اعتماد از دیدگاه های مختلف در تعاملات انسانی اعتماد به یکی از جنبه های مورد علاقه تبدیل شده است ، بطوریکه در طول سه دهه گذشته شاهد هستیم که دیدگاه های متفاوتی از اعتماد پای بر عرصه... متن کامل

اعتماد از دیدگاه های مختلف در تعاملات انسانی اعتماد به یکی از جنبه های مورد علاقه تبدیل شده است ، بطوریکه در طول سه دهه گذشته شاهد هستیم که دیدگاه های متفاوتی از اعتماد پای بر عرصه... متن کامل

فرایند تصمیم گیری مصرف کننده زمانی که کالایی خریداری می شود مصرف کننده به طور معمول از فرآیند تصمیم گیری پیروی می کند که در ذیل بصورت مختصر به آن اشاره می شود:– تشخیص مسئله تشخیص... متن کامل

فرایند تصمیم گیری مصرف کننده زمانی که کالایی خریداری می شود مصرف کننده به طور معمول از فرآیند تصمیم گیری پیروی می کند که در ذیل بصورت مختصر به آن اشاره می شود:– تشخیص مسئله تشخیص... متن کامل

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتبرای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سه روش را می¬توان عنوان کرد: نخست نگرش از پایین به بالا که در این روش فناوری برای استفادۀ کارکنان... متن کامل

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتبرای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سه روش را می¬توان عنوان کرد: نخست نگرش از پایین به بالا که در این روش فناوری برای استفادۀ کارکنان... متن کامل

نقش IT در فرایندهای سازمان نقش IT در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخه¬های فن-آوری رایانه در ابتدا برای نگه¬داری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده... متن کامل

نقش IT در فرایندهای سازمان نقش IT در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخه¬های فن-آوری رایانه در ابتدا برای نگه¬داری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده... متن کامل

ارتباط انعطاف پذیری زنجیره تأمین و نوآوریابزارهای فناوری از طریق ارائه گزینه¬های متعدد به مشتری و تسهیل دسترسی بی¬سابقه به اطلاعات، مشتریان را بیش از پیش آگاه تر ساخته¬اند(بنتون،... متن کامل

ارتباط انعطاف پذیری زنجیره تأمین و نوآوریابزارهای فناوری از طریق ارائه گزینه¬های متعدد به مشتری و تسهیل دسترسی بی¬سابقه به اطلاعات، مشتریان را بیش از پیش آگاه تر ساخته¬اند(بنتون،... متن کامل

توجهات صمعی و بصری محیط فروشگاه هدف این پژوهش بررسی عواملی بوده است که کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است، لذا از میان توجهات سمعی و بصری متعددی که در محیط فروشگاه وجود دارند.،... متن کامل

توجهات صمعی و بصری محیط فروشگاه هدف این پژوهش بررسی عواملی بوده است که کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است، لذا از میان توجهات سمعی و بصری متعددی که در محیط فروشگاه وجود دارند.،... متن کامل

انواع مختلف خرده فروشی فروشگاهی:خرده فروشان را می توان بر حسب یک یا چند مشخصه به گروه های مختلفی تقسیم نمود. از جمله این معیارها سطح خدمات ارائه شده توسط فروشگاه، نوع کالاهایی که در... متن کامل

انواع مختلف خرده فروشی فروشگاهی:خرده فروشان را می توان بر حسب یک یا چند مشخصه به گروه های مختلفی تقسیم نمود. از جمله این معیارها سطح خدمات ارائه شده توسط فروشگاه، نوع کالاهایی که در... متن کامل

اهمیت برند در صنعت در طی چند دهه اخیر، محققان و فعلان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته اند. به دلیل ویژگی‌های ذاتی خدمات برند مهمترین جنبۀ بازاریابی خدمات است (Kapferer, 2008).... متن کامل

اهمیت برند در صنعت در طی چند دهه اخیر، محققان و فعلان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته اند. به دلیل ویژگی‌های ذاتی خدمات برند مهمترین جنبۀ بازاریابی خدمات است (Kapferer, 2008).... متن کامل

انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود2-5-4-1)تصمیم گیری در شرایط اطمینان : این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. به زبان دیگر تصمیم گیرنده... متن کامل

انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود2-5-4-1)تصمیم گیری در شرایط اطمینان : این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. به زبان دیگر تصمیم گیرنده... متن کامل

ارتباط میان ادراک زمان و تمرکزبین افراد با استعداد دلزدگی پایین و بالا تفاوت معناداری در تشریک تمرکز موقت دیده نشده، درحالی که افرادی که درجه پایینی از خستگی را دارا بودند نسبت به... متن کامل

ارتباط میان ادراک زمان و تمرکزبین افراد با استعداد دلزدگی پایین و بالا تفاوت معناداری در تشریک تمرکز موقت دیده نشده، درحالی که افرادی که درجه پایینی از خستگی را دارا بودند نسبت به... متن کامل