تقدیم به

این پایان‌نامه راضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می‌نمایم به:
ـ محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه‌ی تلاش‌های محبت‌آمیزی که در دورانمختلف زندگی‌ام انجام داده‌اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته‌اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ به استادان فرزانه و فرهیخته‌ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یارینمودند.

ـ به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
ـ به آنانکه نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه‌ی راهم بود.
ـ الهی به من کمک کن تابتوانم ادای دین کنم و به خواسته‌ی آنان جامه‌ی عمل بپوشانم .
ـ پروردگاراحسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.
ـ خدایا توفیق خدمتیسرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران عزیز عنایت بفرما.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسأله 3
ب) سؤالات تحقیق 3
ج) فرضیه‌های تحقیق 3
د) پیشینه تحقیق 4
هـ) اهداف تحقیق 5
و) روش تحقیق 6
ز) سامان‌دهی تحقیق 6
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
1ـ1ـ تعریف اقرار 7
1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار 7
1ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار 7
1ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه 8
1ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار 9
1ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل 9
1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار 10
1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار 11
1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری 11
1ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری 12
1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجیز در اقرار 12
1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار 13
1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر 13
1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار 15
1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری 17
1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار 18
1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار 18
1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن 18
1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار 18
1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن 19
1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار 19
1ـ1ـ3ـ2ـی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق 19
1ـ2ـ تعریف اکراه 19
1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه 20
1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اکراه 20
1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اکراه در فقه 21
1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اکراه 23
1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ 23
1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی 23
1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اکراه 25
1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار 25
1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار 26
1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار 27
فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی 29
2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل 29
2ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) 29
2ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی 30
2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم 30
2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 31
2ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی 33
2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی 33
2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) 33
2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی 34
2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی ترکیبی 35
2ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی 35
2ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران 37
2ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار 37
2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار 39
2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد کتبی 39
2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی 40
2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی 41
2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت 41
2ـ2ـ1ـ4ـ امارات 42
2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی 42
2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی 43
2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی 43
2ـ2ـ1ـ5ـ قسم 44
2ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی 45
2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل 46
2ـ2ـ1ـ 8 ـ کارشناس 46
2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار 47
2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی 47
2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی 48
2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه 49
2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی 50
2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا 51
2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب 53
2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا 55
2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار 55
2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار 55
2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع 58
2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار 59
2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر 61
2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا 62
2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه 62
2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده 63
2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار 65
2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار 65
2ـ3ـ2ـ آثار اقرار 65
2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار 67
2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام 68
2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا 69
فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی 70
3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار 70
3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار 70
3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی 70
3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی 72
3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار 73
3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار 73
3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق 74
3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر 75
3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر 75
3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار 75
3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر 75
3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله 77
3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه 78
3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف 79
3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته 79
3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض 80
3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله 81
3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار 82
3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب 83
3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر 84
3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی 84
3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران 85
3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی 85
3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر 85
3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق 87
3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح 87
3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت 88
3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران 89
3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری 90
3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری 90
3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل 91
3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس 93
3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل 93
3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث 95
3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار 95
3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار 96
3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت 96
3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط 97
3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه 98
3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی 98
3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی 98
3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه 99
3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار 99
3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل 100
3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی 100
3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری 101
نتیجه‌گیری 103
پیشنهادات 105
فهرست 106
چکیده انگلیسی 109

چکیده
دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
کلمات کلیدی: اقرار، ادله اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران.

مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

الف) بیان مسأله
از جمله ادله اثبات دعوی و اولین آن‌ها در امور مدنی در حقوق ایران اقرار می‌باشد. همچنانکه در ماده 1259 قانون مدنی مذکور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. اکراه نیز عملی است تهدیدآمیز نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده که در مواد 202، 203، 205، 190 و 1070 قانون مدنی مواردی از آن ذکر شده است. اختیار نقطه مقابل اکراه می‌باشد، اقرار برای اینکه صحیح و معتبر باشد باید با اراده‌ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد. ماهیت اقرار ناشی از اکراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخی آن را باطل و برخی غیرنافذ می‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده 1262 قانون مدنی بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.
در این پایان‌نامه کارشناسی ارشد ضمن معرفی ادله اثبات دعوی و از جمله اقرار به شرایط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معنای لغوی و فقهی اقرار و همچنین معنای لغوی و فقهی اکراه و انواع آن و شرایط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهای امامیه در این مورد و مبانی فکری ایشان و اختلاف نظر فقهای امامیه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوطه از قانون اساسی، قانون مدنی و حتی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و آیات و روایات و تفسیر و شرح آن‌ها در خصوص ماهیت حقوقی اقرار ناشی از اکراه بیان و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.

ب) سؤالات تحقیق
1ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است یا غیر نافذ؟
2ـ وجه اختلاف اقرار ناشی از اکراه و خبر ناشی از اکراه چیست؟
3ـ رضای پس از اکراه ناقل است یا کاشف؟

ج) فرضیه‌های تحقیق
1ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است.
2ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و کذب در آن می‌رود، ولی خبر مکره موردی است که احتمال دروغ بودن آن قوی‌تر از احتمال صدق آن است.
3ـ رضای پس از کره کاشف بوده و ناقل نمی‌باشد.

د) پیشینه تحقیق
در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق با توجه به بررسی به‌عمل آمده از منابع اینترنتی و مقالات علمی در باب اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
ابویی مهریزی در مقاله ای تحت عنوان حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی آورده است با وجود جایگاه باارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار