بر حاکمیت …………………………………………………۱۱

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب – حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ………………………………………………………………………………۱۲
ج- توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها ………………………………………………………………..۱۳
بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن …………………………………………………………………………………۱۴
مبحث دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه ………………………………………………….۱۷
گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………….۱۷
بند۱- مفهوم مداخله ……………………………………………………………………………………………………….۱۷
بند۲- تعریف مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………………………..۲۰
گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی …………………………………………..۲۱
بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد …………………………………………………۲۱
مبنای مداخلات بشردوستانه پیش از منشور ………………………………………………………………………..۲۲
بند۲- تدوین منشور ملل متحد و مداخلات بشردوستانه ………………………………………………………۲۳
الف- مداخله بشردوستانه قبل از پایان جنگ سرد ………………………………………………………………..۲۳
مبنای مداخلات بشردوستانه در دوران قبل از جنگ سرد ………………………………………………………۲۴
عنوان صفحه
ب- مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد ………………………………………………………….۲۶
ج- اصل عدم توسل به زور(ماده(۴)۲ منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه ……………………۲۸
فصل دوم: ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال
مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………………………………………۳۳
مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….۳۳
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..۳۳
بند۱- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..۳۳
بند۲- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..۳۴
بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی …………………………………………..۳۶
بند۴- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری …………………………………………………۳۷
الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………۳۷
ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………………………………………….۳۷
ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر …………………………………………..۳۸
گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر …………………………………………۳۹
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر ……………………………………………………………………۳۹
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی …………………………………………………۴۰
الف- منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………………………………۴۱
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………………………۴۲
عنوان صفحه
ج- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………………………….۴۲
د- پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………۴۳
ه- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………..۴۳
بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها ……………………………………………………………۴۴
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………………………………………….۴۴
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …………………………………………………۴۵
ب۱- سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………..۴۶
ب۲-سازمان های غیردولتی ……………………………………………………………………………………………….۴۸
ب۳- سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………………………………..۴۸
ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………………………………………۵۰
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..۵۳
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………۵۳
۱٫ مسئولیت ملی………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲٫مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………۵۵
۳٫ گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………………………………………………………………………..۵۶
۴٫ اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………۵۶
گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………………….۵۷
مداخله براساس اخلاق …………………………………………………………………………………………………….۵۸
ارزیابی- حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……………………………………………………..۵۸
عنوان
صفحه فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……………………………………۶۲
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت …………………………………………………………………….۶۲
بند۱- ظهور دکترین « مسئولیت حمایت » ……………………………………………………………………………..۶۲
بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………………………………………………………………۶۳
بند۳- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ………………………………………………………۶۴
بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵ ……………………………………………………………………………..۶۶
بند۵- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……………………………………………..۶۸
مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………..۷۰
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………………۷۰
بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام …………………………………………………………………………………………..۷۱
بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم …………………………………………………………………………………….۷۳
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………۷۳
ب- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..۷۴
ج- اقدامات حقوقی …………………………………………………………………………………………………………۷۴
د- اقدامات نظامی ……………………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………………………………………………………………………………….. ……۷۵
بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………………………………………………………………………….۷۵
الف- حوزه نظامی ……………………………………………………………………………………………………………۷۶
ب- حوزه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….۷۶
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………………..۷۷
بند۲- مداخله نظامی ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی …………………………………………………………………………………۷۸
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح …………………………………………………………………………..۷۸
عنوان صفحه
ب- وجود علت مشروع ……………………………………………………………………………………………………۸۳
ج- وجود هدف بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………………..۸۴
د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل ……………………………………………………………………………۸۴
ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ……………………………………………………………………………………….۸۵

و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………………………………………………………………………………..۸۵
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی ………………………………………………………………………………………….۸۵

بند۱- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
بند۲- دادگستری و مصالحه………………………………………………………………………………………………..۸۸
بند۳- توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………۸۹
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………………………………………۹۱
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ………………………………………………….۹۱
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..۹۱
بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی ………………………………………………………………………………………….۹۱
بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………………………………………………………………………۹۲
بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ……………………………………………………………………………..۹۴
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده ………………………………………………………………………۹۴
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه ………………………………………………………………………………………………..۹۴
ج- نقش سازمان های منطقه ای ………………………………………………………………………………………….۹۵
گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ………………………………………………..۹۵
بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰ …………………………………………………………………………………………………………۹۵
بند۲- قطعنامه ۱۹۷۳ ………………………………………………………………………………………………………..۹۸
بند۳- قطعنامه ۲۰۰۹ ………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
بند۴- قطعنامه ۲۰۱۶ ………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
بند۵- قطنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *