دسته‌ها
پایان نامه ها

منبع تحقیق با موضوع مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، تعریف مفهومی، محدودیت ها

نایی با موانع ومشکلات نمایندگان جهت دستیابی راحت به اطلاعات .
۶٫٫آگاهی ازمیزان مراجعه نمایندگان به کتابخانه‌ها،مراکزاطلاع‌رسانی ومرکزپژوهش‌های مجلس،واستفاده ازمنابع وامکانات آنها ،جهت تأمین نیازاطلاعاتی خود
۷٫ آگاهی از روش اطلاع یابی نمایندگان مجلس
۱-۵٫پرسش های پژوهش
۱٫نمایندگان مجلس،برای تقدیم طرح هاوبررسی لوایح وتصویب قوانین،به چه موضوعاتی،بیشتر نیاز دارند؟
۲٫نمایندگان جهت کسب اطلاعات ، بیشتر به چه نوع رسانه هایی رجوع می کنند؟
۳٫ میزان آشنایی نمایندگان به فن آوری روزاطلاعات وتسلط به زبان های خارجی جهت جستجوی وبازیابی اطلاعات چقدراست؟
۴٫نحوه دستیابی نمایندگان به اطلاعات چاپی مانندکتاب، مجله وغیرچاپی والکترونیکی ماننداینترنت، سی دی، میکروفیلم،میکروفیش،وارتباط مردم وکاربران درزمینه انواع موضوعات (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی، سیاسی ،نظامی)ودیگراطلاعات موردنیازبه چه صورت است؟
۵٫موانع ومشکلات موجود نمایندگان جهت دستیابی راحت به اطلاعات چیست؟
۶نمایندگان جهت تأمین نیازاطلاعاتی خود،چه میزان به کتابخانه هاومرکزاطلاع رسانی پژوهش های مجلس مراجعه وازمنابع وامکانات آنهااستفاده میکنند؟
۷٫رفتاراطلاع یابی نمایندگان مجلس، یعنی اهداف جستجوی اطلاعات، روش ،ابزار، نوع اطلاعات موردجستجو، مشکلات جستجو وعوامل مؤثربرآن،
۱-۶٫فرضیه های پژوهش
۱٫بین میزان تحصیلات ونیازهای اطلاعاتی نمایندگان رابطه معناداری وجوددارد
۲٫بین میزان تجربه نمایندگان واستفاده ازرسانه هارابطه معناداری وجوددارد.
۳٫بین سن نمایندگان ومیزان استفاده ازرسانه ها رابطه معناداری وجوددارد.
۴٫بین رفتار اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات رابطه معنا داری وجود دارد .
۵٫میان رفتاراطلاع‌یابی نمایندگان ومتغیرهایی مانندسابقه تدریس مدرک تحصیلی،مرتبه علمی،نوع استخدام،محل اخذمدرک وجنسیت رابطه‌ای معنا‌داروجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی
مجلس شورای اسلامی
۱-۷٫تعریف مفهومی
بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بر‌گزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،۱۳۹۳)
تعریف عملیاتی
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بر‌گزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
تعریف مفهومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجلس شورای اسلامی هستند که هر چهارسال یک بار پس از ثبت نام در انتخابات و تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان با رای اکثریت مردم از حوزه انتخابیه خود به مجلس راه می‌یابند.(ناصری،۱۳۹۳)
تعریف عملیاتی
در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است
رفتار اطلاع یابی
تعریف مفهومی
به الگوهای پیچیده رفتار و فعل و انفعال‌های متقابل انسان هنگام جست‌وجوی هر نوع اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی اطلاق می‌شود. این اصطلاح به‌شیوه‌های گوناگون برای اشاره به هر بستری به‌کار می‌رود که در آن، اطلاعات جست‌وجو می‌گردد و تمام شکل‌های اطلاع‌یابی را دربر می‌گیرد.( دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی،۱۳۸۱)

تعریف عملیاتی
دراین پژوهش منظورازرفتار اطلاعاتی نمایندگان مجلس است وبستگی به میزان ونوع اطلاعات مورد نیاز آنها نسبت به کاربران و مراجعه کنندگان آنهادارد و رفتار اطلاعاتی منوط بر اطلاعات لازم نمایندگان و شیوه دستیابی و آگاهی آنها به انواع اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی و دیگر اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارتباط با مراکزاطلاع رسانی واستفاده کنندگان است.
نیازاطلاعاتی
 تعریف مفهومی
نیاز اطلاعاتی تصور فردی از اطلاعات است که او نیاز دارد تا جنبه های مبهم از یک موقعیت را روشن کند.(داورپناه ،۱۳۸۶)
تعریف عملیاتی
در این پژوهش منظور از نیاز اطلاعاتی نوع منابع مورد نیازواطلاعاتی است که افراد بر ای انجام کار وامور محوله به آن نیاز دارند و با مراجعه به منابع اطلاعاتی از طریق مجراهای رسمی یا غیررسمی اطلاعات و با ارائۀ خدمات اطلاعاتی برآورده خواهد شد.
تعریف مفهومی مجرای رسمی دریافت اطلاعات:
مجرای رسمی دریافت اطلاعات محمل هایی راگویند که ماحصل پژوهش و تولیدات علمی بوده و با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی افرادوگروه ها به شکل چاپی و الکترونیکی انتشار می یابند. براین اساس کتاب ها،مجلات،چکیده نامه ها،نمایه نامه ها،پایان نامه ها،پایگاه های اطلاعاتی،(اعم ازمتن کامل یا کتابشناختی)و منابع دیداری شنیداری،همگی در این دسته جای می گیرند.(مختارپور،۱۳۸۷)
تعریف عملیاتی
اطلاعات مکتوب و غیر مکتوب مثل کتاب، مجله، فیلم، لوح فشرده (سی دی
).

الف: انتشارات الکترونیک ( کتابهای متنی ، کتابهای تصویر ساکن و متحرک و کتابهای گویا و… )
ب: مواد شفاف ( میکرو فرم ها ، اسلاید و …)
ج: عکس ها ، پوسترها و نقشه ها .
تعریف مفهومی مجرای غیررسمی دریافت اطلاعات
به منابع شفاهی یا منابع شخصی تعبیر شده است. در این شکل از منابع،کاربران،اطلاعات مورد نیاز خود را به شیوه شفاهی و عمدتاً در تعامل با دیگر افراد به دست می آورند. ارتباط با دوستان یا خویشاوندان،گروه همکاران،شرکت در همایش های تخصصی،در زمره این موارد هستند. (مختارپور،۱۳۸۷)
تعریف عملیاتی
مجرای غیررسمی دریافت اطلاعات یا منابع شفاهی: همکاران، شرکت درکنفرانس وحضور درهمایش.
۱-۸٫متغیر های پژوهش
متغیر های این پژوهش عبارتند از:
متغیر مستقل : نیاز اطلاعاتی
متغیروابسته: رفتار اطلاع یابی
۱-۹٫محدودیت های پژوهش
بدیهی است که رفع محدودیت های هر پژوهش زیربنای پژوهش های بعدی قرارمی گیردو این امر موجب شکوفائی علم می گردد. پژوهش حاضر از این محدودیت ها مستثنی نیست. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– مشکلات ناشی از کمبود منابع تحقیقاتی و مطالعه نمایندگان مجلس
-عدم همکاری و بی اطلاعاتی معاونین و مدیران و طراحان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انجام این پروژه
-عدم همکاری نسبت به آمار نمایندگان مجلس و تأئید و توزیع پرسشنامه تهیه شده
-عدم دسترسی به بخش هایی از سامانه مجلس شورای اسلامی
-پیگیری و سفارشات دوستانه باعث برطرف شدن این محدودیت شد.

۲-۱٫مبانی نظری پژوهش
۲-۲٫مقدمه:
در جهان امروز، طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره‌گیری از آن‌ها، به شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.
۲-۳٫درباره مجلس
مجلس درنظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است وچراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام ومردم ومایه حضورومشارکت واقعی مردم درتصمیم گیری هاومظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس دردوبخش خلاصه می گردد : (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۳)
الف-قانونگذاری
ب–نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آیین نامه داخلی و آشنایی با بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می گردد. بدیهی است محققین و صاحب نظران می توانند با مراجعه به قانون اساسی – آیین نامه داخلی مجلس – مشروح مذاکرات مجلس و همچنین انتشارات مجلس شورای اسلامی اطلاعات کاملتری را نسبت به مجلس شورای اسلامی کسب نمایند.
– مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد (اصل ۶۲ قانون اساسی)
– دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل ۶۳ قانون اساسی)
– عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر است . (قسمتی از اصل ۶۴ قانون اساسی)
– زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. ( قسمتی از اصل ۶۴ قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰ نفر) رسمیت پیدا می کند. (قسمتی از اصل ۶۵ قانون اساسی)
– مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتی از اصل ۶۹ قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل ۷۱ قانون اساسی)
– مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی)
– لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. (مرکزپژهش های مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۳)
– عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل ۷۷ قانون اساسی)
– گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل ۸۰ قانون اساسی)
– هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴ قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل ۸۶ قانون اساسی)
– رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل ۸۷ قانون اساسی
)
– در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل ۸۸ قانون اساسی)
– نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)
– اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)
– در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *