأثیر حسن‌نیت در مرحله مذاکرات و تشکیل قرارداد 80
گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد 88
گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها 90
بند 1- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌کننده 90
بند 2- حسن‌نیت طرفین قرارداد 91

گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت 92
گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد 92
گفتار هفتم- جبران خسارات 94
گفتار هشتم- نتیجه مبحث 95
مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران 97
گفتار اول- انواع نمایندگی 98
گفتار دوم- اقدام نماینده در اجرای اختیار خود 99
مبحث ششم- ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و اصول UNIDROIT راجع به قراردادهای تجاری بین‌‌المللی (UPICC) 100
گفتار اول- خسارت در حقوق بیع بین‌المللی 100
گفتاردوم- موضوعاتی‌که به‌صراحت تحت حکومت ماده 74 کنوانسیون وین می‌باشد 101
بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات 102
بند 2- اندازه‌گیری خسارت – جبران کامل خسارت 102
بند 3- قابلیت پیش‌بینی ضرر 102
گفتار سوم- موضوعاتی که به طور ضمنی مستفاد از کنوانسیون وین است 102
بند 1- احتساب زیانها از محل منافع 103
بند 2- زیانهایی که جزئاً منتسب به زیان‌دیده است 103
عنوان صفحه
بند 3- اثبات خسارات معنوی 103
بند 4- واحد پولی که خسارت باید بدان محاسبه شود 104
بند 5- زیانهای فرعی 105
گفتار چهارم- موضوعاتی که تحت حکومت کنوانسیون نیست 106
بند 1- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی 106
بند 2- خسارات تنبیهی و شروط جزائی 108
گفتار پنجم- نتیجه‌گیری مبحث 108
فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات 110
مبحث اول- نتیجه گیری 110
مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی 112
Abstract 118
منابع ، مآخذ و کتابشناسی 113
الف) فارسی 114
ب) خارجی 117

چکیده :
روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.
پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مذاکرات مقدماتی، حسن نیت، ایجاب و قبول، اصول حقوق بین الملل.
تعاریف و مفاهیم :
مذاکرات مقدماتی:توافقها و صحبت‌های قبل از انعقاد عقد که ممکن است به شکل شروط ضمن عقد نیز بیان شود.
حسن نیت: ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه “حسن” و “نیت” میباشد که در حقوق قراردادها معمولاهمراه باتعبیر”رفتارمنصفانه”به کار می‌رود.
ایجاب و قبول: در پاره‌ایی از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب قبول دو کاشف از دوقصدطرفین عقداست و خوداین دو,کاشف عقدنیستندبلکه آن دو قصدعق را تشکیل میدهند.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول- کلیات تحقیق
در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.
مبحث اول- بیان مسأله :
مذاکرات مقدماتی در انعقاد قراردادها اعم از داخلی و بین‌المللی نقش حائز اهمیتی دارند. اهمیت مذاکرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگینی که اجرای آنها متضمن هزینه‌های بسیاری است، آشکار می‌شود.
مراحل مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)
در نظام‌های حقوقی مترقی نظیر نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریکا و همچنین در قراردادهای بین‌المللی با اندکی تفاوت، نهاد حقوقی Legal Institution ، مذاکرات مقدماتی مورد توجه قرار گرفته است.
در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادی اراده، نهاد حقوقی مذاکرات مقدماتی الزام‌آور است.
در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگیرانه نسبت به حقوق سایر کشورهای اروپایی، مذاکرات مقدماتی مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرایط اساسی قرارداد .
در حقوق آمریکا، توافق‌های طرفین در مذاکرات مقدماتی دال بر تمایل صریح طرفین به ادامه مذاکرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد می‌دانند . از طرفی، در مورد آن قسم از مذاکرات مقدماتی که فاقد شروط اساسی قرارداد اصلی است، دادگاه‌های آمریکا آنها را، دست کم از نظر الزام به مذاکره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نیت (good Faith) برای انعقاد قرارداد نهایی لازم الاجرا تلقی می‌کنند.
در یک نگاه کلی، حقوق کامن‌لو در برخورد با مذاکرات مقدماتی سعی در تطبیق مقررات کلی حقوق قراردادها بر آنها و تعیین لازم الاجرا بودن یا نبودن آنها دارد. با این وجود، ابهاماتی نظیر تحقق قصد انعقاد یک قرارداد لازم الاجرا، مفاد توافق های مقدماتی، میزان خسارت در صورت تخطی از مذاکرات مقدماتی و غیره در بررسی اینگونه مذاکرات وجود دارد که البته پاسخ حقوق آمریکا و انگلیس به این ابهامات تا حدودی متفاوت از یکدیگر است.
ماهیت و قلمرو مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران ریشه در شرط بنایی یا شرط تبانی دارد. شرطی که عقد بر مبنای التزام به آنها واقع می‌شود. بنا بر قول مشهور، شروط بنایی باطل یا به عبارت صحیح‌تر، غیر الزام‌آور است و هیچ یک از آثار شرط بر آن مترتب نیست؛ زیرا در متن عقد ذکر نشده است .
برخی از فقها شروط تبانی را صحیح دانسته‌اند و الزام‌آور تلقی کرده‌اند. مبنای استدلال این فقها بر لزوم وفای به عهد است (اوفوا بالعقود).
در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از شرط بنایی ارائه نشده است و تنها در پرتو تحلیل مواد 1128 و 1113 قانون مدنی، یعنی در مباحث مربوط به حق نفقه زوجه غیردائم و نیز اشتراط شرط خاص در یکی از طرفین، قبل از عقد نکاح، به آنها اشاره شده است.
یکی از صاحبنظران در تشریح ماده 1128 قانون مدنی آورده است: «تبانی طرفین بر صفتی که در حکم تصریح در عقد است زمانی صدق می‌کند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد، بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که آن صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن واقع شده است (متبایناً)».
گرچه قول مشهور فقها به غیر الزام‌آور بودن شروط تبانی است، اما قانون مدنی برخلاف رویه غالب (استفاده از قول مشهور) در خصوص شروط مذکور نظر اقلیت را پذیرفته است. به عنوان مثال، دو ماده 1113 و 1128 که صراحتاً شروط تبانی را مورد تأکید قرار داده است، از آن جمله می‌باشد . این نظر قانون مدنی، با اصل حاکمیت اراده و اعتبار بخشیدن به تراضی واقعی طرفین سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون، پذیرش اعتبار لازم الوفا بودن شروط تبانی، موافق ملاک مذکور به نظر می‌رسد .
در پژوهش حاضر، نویسنده در صدد است اصول قراردادهای بین‌المللی به صورت عام و جایگاه مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول در حقوق بین الملل و در حقوق ایران را بصورت خاص مورد بررسی و تبیین قرار دهد و نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در حقوق بین‌المللی غرب و در حقوق ایران را با یکدیگر مقایسه کرده و بصورت دقیق و شفاف تشریح نماید.
مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع :
در ارتباط با قراردادهای بین‌المللی و نقش و جایگاه ویژه ارتباطات در دنیای پیچیده اقتصادی و تجاری امروزی، توافق ها و مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول، اهمیت دو چندان یافته است. این مسئله بویژه در ارتباطات تجاری بینالمللی، طرحهای سرمایهگذاری، ایجاد شرکتهای مشترک سرمایهگذاری، بیع اموال غیر منقول و غیره از جایگاه ویژهای برخوردار است.
ضروری است قبل از انعقاد عقد، مقدماتی تمهید شود و یا جهت نیل به مقاصد مورد نظر و شرایط مورد قبول طرفین، توافقات و مذاکراتی به عمل آید. گاهی طی مرحله مذاکرات مستلزم انجام پارهای از اعمال و تشریفات میباشد. چنانچه این اعمال ممکن است بعضاً شامل توافق نسبت به ادامه مذاکرات و نهایتاً انعقاد عقد، انتخاب شیوه خاص جهت پیشبرد مذاکرات و یا انتقال رسمی موضوع توافقنامه مقدماتی شود.
لزوم انجام مذاکرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگین، بیشتر نمایان میگردد. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد. انعقاد قراردادهای بزرگ، به طور مسلم، مستلزم تخصیصهزینه های بسیار و اخذ مشاورههای مختلف حقوقی، تجاری و غیره با موسسههای مشاوره، مطالعات و ارزیابی تمام جوانب قرارداد است. به عنوان مثال، چنانچه یک کشور نفت خیز بخواهد طرح اکتشاف نفت در میادین نفت خیز را به پیمانکار خارجی و در قالب توافق بازخرید محصول واگذار کند، منفعت پیمانکار ایجاب میکند تا وی تعهد خود را مبنی بر بازخرید محصول تاسیسات نفتی به عنوان ثمن معامله، بررسی و از تحقق آن اطمینان حاصل نماید. حصول موافقت اولیه موسسات مالی و اعتباری برای تأمین منابع مالی طرح، مشورت و رایزنی با پیمانکاران جزء ، بررسی اوضاع و احوال و غیره از مقدمات انجام پروژه مزبور است. بنابراین، نقش مذاکرات مقدماتی کاملا با اهمیت و چشمگیر می‌باشد.
مبحث سوم- اهداف تحقیق :
توسعه مفهوم مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران در پرتو تطبیق آن با تدوین‌های حقوق خارجی و کنوانسیون‌های ناظر به قراردادهای بین‌المللی، بطوریکه توسعه نهاد حقوقی مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول، مفاهیمی که طی سالیان در فقه امامیه مهجور مانده است را یاد آوریمی کند و خروج آنها را از انفعال ارزیابی می‌کند.
این رویکرد از مجاری تطبیق نهاد مذاکره پیش از قرارداد در حقوق خارجی و کنوانسیون‌های ناظر به قراردادهای بین‌المللی عبور کرده و امکان بومی سازی این نهاد را در سلوک قراردادی تجار ایرانی با اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف قرارداد به عنوان غایتی ارزشمند مطمح نظر قرار می‌دهد.
مبحث چهارم- سوالات تحقیق :
1- مذاکرات مقدماتی تا چه میزان در التزام طرفین قرارداد مؤثر است؟
2- آیا مذاکرات مقدماتی آنگونه که در حقوق کشورهای غربی به آن توجه شده است، در ایران مورد توجه بوده است؟
3- با توجه به مفهوم نهاد حقوقی Legal Institution ، آیا می‌توان نهاد حقوقی مذاکره پیش از عقد قرارداد را در سیستم حقوقی ایران در قالب چارچوب‌های حقوق غربی آن جای داد؟
4- توجه سیستم حقوقی ایران به مذاکرات مقدماتی در سلوک قراردادی بین‌المللی آن تا چه میزان مؤثر است؟
مبحث پنجم- فرضیه‌های تحقیق :
1- مذاکرات مقدماتی در التزام طرفین به قرارداد مؤثر است و در تفسیر قرارداد نقش مؤثری دارد.
2- مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران نسبت به حقوق کشورهای غربی، کمتر مورد توجه واقع شده است.
3- با ایجاد شرایطی می‌توان مذاکره مقدماتی را در سیستم حقوقی ایران در قالب الگوهای غربی آن نهادینه کرد.
4- مذاکرات مقدماتی و خروج از انفعال این نهاد، نقش مؤثری در سلوک قراردادی بین‌المللی ایران دارد.
مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش :
اساسی ترین محدودیت این پژوهش عبارت بود از دسترسی دشوار به اسناد مورد نیاز تحقیق و همچنین کمبود منابع ضروری.
فصل دوم :
پیشینه موضوع (ادبیات تحقیق)
و مبانی نظری
فصل دوم- پیشینه موضوع (ادبیات تحقیق) و مبانی نظری
در این فصل،